Palvelut

 • PUUSTON HARVENNUSHAKKUUN HINTA

  Mökkitontin omistaja oli tiedustellut paikalliselta metsänhoitoyhdistykseltä puuston harvennushakkuun hintaa ja jäi siihen käsitykseen, että puista saatava hinta riittäisi hakkuun maksamiseen. Yhdistys toimitti kuitenkin työn tehtyään laskun, jonka mukaan tilaaja oli vielä maksamassa harvennushakkuusta yli 300 euroa.

  Jos hintatieto on annettu, se voidaan perustellusta syystä ylittää vain 15 prosentilla, huomautti kuluttajariitalautakunta. Yhdistyksen alueneuvoja oli leimannut kaadettavat puut ennen hintatiedon antamista, joten toimeksiannon sisältö oli ollut tiedossa. Kaadetuista puista saatava myyntitulo sen sijaan ei ollut tuolloin täsmällisesti arvioitavissa. Ilmoitus siitä, etteivät puun korjuukustannukset todennäköisesti ylittäisi puun myynnistä saatavaa tuloa, oli sen vuoksi ollut vain suuntaa-antava hintatieto. Alueneuvojan olisi tosin pitänyt ilmoittaa selkeämmin tilaajalle se mahdollisuus, että korjuukustannukset saattavat ylittää puun myynnistä saatavan hinnan. Tämä laiminlyönti ei kuitenkaan oikeuttanut saamaan laskusta alennusta. Lasku oli eritelty ja toimenpiteistä veloitetut yksikköhinnat olivat yleisen hintatason mukaiset.

 • VASTUU VÄHENEE TIETOJA ANTAMALLA

  Bernhardinkoiran pentu oli ostajalle neljän kuukauden ikäisenä luovutettaessa terve. Pentu sai hyvää hoitoa, mutta alkoi kolmen-neljän kuukauden kuluttua ontua vasenta etujalkaansa ja vaiva paheni seuraavien kuukausien aikana. Eläinlääkäri tutki koiran vajaan vuoden ikäisenä ja totesi molemminpuolisen nivellisäkkeen kiinnittymättömyyden kyynärnivelessä, laajan nivelrikon ja liikerajoittuneisuuden. Tietyillä roduilla on perinnöllinen taipumus tällaiseen vikaan. Ostaja vaati kauppahinnan palauttamista ja eläinlääkärikulujen korvaamista. Myyjä vetosi muun muassa kauppakirjan ehtoon, jossa oli mainittu, että rodussa esiintyy runsaasti lonkka-ja kyynärvian syntymistä. Ehdoissa oli myös kerrottu, että leikkaushoitokustannukset ovat useita tuhansia markkoja.

  Kuluttajariitalautakunnan mukaan koira oli sovitun mukainen, sillä ostaja oli saanut riittävät tiedot koiran sairastumismahdollisuudesta. Eläinlääkärin mukaan ei ollut täysin selvää, oliko vika perinnöllinen vai kasvun myötä syntynyt, joten myyjäkään ei ollut voinut antaa tarkempaa tietoa koiran mahdollisuudesta sairastua kyynärvikaan.

 • KOIRA SAI VAMMAN KOIRAHOTELLISSA

  Koira sai koirahotellissa vammoja, joiden hoidosta syntyi kustannuksia. Omistaja vaati koirahotellia korvaamaan hoitokulut. Hotelli vetosi sopimuksen kohtaan, jossa koiran omistaja vakuutti olevansa tietoinen siitä, että hän vastasi koiransa itselleen ja muille eläimille tai ihmisille aiheuttamista vahingoista sekä kaikista muista vahingoista niiden laadusta riippumatta.

  Kuluttajan lainmukaisia oikeuksia rajoittava ehto on mitätön, totesi kuluttajariitalautakunta. Hoitosopimuksen ehto vähensi kuluttajan oikeuksia, joten sitä ei tarvinnut soveltaa. Sopimussuhteessa elinkeinonharjoittajan pitää osoittaa toimineensa huolellisesti, jotta se voisi vapautua vastuusta esimerkiksi silloin, kun hoitoon jätetty koira vahingoittuu. Koirahotelli ei ollut tuonut esille mitään seikkaa, joka olisi osoittanut, ettei koiran vahingoittuminen olisi ollut sen vastuulla. Asiakkaalla oli oikeus saada korvaus.

