Kodin elektroniikka

 • SUOMENKIELISET KÄYTTÖOHJEET PUUTTUIVAT

  Kuluttaja sai digitaalikameran kaupan yhteydessä 370 sivua käsittävät saksankieliset käyttöohjeet, mutta suomeksi vain kaksisivuisen pikaohjeen. Ostaja vaati myyjää toimittamaan ohjeet kokonaisuudessaan suomeksi. Myyjä kiisti vaatimuksen, koska sen mielestä pikaohjeet yhdessä suomenkielisen sähköposti- ja puhelintuen kanssa muodostivat riittävän ohjeistuksen.

  Lautakunnan kannan mukaan vieraskielisten ohjeiden antaminen ei yleensä riitä. Vain, jos kyse on hyvin rajatulle, erityistä asiantuntemusta omaavalle asiakaspiirille tarkoitetusta tavarasta, englanninkieliset ohjeet voivat riittää. Suomenkieliset pikaohjeet eivät olleet riittävät, koska niiden avulla oli mahdollisuus hyödyntää vain osa laitteen kaikista ominaisuuksista. Lautakunta suositti myyjää toimittamaan täydelliset käyttöohjeet kameralle ja sen ohjelmistolle suomeksi tai vaihtoehtoisesti suorittamaan 50 euron suuruisen hinnanalennuksen.

 • TUOTE EI VASTANNUT TILATTUA

  ATK-alan harrastaja oli tilannut tietokoneeseensa näytönohjaimen, jonka merkin ja mallin hän oli valinnut myyjäliikkeen hinnastosta. Liikkeen toimittama tuote ei ostajan mielestä vastannut tilattua, minkä vuoksi hän vaati myyjää purkamaan kaupan. Myyjä ei suostunut kaupan purkuun, koska sen mielestä tuote vastasi tilattua.

  Kuluttajariitalautakunta totesi, että kuluttajalle toimitettu näytönohjain oli kellotaajuudeltaan hitaampi versio kuluttajan tilaamasta tuotteesta eikä se sen vuoksi vastannut sovittua. Kaupan kohteessa oli näin ollen hyvitykseen oikeuttava virhe. Lautakunta ei pitänyt virhettä vähäisenä, koska asiakirjojen mukaan ostaja oli ATK-alan harrastaja, jolle näytönohjaimen kellotaajuudella oli erityistä merkitystä. Koska virhe ei ollut vähäinen, lautakunta suositti myyjäliikettä purkamaan kaupan.

 • KÄYTTÖOHJEITA SYYTÄ NOUDATTAA

  Mustesuihkutulostin lakkasi toimimasta noin 3,5 vuoden kuluttua kaupanteosta. Takuuhuoltoliikkeen mukaan vika johtui siitä, että laitteen vähäinen käyttö oli aiheuttanut musteen kuivumisen. Ostajan mielestä vian korjauskulut kuuluivat laitteen maahantuojan maksettavaksi, koska laitteen käyttöohjeissa ei ollut mainintaa siitä, että käyttämättömyys saattaisi rikkoa laitteen. Maahantuojan mukaan kysymys ei ollut laitteen rikkoutumisesta, vaan siitä, että kuivunut muste oli tukkinut tulostuspään suuttimet laitteen käyttämättömyyden vuoksi. Tukkeutumisen estämiseksi käyttöohjeissa ostajaa kehotetaan kytkemään tulostimeen virta vähintään kerran kuukaudessa. Samasta syystä myös mustepatruunoiden ohjeissa on mainittu, että muste tulisi käyttää kuuden kuukauden kuluessa käyttöönotosta.

  Kuluttajariitalautakunta katsoi selvitetyksi, että kuluttaja oli saanut tulostimen mukana ohjekirjasen, jossa ostajaa kehotetaan kytkemään tulostimen virta päälle kerran kuukaudessa. Lautakunnan mielestä laitteen käytöstä annetut ohjeet olivat riittävät eikä lautakunta sen vuoksi suosittanut hyvitystä.

 • TOINEN TV TILALLE KORJAUKSEN AJAKSI

  Kuluttajan ostama televisio oli rikkoutunut kaksi kertaa takuuajan kuluessa. Vikojen korjaaminen kesti molemmilla kerroilla useita viikkoja. Koska televisio toimi toisenkin korjauksen jälkeen vain muutaman tunnin, osapuolet purkivat kaupan. Ostaja vaati valmistajaa suorittamaan korvausta television käyttöhyödyn menetyksestä, koska hänelle ei ollut tarjottu vastaavanlaista laitetta korjausten ajaksi.

