Hero image

Näin testasimme

Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä muiden maiden kuluttajalehtien kanssa.

Grillihiiliä paperipussissa.

Testausolosuhteet ja käytetyt materiaalit

Grillihiilien testaus suoritettiin EN 1860-2:2005 ”Barbeque charcoal and barbecue charcoal briquettes – Requirements and test methods” -standardin menetelmillä pois lukien näytemääränä käytettiin 4–15 kg hiilimäärää tuotteesta riippuen standardin määrittelemän 40 kg sijaan, joten mittaustulokset eivät ole käytetyn näytemäärän osalta standardin mukaisia.

Hiilien ominaisuudet

Irtotiheys

Hiilien irtotiheys määritettiin täyttämällä ja punnitsemalla standardin kokoinen ja muotoinen hiilillä täytetty astia. Irtotiheys laskettiin hiilien massan ja standarditilavuuden suhteesta. Irtotiheys eroaa hiilien ominaistiheydestä pitäen sisällään partikkeleiden väliin jäävän tilavuuden, jolloin raekoon ollessa pieni, irtotiheys lähenee aineen ominaistiheyttä ja päinvastoin raekoon ollessa suuri. Standardin vaatimus irtotiheydelle on vähintään 130 kg/m3.

Raekoko

Hiilien raekokojen jakauma mitattiin seulomalla hiilinäytteet 80, 20 ja 10 mm seuloilla. Seulotut osuudet punnittiin, mistä laskettiin raekokojen prosenttiosuudet koko näytteestä. Standardin vaatimus raekoolle on enintään 10 % yli 80 mm partikkeleita, vähintään 80 % yli 20 mm partikkeleita ja enintään 7 % alle 10 mm partikkeleita.

Seulonnan jälkeen näytteet murskattiin alle 20 mm partikkelikokoon seuraavia mittauksia varten.

Kosteuspitoisuus

Hiilinäytteitä kuivattiin 105–110 °C lämpötilassa, kunnes näytteiden massa ei enää muuttunut. Kuivaamattoman ja kuivatun näytteen massan erotuksesta laskettiin näytteen kosteuspitoisuus. Standardin vaatimus kosteuspitoisuudelle on enintään 8 %.

Haihtuvat ainesosat

Hiilinäytteitä lämmitettiin 900 °C lämpötilassa ilman happea 7 minuutin ajan. Haihtuvien aineosien osuus laskettiin näytteiden massan muutoksen perusteella, vähentäen näytteen massan muutoksesta ensin kosteuden osuuden. Standardi ei aseta vaatimusta haihtuvien ainesosien määrälle.

Tuhkapitoisuus

Hiilinäytteet lämmitettiin standardin mukaisella nopeudella 710 °C lämpötilaan hapen kanssa, missä niitä pidettiin niin kauan, kunnes tasainen massa saavutettiin. Tuhkapitoisuus laskettiin polton jälkeisen massan perusteella. Standardin vaatimus tuhkapitoisuudelle on enintään 8 % hiilen kuivasta massasta.

Hiilipitoisuus

Hiilipitoisuuden prosenttiosuus laskettiin haihtuvien ainesosien ja tuhkapitoisuuden määrityksen jälkeen, ja on näiden jälkeen jäävä osuus näytteiden kuivapainosta. Hiilipitoisuuden, haihtuvien ainesosien ja tuhkapitoisuuden summa on 100 %. Standardin vaatimus hiilipitoisuudelle on vähintään 75 % hiilen kuivasta massasta.

Pakkausmerkinnät

Pakkauksista tarkastettiin hiilien alkuperämaa, käytetyt puulajit, laatusertifikaatit, metsäsertifikaatit, käyttö- ja varastointiohjeet sekä vastasiko pakkauksessa ilmoitettu massa hiilien todellista massaa.

Testitulokset

Artikkeli

Näin luet testitaulukkoa

Testivoittaja
Testin parhaat pisteet saanut tuote.

Hyvä ostos
Hinta-laatusuhteeltaan testin paras tuote.

Kokonaisarvosana 1–100 pistettä
Kokonaisarvosana on pyöristämättömien arvosanojen painotettu keskiarvo. Keskiarvo on kerrottu kymmenellä. Arvosanoja voi lisäksi laskea se, että tuote saa huonot pisteet tärkeässä ominaisuudessa, esimerkiksi turvallisuudessa.

Arvosanat 1–10 pistettä
Arvosanat on pyöristetty. Kuhunkin arvosanaan voi vaikuttaa jopa kymmeniä arviointeja ja mittaustuloksia.

Kuluttajan arvosanataulukko.

Sivun kuvat: IStock

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.