 • TOIMENPITEESEEN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ KERROTTAVA

  Kissan leukaluu murtui hammasta poistettaessa, minkä vuoksi kissa oli lopetettava. Omistaja vaati hampaan poistaneelta eläinlääkäriltä hyvitystä hampaan hoitokuluista sekä kissan tuhkauksesta.
  Lääkäri kiisti vaatimuksen, koska hoito oli edellyttänyt syöpyneen hampaan poistoa.

  Lautakunta totesi hampaan poistoon liittyvän riskejä, joista asiakkaan tulee saada tietää toimenpiteen kannattavuuden arvioimiseksi. Koska kissan omistajalle ei ollut kerrottu toimenpiteeseen liittyvistä riskeistä, lääkärin palvelus oli virheellinen. Lautakunta suositti lääkäriä palauttamaan 183 euron suuruisista hammashoitokuluista 80 euroa, koska virheen korjaaminen ei ollut enää mahdollista.

 • VAATESÄILYTYKSESTÄ KADONNEET TAVARAT

  Kuluttaja vaati viihdetapahtuman järjestäjältä korvausta tavaroista, jotka olivat kadonneet maksullisesta vaatesäilytyksestä. Tapahtuman järjestäjä kiisti vastuunsa, koska säilytys oli ammattimaisesti hoidettu ja valvottu. Järjestäjä katsoi vastuunsa ulottuvan enintään kadonneisiin päällysvaatteisiin, koska arvotavaroiden säilytystä koskevasta vastuunrajoituksesta oli kerrottu asiakkaille tapahtumapaikalla olleissa kylteissä.

  Lautakunta katsoi viihdetapahtuman järjestäjällä olevan samanlainen vastuu vaatesäilytyksestä kuin ravintolalla. Vastuuta maksullisesta palvelusta ei voi rajoittaa esimerkiksi seinällä olevin kyltein. Rahan ja arvoesineiden säilytykseen ei vastuu kuitenkaan ulotu ilman eri sopimusta. Koska tapahtuman järjestäjä ei voinut osoittaa, ettei katoaminen johtunut sen puolella olleesta huolimattomuudesta, järjestäjä oli vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Korvausvelvollisuus kattoi päällysvaatteiden lisäksi kadonneen laukun sisältöineen, koska kyse ei ollut arvoesineistä, vaan tavaroista, joita tavanomaisesti pidetään tällaisissa tilaisuuksissa mukana.

 • RISTIRIITAISET ENNUSTUKSET

  Kuluttaja sai puhelimitse toimivalta ennustajalta lyhyen ajan sisällä kaksi aivan erilaista ennustusta tulevaisuudestaan. Kuluttaja vaati ennustajaa palauttamaan puheluista perityn hinnan, koska ristiriitaisista ennustuksista ei ollut mitään hyötyä. Ennustajan mielestä soittajan olisi pitänyt ymmärtää, että kyse on ajanvietteestä, joten rahojen palauttamiseen ei ollut perusteita.

  Lautakunta totesi, että lähtökohtaisesti kuluttajansuojalain säännöksistä ilmeneviä periaatteita voidaan soveltaa myös ennustuspalveluihin. Kuluttajan tulee kuitenkin ymmärtää, että kyse on viihdepalvelusta riippumatta siitä, mitä palvelua markkinoitaessa on lupailtu. Kuluttajan tulee ymmärtää näin ollen myös se, ettei ennustuspalvelulta voi edellyttää sisällöllistä luotettavuutta. Ristiriitaiset ennustukset eivät sen vuoksi oikeuttaneet kuluttajaa saamaan rahojaan takaisin.

 • SANOMALEHDEN JAKELU

  Asuinalueelle muuttanut oli tyytymätön siihen, ettei saanut joka-aamuista lehteään ovenvieruslaatikkoon, kuten edellisessä asunnossa. Lehtitalo viittasi postin vuonna 1991 aloittamaan laatikkokampanjaan, jolloin Etelä-Suomeen oli muodostunut niin sanottu kaksilaatikkojärjestelmä: vanhoilla omakoti- ja rivitaloalueilla palvelutaso säilytettiin ja lehdet jaettiin entisiin paikkoihin eikä postin ryhmittelemiin uusiin laatikoihin. Eri maksusta lehti jaettaisiin ovenvieruslaatikkoon.