  Käyttöhyödyn olennainen menetys on välillistä vahinkoa, jonka myyjätaho on velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta tai jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on erityisesti sitoutunut. Tällaisena erityisenä sitoumuksena pidetään tavaralle annettua takuuta. Television viat ilmenivät takuuaikana, joten myyjä oli vastuussa myös television käyttöhyödyn olennaisesta menetyksestä. Koska televisio oli ollut poissa käytöstä pitkään, menetys oli olennainen, ja ostajalla oli oikeus korvaukseen. Käyttöhyödyn menetyksen määräksi lautakunta arvioi 60 euroa.

 • TELEVISION KÄYTTÖIKÄ

  Television kuvaputki hajosi viiden vuoden käytön jälkeen. Kuluttajan mielestä se ei ollut kestänyt riittävän pitkään. Myyjän mukaan televisiossa ei ollut valmistusvikaa.

  Koska takuu ei ollut enää voimassa, oli näyttötaakka tavaran virheestä lähtökohtaisesti kuluttajalla. Jos tavara kuitenkin rikkoutuu sen oletettua kestoikää aikaisemmin, myyjän on vastuusta vapautukseen näytettävä, että rikkoutuminen johtuu ostajan vastuulla olevasta seikasta. Ennenaikainen rikkoutuminen aiheuttaa oletuksen siitä, että tavarassa on virhe. Lautakunta totesi, että television käyttöikään vaikuttaa paljon se, miten laitetta käytetään. Kovassa käytössä laite voi kulua loppuun huomattavasti keskimääräistä lyhyemmässä ajassa. Kuvaputken rikkoutuminen viidessä vuodessa ei ollut ennenaikaista eikä se tarkoittanut sitä, että laitteessa olisi ollut virhe. Koska kuluttaja ei voinut osoittaa television kuvaputken rikkoutumisen johtuneen virheestä, lautakunta ei suosittanut hyvitystä.

 • PRINTTERI ILMAN TULOSTUSPAPEREITA

  Kuluttaja hankki digitaalikameran tulostimeksi valokuvaprintterin, johon myyjän ilmoituksen mukaan soveltuivat vain printterin valmistajan omat tulostuspaperit. Myyjän mukaan tulostuspaperia oli saatavana valmistajan verkkokaupasta heti varastosta –periaatteella. Kuluttaja yritti jäljittää tuloksetta paikkaa, mistä paperia oli saatavilla. Kun papereita lopulta tarjottiin kuluttajalle useiden kuukausien jälkeen, hän ei enää halunnut vastaanottaa niitä.

  Tavaran käyttämiseen voidaan tarvita apuvälineitä, oheismateriaalia tai muita hyödykkeitä, joita ei osteta samassa yhteydessä tavaran kanssa. Tällaisten muiden hyödykkeiden saatavuus voi olla elinehto ostetun tavaran käyttämiselle, kuten polttoaine autolle. Jos niitä ei ole saatavilla, tavara voi tulla hyödyttömäksi kuluttajalle. Myyjän vastuulla on kertoa ostajalle, mistä ja miten tarvittavia muita hyödykkeitä on saatavilla. Jos myyjä antaa väärää tietoa tai ei anna asiasta mitään tietoa ja hyödykkeitä ei ole saatavilla sillä tavoin kuin kuluttajalla on aihetta olettaa, tavarassa on virhe. Lautakunta suositti kaupan purkua.

 • SÄHKÖN JÄNNITEPIIKKI RIKKOI TV:N

  Lähes kymmenen vuotta vanha televisio pimeni eikä sitä kannattanut korjata. Korjaamon mukaan vikaantumisen syy oli verkkovirran ylijännitepiikki. Sähköyhtiö vetosi siihen, että sähkö oli ollut standardin mukaista.