  Kuluttajariitalautakunnan mukaan palvelutaso ei poikennut muiden saman alueen asukkaiden palvelutasosta. Lehtitalon perusteet jakeluhinnoittelun erilaisuudelle eri asuinalueella olivat hyväksyttävät. Palvelutaso ei ollut kohtuuttoman huono, koska lehti oli noudettavissa laatikosta 30-50 metrin päästä. Tilaaja sai tyytyä siihen.

 • TAKKI HÄVISI RAVINTOLAN VAATESÄILYTYKSESTÄ

  Elokuun lämpimässä illassa ei päällysvaatteita tarvittu ja asiakkaan nahkatakki jäi lunastamatta kotiin lähdettäessä. Takkia ei sittemmin enää ravintolan vaatesäilytyksestä löytynyt. Asiakas vaati ravintolaa korvaamaan takista 70 euroa.

  Elinkeinonharjoittaja on yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti vastuussa, jos maksulliseen säilytykseen otettu omaisuus katoaa. Korvausvastuusta voi vapautua osoittamalla, ettei katoaminen johtunut säilyttäjän huolimattomuudesta. Ravintola ei tällaista voinut osoittaa, joten kuluttajariitalautakunta suositti sen maksamaan asiakkaalle 70 euroa.

 • LIPPUJEN VÄLITTÄJÄN VASTUU

  Oopperaesitys peruuntui järjestäjän konkurssin takia. Ostaja vaati myyjäyritykseltä korvausta kymmenestä hyödyttömäksi käyneestä lipusta yhteensä 790 euroa.

  Kuluttajariitalautakunta ei suosittanut korvausta. Oopperaa oli markkinoinut tilaisuuden järjestäjä ja lipuissakin oli kerrottu, että tilaisuudesta ja sen mahdollisesta peruuntumisesta vastaa järjestäjä. Myyjä oli toiminut siten vain välittäjänä. Välittäjä ei ole vastuussa tilaisuuden järjestelyistä tai peruuttamisesta, vaan ainoastaan oman välitystehtävänsä huolellisesta ja ammattitaitoisesta hoitamisesta.

 • MATTAPINTAISET VALOKUVAT

  Kuluttaja oli tyytymätön matkakuviinsa, jotka oli valmistettu mattapintaiselle paperille ja vaati kuvapistettä palauttamaan kehitysmaksun sekä kehittämään kuvat uudelleen kiiltäväpintaisiksi.

  Kuluttajariitalautakunta totesi, ettei kuluttaja voi olettaa, että valokuvat kehitetään kirkkaalle paperille. Kuvapisteellä oli ollut oikeus toimittaa kuvat mattapintaisina, koska muusta ei ollut sovittu. Kuvat eivät olleet virheellisiä.

 • LASKETTELURINTEEN KUNTO

  Lautailija karautti laskettelurinteen keskellä olleisiin kiviin, jolloin lumilauta vaurioitui ja hissilippu jäi käyttämättä. Laskettelukeskus kiisti korvausvastuunsa vahingosta, koska rinne oli ollut tapahtuma-aikaan tyydyttävässä kunnossa. Kukaan sadoista laskettelijoista ei ollut valittanut sen kunnosta.

  Alalla noudatettavien yleisten ehtojen mukaan laskettelukeskus on vastuussa kuluttajalle ja hänen omaisuudelleen aiheutuvista vahingoista, jos laskettelurinne ei täytä ehdoissa mainittuja turvallisuusmääräyksiä. Ehdoissa sanotaan, että rinteiden pitää olla sää- ja maasto-olosuhteisiin nähden tyydyttävässä kunnossa. Sääolosuhteet olivat olleet vahinkopäivänä hyvät, pakkasta useita asteita ja tuuliolot normaalit. Rinteessä ei ollut varoitettu yleisesti kivistä tai merkitty esillä olleiden kivien kohtaa. Kuluttajariitalautakunta suositti, että laskettelukeskus maksaa korvausta lumilaudasta, käyttämättä jääneestä hissilipusta ja puhelinkuluista yhteensä 65 euroa.

 • KOIRAN KIVESVIKA

  Bokserin urospentua koskevassa kauppakirjassa oli ehto, jonka mukaan myyjä lupasi palauttaa koiran kauppahinnasta kolmasosan, jos koira todettaisiin kivesvikaiseksi. Eläinlääkäri totesi vuoden kuluttua kaupasta, ettei koiran oikea kives ollut laskeutunut ja ostaja vaati myyjää täyttämään lupauksensa kauppahinnan palautuksesta. Myyjä oli sitä mieltä, ettei tällaisesta velvoitetta ollut, koska ostaja oli tiennyt jo kauppaa tehtäessä koiran vioista, joita oli muitakin kuin kiveksen laskeutumattomuus. Sovittu kauppahintakin kertoi siitä, sillä virheetön koira olisi maksanut yli kaksi kertaa enemmän.

  Kuluttajariitalautakunta suositti myyjää palauttamaan kauppahinnasta kolmasosan kauppakirjan ehdon mukaisesti, koska tätä ehtoa ei kumonnut se, että koirassa oli ollut muita vikoja. Sitä paitsi kivesvikaa ei edes varmuudella voida todeta vielä niin nuoressa pennussa kuin kyseinen pentu oli myytäessä ollut.

 • VIDEOKASETIN PALAUTUS

  Kuluttaja palautti videokasetit vuokraamon tiskille. Hän ei saanut niistä kuittia. Vuokraamo huomasi myöhemmin kasettien puuttuvan ja vaati asiakkaalta niistä korvausta. Asiakkaan mielestä hänen vastuunsa oli päättynyt kasettien palautukseen. Koska kuittia ei ollut, kuluttaja ei voinut todistaa asiaa, mutta hänellä oli uskottava kertomus palauttamisesta.

  Videovuokraamon palautusjärjestelmän on oltava kuluttajien oikeusturvan kannalta riittävän turvallinen. Jos kuluttajalle ei anneta kuittia kasettien palauttamisesta, jää vastuu epäselvyyksistä vuokraamolle. Tällöin vuokraamon on pystyttävä osoittamaan, että kasettien häviäminen johtuu kuluttajan puolella olevasta syystä, jotta se voisi vaatia niistä korvausta. Lautakunta suositti, että vuokraamo ei voi periä kaseteista korvausta, koska vuokraamo kantoi riskin kasettien katoamisesta.

 • KOIRAN HOITOPALVELU

  Kahdeksankuinen narttukoira tuli ensimmäiseen juoksuaikaansa. Koska perheessä oli myös uroskoira, päätettiin narttu sijoittaa hoitolaan 10,09 euron vuorokausimaksua vastaan. Koira karkasi hoitolasta ja alkoi odottaa pentuja. Omistaja vaati raskauden keskeytyksestä ja hoidosta aiheutuneiden kulujen korvaamista.

  Hoitolan oli kuluttajariitalautakunnan mukaan korvattava vaaditut 148,85 euroa. Koiran karkaaminen hoitolasta oli aiheutunut hoitolan virheestä, josta oli seurannut koiran hedelmöittyminen. Koiran nuoren iän vuoksi raskauden keskeytys oli ollut tarpeellinen toimenpide, joten hoitola oli velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneet kustannukset.

 • KÄYTTÖKELVOTTOMAKSI KUIVATTU UNTUVATAKKI

  Kuukauden käytössä ollut untuvatakki pilaantui pesulassa käyttökelvottomaksi. Kuluttaja vaati pesulaa korvaamaan takin ostohinnan sekä palauttamaan pesumaksun. Pesula kiisti vaatimuksen, koska takki oli pesty ja kuivattu pesuohjeiden mukaisesti.

  Lautakunta totesi takissa olleen pesuohjeen takille oikeanlaiseksi, joten tuotteessa ei ollut myyjän vastuulla olevaa virhettä. Vaurio oli tapahtunut takin kuivausvaiheessa ja siten pesulan vastuualueella. Huomioon ottaen takin lyhyt käyttöikä lautakunta suositti pesulaa korvamaan takin täyden ostohinnan sekä palauttamaan perityn pesumaksun.

 • VAHINGONKORVAUKSEN MÄÄRÄ PESULAVAHINGOSSA

  Pari vuotta aikaisemmin ulkomailta ostettu ulkoilutakki vietiin pesuun, josta se palautui käyttökelvottomana. Asiakas vaati 270 euroa maksaneesta takista korvausta 200 euroa sekä pesumaksun palauttamista. Pesulan mielestä sen maksama 85 euron korvaus oli riittävä. Lisäksi pesumaksu oli palautettu. Suomen Pesuteollisuusliiton ja kuluttaja-asiamiehen hyväksymän käyttöikätaulukon mukaan takin käyttöikä on neljä vuotta, jonka perusteella korvaus oli ostohinnasta 70 %. Koska asiakas halusi pitää takin itsellään, maksettiin osakorvauksena vain 40 %.