  Sähköntuottajat ovat laatineet laatustandardit eikä standardinmukaisuus vielä tarkoita, etteikö sähköntoimittaja olisi tuottamuksestaan riippumatta sähkövahingosta vastuussa sähköturvallisuuslain mukaisesti, huomautti kuluttajavalituslautakunta. Standardinmukaisuus otetaan kuitenkin näytön arvioinnissa huomioon. Kuluttajalle ei voi käytännön syistä asettaa kovin suuria vaatimuksia sähkön laatuhäiriön ja vahingon välisen syy-yhteyden selvittämisessä. Sen sijaan jakeluverkon haltijalla on paremmat mahdollisuudet näyttää sähköhäiriön olemassaolo tai sen puuttuminen tai se, ettei laiterikolla ja sähköhäiriöllä ole syy-yhteyttä. Sähköyhtiön laitteiston korjausten jälkeen sähkö oli tasaantunut, joten oli todennäköistä, että jännitevaihtelut olivat johtuneet yhtiön laitteistoviasta. Televisio oli korvattava 90 eurolla, joka oli sen käypä arvo.

 • TIETOKONEEN KORJAUS TAKUUAJAN JÄLKEEN

  Kuukauden kuluttua vuoden takuun päättymisestä rikkoutui kannettavan tietokoneen emolevy. Kone oli maksanut 1850 euroa. Emolevyn korjauskustannukset olivat 420 euroa. Kuluttaja vaati korvausta 2/3 korjauskuluista. Myyjäliikkeen mukaan emolevyssä ei voinut olla alkuperäistä vikaa, sillä vika olisi ilmennyt jo takuuaikana.

  Kuluttajariitalautakunta piti kuluttajan vaatimusta oikeutettuna. Mikään ei viitannut siihen, että emolevy olisi rikkoutunut ulkopuolisen tekijän vaikutuksesta tai käyttäjän huolimattomuudesta. Tietokone ei vastannut kestävyydeltään ostajan perusteltuja odotuksia, joten se oli virheellinen. Ostajalla oli oikeus vaatimaansa hyvitykseen.

 • VARAOSAT PUUTTUIVAT

  1530 euroa maksaneella tietokoneella oli kolmen vuoden takuu. Vähän ennen takuuajan päättymistä alkoi koneen toiminta takellella ja lopulta se lakkasi kokonaan toimimasta. Myyjäliike korjasi koneen, mutta sen toiminta loppui taas. Enempää sitä ei voitu korjata, koska tarvittavaa kiintolevyä ei ollut saatavana. Ostaja vaati kaupan purkua ja erinäisten virheistä aiheutuneiden kulujen korvaamista.

  Kuluttajariitalautakunta piti virhettä olennaisena, koska tietokoneeseen ei ollut saatavissa tarvittavaa varaosaa ja se oli siten korjauskelvoton. Kauppa oli purettava, jolloin myyjäliike ja takuunantaja olivat yhteisvastuullisesti velvolliset palauttamaan kauppahinnan vähennettynä 500 euron käyttöhyödyllä. Lisäksi yhtiöiden oli korvattava ostajan posti-, kuljetus- ja puhelinkulut.

  Takuunantaja vetosi siihen, että ostaja ei ollut ilmoittanut viasta sille, joten liike ei ollut velvollinen korvaamaan kustannuksia. Ostaja saa kuitenkin tehdä virheilmoituksen joko myyjäliikkeelle, valtuutetulle huoltoliikkeelle tai takuunantajalle. Reklamaatiota ei tarvitse tehdä jokaiselle erikseen.

 • TOIMINTAHÄIRIÖ MODEEMIN ASENNUKSEN JÄLKEEN

  Tietokoneen modeemi asennuksineen maksoi 60 euroa. Tietokone ei toiminut niin kuin olisi pitänyt, mutta myyjäliike lupasi apua vain korvausta vastaan. Ostaja piti vaatimusta perusteettomana, vei koneen toiseen liikkeeseen ja vaati maksamansa 30 euron korvaamista. Liike puolustautui sillä, että oireet johtuivat epästandardista ohjelma-asennuksesta ennen modeemiasennusta. Liikkeet laskuttavat aina erikseen, jos ne joutuvat tekemään perusasennusta.

  Kuluttajariitalautakunnan mukaan asiakkaalle olisi pitänyt kertoa etukäteen, että modeemin asennuksen jälkeen koneen toiminta voi joiltakin osin häiriintyä ja että siitä voi aiheutua lisäkustannuksia. Liike oli laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, joten sen suorituksessa oli virhe. Liikkeen olisi myös pitänyt heti modeemin asennuksen jälkeen tarkistaa tietokoneen toiminnat. Asiakkaalla oli oikeus vaatimaansa korvaukseen.