  Kuluttajariitalautakunta oli eri mieltä pesulan kanssa siitä, miten korvaukseen vaikuttaa se, että asiakas piti takin. Vahingoittuneen esineen omistussuhteet eivät muutu vaikka siitä maksetaan vahingonkorvaus, ellei niin sovita. Korvauksen alentamiselle ei siten ollut perustetta, kun asiakas halusi pitää käyttökelvottoman tuotteen itsellään. Oikea korvaus oli 189 euroa.

 • PESUA KESTÄMÄTTÖMÄT PUUVILLAMATOT

  Kolmesta pesetetystä puuvillamatosta yksi nelimetrinen kutistui pituussuunnassa 17 cm ja leveyssuunnassa epätasaisesti 4,5 – 6 cm. Yksi matoista oli pesun jälkeen tiimalasin ja toinen tynnyrin muotoinen. Kuluttaja vaati sekä mattojen myyjältä että pesulalta korvausta matoista. Pesula kiisti pesuvirheen ja myyjäliike viittasi matoissa olleisiin pesuohjeisiin, joiden mukaan matot piti pestä 30 asteessa. Jos puuvillamatto pestään ohjeen vastaisesti, se voi sekä kutistua että venyä liikaa. Viidestä seitsemään prosentin kutistuma on puuvillamatolle sallittua.

  Kuluttajariitalautakunta piti nelimetrisen maton käyttäytymistä pesussa normaalina eikä suosittanut sen osalta korvausta. Kahden muun maton muodonmuutos ei ollut voinut johtua vähäisestä pesulämpötilan ylittämisestä, vaan matoissa oli käytetty ominaisuuksiltaan erilaisia kuteita liian suurilla yhtenäisillä alueilla. Näin ollen matot menettivät pesussa muotonsa, koska eri tavoin käyttäytyviä kuteita ei ollut sekoitettu tasaisesti keskenään. Myyjäliike oli vastuussa virheellisistä matoista. Koska matoista oli ollut jo käyttöhyötyä ennen pesettämistä, lautakunta suositti niiden hinnan palauttamista vain osittain eli 170 euroa. Mattojen hankintahinta oli ollut 270 euroa.

 • VAIKEAT PUNAVIINITAHRAT

  Iranilaisen silkkimaton värit levisivät pesussa, mihin se oli viety viinitahran vuoksi. 1 600 euroa maksanut matto oli täysin pilalla ja omistaja vaati matosta täysimääräistä korvausta. Pesula selvitti maton olleen pilalla jo pesuun tuotaessa, koska punaviinitahra oli suuri ja värjännyt mattoa. Matto pestiin tasopesussa kuten pitikin, mutta siitä alkoi heti lähteä väriä.

  Maton omistaja jäi vaille korvausta, koska pesula ei ollut tehnyt virhettä. Kuluttajariitalautakunnan mukaan punaviinitahraa ei ole mahdollista saada pois kemiallisessa pesussa. Matto puolestaan ei kestänyt vesipesua, vaan väri irtosi siitä huolimatta, että pesu oli ollut niin varovaista kuin maton materiaali oli edellyttänyt.

 • EPÄONNISTUNUT JAKKUPUKU

  Raakasilkistä tehdyn jakkupuvun yläosa oli ensin liian pieni ja korjauksena tehty uusi jakku liian iso. Asiakas menetti kärsivällisyytensä ja vaati maksamansa 504,56 euron tekopalkkion palauttamista.

  Kuluttajariitalautakunta luotti ompelualan asiantuntijan lausuntoon työn ammattitaidottomasta ja huolimattomasta suorituksesta. Pukua ei olisi voitu saada korjaamalla kuntoon, joten asiakkaalla oli oikeus saada maksamansa summa takaisin, kun hän palautti jakkupuvun ompelimoon.

 • VIEMÄRIN SULATUSTYÖ

  Elinkeinonharjoittaja laskutti viemärin sulatustyöstä 825 euroa. Tilaajan mielestä lasku oli perusteeton, koska työ ei johtanut viemärin sulamiseen.

  Lautakunnan näkemyksen mukaan elinkeinonharjoittajalle oli täytynyt selvitä heti kohteeseen saavuttuaan, ettei varattu kalusto riitä sulatukseen. Sulatusyritykset olivat sen vuoksi tapahtuneet täysin yrityksen omalla riskillä. Koska yritys ei ollut tehnyt mitään kuluttajan hyödyksi jäänyttä palvelusta, lautakunta totesi esitetyn laskun perusteettomaksi matkakuluja lukuun ottamatta.