 • TEHOTON SÄHKÖLAITTEEN KAUKOKÄYNNISTIN

  Kesäasunnon lämmityksen säätelyyn tarkoitettu laite kieltäytyi toimimasta puhelinsoitolla, kuten oli tarkoitus. Asiaa selvitettäessä ilmeni, että laitteen sisäinen antenni oli liian heikko ja siihen oli hankittava ulkopuolinen lisäantenni. Ostajalle aiheutui laitteen toimintakuntoon saamisesta kustannuksia, jotka hän vaati laitteen maahantuojaa korvaamaan. Laitetta markkinoitaessa sen kerrottiin toimivan kaikkialla Suomessa, eikä ulkopuolisen antennin mahdolliseen tarpeeseen viitattu mitenkään. Maahantuoja totesi, etteivät laitteen asennus ja kokeilu eikä ulkopuolisen antennin asennus kuuluneet takuun piiriin.

  Kuluttajariitalautakunta totesi, ettei laite ollut vastannut siitä markkinoinnissa annettuja tietoja, joiden voitiin olettaa vaikuttaneen kauppaan. Ostajalla oli oikeus saada korvaus virheestä aiheutuneista kustannuksista. Maahantuojan oli siten korvattava ulkopuolisen antennin hankinta- ja asennuskustannukset 140 euroa, virheen selvittelykustannuksista yli 250 euroa ja ostajalle syntyneitä matkakustannuksia 16 euroa.

 • VIRHEILMOITUKSEN VOI TEHDÄ MONELLA TAPAA

  Tietokoneeseen ilmestyi takuuaikana vika. Koneeseen vaihdettiin myyjän huollossa 242 euron hintaan kovalevy. Ostaja vaati korjauskulujen korvaamista. Maahantuoja kiisti vastuunsa, koska näyttelykoneille ei myönnetä takuuta. Myyjäliike vetosi siihen, ettei virheilmoitusta ollut tehty ajoissa. Ostaja oli nimittäin kertonut kovalevyn olleen viallinen jo heinäkuussa, mutta ilmoitti siitä myyjälle vasta joulukuussa. Kaikki tarvittavat yhteystiedot olivat kuitissa ja muissa koneen mukana olleissa asiakirjoissa. Ostajan mukaan asian hoitaminen oli ollut hankalaa, koska hän opiskeli ulkomailla.

  Kuluttajariitalautakunta jätti ostajan vaille korvausta. Tämä oli menettänyt oikeutensa vedota virheeseen, koska oli ilman hyväksyttävää syytä viivytellyt reklamaation tekemisessä. Virheilmoitus tehdään usein puhelimitse, mutta virheestä voi ilmoittaa todisteellisestikin monella tavalla, kuten kirjeellä, faksilla tai sähköpostitse, ellei pääse viemään tuotetta myymälään takaisin.

 • VIRHEVASTUU TAKUUN UMPEUDUTTUA

  Noin 1 500 euroa maksanut televisio korjattiin muutaman kerran takuuaikana. Puolitoista vuotta oston jälkeen ilmaantuneen vian korjaamisesta veloitettiin 70 euroa. Kun televisio jouduttiin viemään korjaamolle kolmannen kerran, ostaja kieltäytyi enää vastaanottamasta kovan onnen laitetta. Hän vaati sen vaihtamista uuteen ja 70 euron palauttamista. Televisiosta oli vian ilmenemisen yhteydessä tullut pajanhajuista käryä, minkä vuoksi ostaja piti sitä palovaarallisena. Myyjä ja valmistaja vetosivat takuun päättymiseen ja pitivät huolta turhana, koska laite oli korjattu kuntoon.

  Kuluttajariitalautakunnan mielestä kyseisen hintaisen television ostajalla on perusteltua aihetta edellyttää vastaanottimen kestävän pitempään kuin puolitoista vuotta ja kun näin ei ollut, televisio oli virheellinen. Virhe oikeutti ostajan saamaan korjauskulut takaisin. Sen sijaan paloturvallisuudessa ei näytetty olleen puutteita, joten perustetta laitteen vaihtamiselle ei ollut.

 • KULUT KANSAINVÄLISESSÄ TAKUUSSA

  Amsterdamin lentokentältä ostettuun kameraan ilmaantui vikaa. Ostaja vei kameran korjattavaksi takuuehdoissa mainitulle suomalaiselle myyjän edustajalle. Yllättäen korjaaja veloitti käsittelykuluja 50 euroa sillä perusteella, ettei se ollut myynyt kameraa. Korjauksesta aiheutuneet kustannukset veloitettiin korjaajan mukaan asiakkaalta, jottei tuotteiden hintoja tarvitsisi nostaa. Yritystoiminta ei onnistu, jos tuotteet ostetaan jostain muualta ja takuupalvelut vaaditaan taholta, joka ei ole saanut tuotteesta tuloja. Takuunantajan suomalainen edustaja kertoi kansainvälisen takuun tarkoittavan, että vika korjataan veloituksetta. Jos kamera kuitenkin joudutaan lähettämään Saksaan, veloitetaan asiakkaalta ylimääräiset kulut, ellei suomalainen liike ole myös laitteen maahantuoja.

  Kuluttajariitalautakunta tutki takuuehdot. Niiden mukaan myönnetyn vuoden takuuajan kuluessa korjataan valmistusvirheet, uusitaan puutteelliset osat tai vaihdetaan tuote virheettömään. Takuuehdoissa ei ollut mainittu, että korjauksista voisi aiheutua sellaisia kuluja, joita nyt veloitettiin asiakkaalta. Korjaajan oli luovuttava veloituksesta.

 • VIHREÄ PISTE NÄYTTÖRUUDULLA

  Asiakas vaati myyjältä uutta tietokoneen näyttöä, koska keskellä näyttöruutua näkyi kirkkaanvihreä kuollut pikseli. Myyjä vetosi valmistajan standardiin, joka sallii maksimissaan viisi värivirheellistä pikseliä.
  Lautakunnan mielestä virhe saattoi olla häiritsevä. Se piti virhettä kuitenkin sen verran vähäisenä, että näyttöä pystyi käyttämään. Lautakunta piti hinnanalennusta riittävänä hyvityksenä. Myyjää suositettiin alentamaan 260 euroa maksaneen näytön hintaa 40 eurolla.

 • VIKAILMOITUKSEN TEKEMINEN TAKUUAIKANA EI SAA MAKSAA

  Tietokoneeseen tuli takuuaikana vikaa, ja tietokoneen ostaja soitti siitä maahantuojan maksuttomaan palvelunumeroon. Sieltä hänet ohjattiin edelleen toiseen numeroon. Vasta puhelinlaskusta ostajalle selvisi, että puhelusta oli veloitettu lähes kolme euroa minuutilta. Hänen mielestään vikailmoituksen tekemisen olisi pitänyt olla maksutonta.

  Takuuaikana ilmenneen virheen oikaisemisesta ei saa aiheutua kustannuksia ostajalle. Maahantuojan oli hyvitettävä puhelumaksuista aiheutuneet kulut.

 • TELEVISION KESTOIKÄ ON YLI KAKSI VUOTTA

  Plasmatelevision näyttöön ilmestyi pystyraitoja sen jälkeen, kun kahden vuoden takuu oli umpeutunut. Maahantuoja tarjoutui toimittamaan ostajalle uuden television puoleen hintaan tai korjaamaan näyttöpaneelin 200 euron korvausta vastaan. Ostaja vaati kaupan purkua.

  Television näyttöpaneeli kestää normaalisti huomattavasti pidempään kuin runsaat kaksi vuotta. Asiakkaan ei tarvinnut hyväksyä maahantuojan ehdotusta, koska virhe on oikaistava veloituksetta. Tässä tapauksessa virhe oli sen verran merkittävä, että asiakkaalla oli oikeus purkaa kauppa. Ostaja oli ehtinyt käyttää televisiota yli kaksi vuotta, joten hänellä oli ollut siitä hyötyä. Se otettiin huomioon suosituksessa: myyjän oli palautettava 2 230 euron hinnasta 1 850 euroa.

 • TAKUU EI KATTANUT SOITTIMEN KASTUMISTA

  Asiakas vei mp3-soittimen takuuhuoltoon, koska laite oli kastunut. Kosteusvauriokorjausta ei hyväksytty takuun piiriin. Asiakkaan mielestä lenkkeilyä varten ostettu soitin ei vastannut käyttötarkoitustaan, koska laite ei kestänyt hikoilua.

  Lautakunta ei pitänyt uskottavana, että soittimen hapettumat olisivat johtuneet pelkästä hiestä. Koska soitin on herkkä sähkölaite, sitä ei saa altistaa kosteudelle. Kyse oli käyttövirheestä, ja ostaja jäi vaille hyvitystä.

 • VIRHEPIKSELISTÄ HINNANALENNUSTA

  Kannettavan tietokoneen näyttöruudussa oli yksi viallinen punainen pikseli. Asiakas ja myyjä olivat erimielisiä siitä, oliko kysymys hyvitykseen oikeuttavasta virheestä. Myyjä vetosi valmistajan standardiin, joka salli tietyn määrän viallisia pikseleitä.

  Standardista ei ollut kerrottu kaupantekotilanteessa, joten myyjä ei voinut virhevastuulta välttyäkseen vedota siihen.Yksi virhepikseli näytön reuna-alueella oli sinänsä häiritsevä, mutta tuotteen käyttöä se ei estänyt. Myyjää suositettiin alentamaan 500 euroa maksaneen laitteen hintaa 60 eurolla.

 • KÄYTTÖEHDOT TULIVAT YLLÄTYKSENÄ

  Yleiskaukosäätimen käyttö edellytti, että ostaja hyväksyy laitevalmistajan määrittämät käyttöehdot. Asia selvisi asiakkaalle vasta kaupan jälkeen, kun hän käytti mukana tullutta asennus-cd-levyä. Asiakas ei halunnut hyväksyä käyttöehtojen rajoituksia, vaan vaati kaupan purkua. Myyjän mielestä purkuoikeutta ei ollut, koska asiakas ei yksilöinyt, miksi piti käyttöehtoja kohtuuttomina.

  Myyjä ei antanut laitteen käytöstä riittävästi tietoa ennen kaupantekoa. Sen vuoksi asiakas ei saanut totuudenmukaista kuvaa laitteen käytöstä. Koska virhe ei ollut korjattavissa, ostajalla oli oikeus purkaa kauppa.

 • MYYJÄ EI PYSTYNYT TODISTAMAAN KÄYTTÖVIRHETTÄ

  Kannettavan tietokoneen latausliitin hajosi takuuaikana, minkä takia emolevy vaurioitui. Myyjän mielestä korjaus ei kuulunut takuun piiriin, koska vaurion oli aiheuttanut jokin ulkopuolinen tekijä.

  Lautakunnan mukaan vaurio ei välttämättä johtunut käyttövirheestä. Kyse saattoi olla myös siitä, että juotosmateriaali on liian haurasta. Koska myyjä ei pystynyt osoittamaan, mikä ulkopuolinen tekijä emolevyn vaurion oli mahdollisesti aiheuttanut, hänen piti korjata kone veloituksetta.

 • SELVÄSTÄ ASIASTA EI TARVINNUT VAROITTAA

  Usb-tikku vääntyi käyttökelvottomaksi, kun kannettavaa tietokonetta siirrettiin tikun ollessa siinä kiinni. Ostajan mielestä kyse oli takuun piiriin kuuluvasta viasta.

  Usb-tikku kestää huonosti rasitusta, ja se vääntyy helposti. Tämä pitää ostajan ymmärtää ilman erillistä ohjeistusta. Koska vaurio johtui ostajan huolimattomuudesta, myyjä ei ollut vastuussa tikun hajoamisesta.

 • UKKONEN EI AIHEUTTANUT DIGIBOKSIN VIKAA

  Kolme vuotta vanha digiboksi hajosi. Sen korjaaminen olisi tullut maksamaan lähes yhtä paljon kuin uusi laite. Boksin myyjä epäili vikaa ukkosen aiheuttamaksi, eikä suostunut purkamaan kauppaa.

  Digiboksi kestää normaalisti huomattavasti pidempään kuin kolme vuotta. Myyjällä ei ollut näyttöä siitä, että vika olisi johtunut ulkoisesta tekijästä. Lautakunta tarkisti myös rikkoontumispäivän säätiedot Ilmatieteenlaitoksesta. Silloin ei ukkostanut, joten vika ei voinut olla salaman aiheuttama. Myyjän piti purkaa kauppa. Palautettavasta kauppahinnasta myyjä sai kuitenkin vähentää kolmen vuoden käyttöhyötyä vastaavan summan, 200 euroa.
   

 • KORJATTU TELEVISIO SAI KELVATA

  Takuuaikana hajonnutta televisiota ei saatu kuntoon kohtuuajassa. Huoltoliike antoi tilalle vastaavan, korjatun laitteen. Ostaja ei tyytynyt siihen, vaan vaati täysin uutta televisiota.

  Takuun antajalla on lain mukaan oikeus korjata hajonnut laite. Television korvaaminen korjatulla laitteella ei huonontanut ostajan oikeuksia tai asemaa. Ostajan oli tyydyttävä takuuhyvityksenä tarjottuun televisioon.

 • TV:N KORJAUS KESTI JA KESTI

  Television takuukorjaus kesti yli kaksi kuukautta. Myyjä ja maahantuoja eivät katsoneet olevansa asiasta vastuussa, koska viivästys johtui takuuhuoltoliikkeestä.

  Korjausaika ei ollut kohtuullinen. Myyjä ja maahantuoja olivat vastuussa käyttämänsä huoltoliikkeen viivyttelystä. Niiden piti korvata tv-lupa- ja kanavapakettimaksut siltä ajalta, jonka televisio oli ollut pois käytöstä.

 • TELEVISIO HAJOSI ENNEN AIKOJAAN

  Taulutelevisio rikkoutui kahdesti. Myyjä antoi kummallakin kerralla rikkoutuneen laitteen tilalle uuden, mutta viimeinenkin rikkoutui vajaan kahden vuoden kuluttua. Laitetta ei saatu korjattua, koska varaosia ei ollut enää saatavilla. Myyjä ei suostunut hyvitykseen, koska kahden vuoden takuuaika oli päättynyt.

  Rikkoutuminen ei ollut ostajan syy. Television käyttöikä jäi alle normaalin, joten ostajalla oli oikeus kaupan purkuun. Ostaja oli kuitenkin voinut katsoa televisiota 2,5 vuotta, joten myyjän piti palauttaa 2 750 euron hinnasta vain 1 200 euroa.

 • LAPSI OSTI LÄPPÄRIN VOHKIMILLAAN RAHOILLA

  12-vuotias osti varastamillaan rahoilla 400 euron kannettavan tietokoneen. Kun asia selvisi vanhemmille, he olisivat halunneet perua tietokonekaupan. Myyjä ei tähän suostunut.

  Kauppa ei ollut sitova, koska se oli tehty ilman huoltajan suostumusta, ja koska kyse ei ollut pikkuostoksesta. Konetta ei voinut kuitenkaan enää palauttaa myyjälle, koska lapsi oli hajottanut sen osiin. Lapsen oli korvattava liikkeelle aiheuttamansa vahinko ikäänsä nähden kohtuullisella summalla, 300 eurolla.

 • PRINTTERIN TAKUUSTA KAKSI NÄKEMYSTÄ

  Ostaja vei vajaan vuoden vanhan tulostimensa takuukorjaukseen. Myyjän mukaan maahantuojan takuu tulostimen rummulle oli vain kolme kuukautta. Ostaja vetosi kuitin merkintään, jonka mukaan takuu on 12 kuukautta.

  Myyjä ei voinut todistaa antaneensa ostajalle takuusta muuta kuin kuittiin merkityn tiedon. Siksi myyjä ei voinut vedota pakkauksessa olleeseen englanninkieliseen takuutodistukseen. Ostajalla oli oikeus maksuttomaan takuukorjaukseen.

 • TV-TASO HAJOSI LASTAUKSESSA

  Huonekaluliikkeestä ostettu tv-taso rikkoutui, kun sitä oltiin siirtämässä lastauslaiturilta ostajan peräkärryyn. Liike ja ostaja olivat eri mieltä siitä, kummalla oli vastuu vahingosta.

  Tv-tason luovutuksessa oli mukana liikkeen henkilökuntaa, ja liike oli vastuussa työntekijöidensä ammattitaidosta. Liike ei voinut vedota sopimusehtoon, jonka mukaan vain varastomiehillä oli oikeus luovuttaa tavaroita. Ostajalla oli oikeus saada uusi tv-taso tai purkaa kauppa.

Alkuun