 • MUISTUTUS TEHTÄVÄ ENNEN PERINTÄÄ

  Lääkäriaseman ja asiakkaan välillä oli erimielisyys siitä, oliko asiakkaalla ollut oikeus peruuttaa toinen tutkimuskerta. Lääkäriasema laskutti lääkärinpalkkion vasta kahden vuoden kuluttua. Asiakas piti laskua perusteettomana, koska hän oli peruuttanut ajanvarauksen. Lääkäriasema antoi perintätoimistolle toimeksiannon periä laskusaatava. Korot ja perintäkulut olivat miltei kaksinkertaistaneet saatavan. Valituksessaan asiakas vetosi laskun perusteettomuuden lisäksi siihen, ettei laskusta ollut muistutettu ennen perintään siirtämistä.

  Asiakkaalla oli kuluttajariitalautakunnan mielestä ollut perusteltu aihe olettaa, että lääkärinpalkkio oli kokonaisuudessaan aikanaan maksettu, kun siitä ei ollut mitenkään muistutettu kahteen vuoteen. Lisäksi oli hyvän perintätavan vastaista siirtää saatava suoraan perintätoimistolle.

 • RIITAA LAKIASIAINTOIMISTON LASKUSTA

  Lakiasiaintoimisto ilmoitti yhdeksän kuukautta toimeksiannon vastaanottamisen jälkeen asiakkaalleen, ettei vastapuoli suostunut sopimaan asiaa. Lakiasiaintoimisto laskutti tästä 770 euroa. Asiakkaan mielestä lasku oli kohtuuton, koska asia ei ollut edennyt millään tavoin.

  Toimisto ei esittänyt hyväksyttävää syytä siihen, miksi vastapuolelle lähetetyn kirjeen jälkeen kului seitsemän kuukautta ilman mitään toimenpiteitä tai yhteydenottoa asiakkaaseen. Pyynnöistä huolimatta asiakkaalle ei esitetty myöskään vastapuolelle lähetettyä sopimusluonnosta. Toimiston olisi pitänyt esittää selvitystä siitä, että sopimusluonnos oli ylipäätänsä tehty. Lautakunta piti oikeutettuna asiakkaan vaatimusta laskun puolittamisesta.

 • LUOTTOKORTTI KATOSI POSTISSA

  Luottokortin haltija lähetti ulkomailla asuvalle pojalleen rinnakkaiskortin postitse. Kortti katosi postissa. Allekirjoittamattomalla kortilla ehdittiin tehdä ostoksia yli 3 000 euron arvosta. Lähettäjä ei ollut mielestään vastuussa näin syntyneestä laskusta.

  Rahan ja muun arvo-omaisuuden lähettämiseen postitse sisältyy riski, että lähetys katoaa. Luottokortin lähettäjänkin oli pitänyt varautua siihen, että lähettämiseen liittyi ainakin kortin luottorajan suuruinen riski. Kortti oli allekirjoittamaton, joten anastajan oli ollut erityisen helppo käyttää korttia allekirjoitettuaan sen itse. Kortin ja maksutositteen allekirjoituksen vertaaminen on yleensä riittävä varmistus käyttäjän oikeudesta korttiin. Vain erityisistä syistä henkilöllisyyden tarkastaminen on tarpeen. Sellaisia syitä ei tapauksessa ilmennyt. Kortin haltija oli siten vastuussa tehdyistä ostoksista.

 • PESUKONE JÄÄTYI MUUTOSSA

  Asiakas oli tilannut muuttoauton joulun alla ja sopimuksen mukaan kuljettajan kuului myös lastata ja purkaa tavaroita. Liittäessään uudessa kodissaan pesukonetta, asiakas havaitsi, että kone oli vaurioitunut muutossa. Hän vaati korvausta muuttofirmalta. Muuttofirma kiisti vastuunsa, koska pesukoneessa ollut vesi oli jäätynyt ja vaurio oli aiheutunut siitä eikä kuljetuksesta. Asiakas itse oli ottanut letkut koneesta ennen muuttoa ja valuttanut koneesta vedet pois.

  Kuluttajariitalautakunta ei suosittanut muuttoliikettä korvaamaan pesukoneen korjausta. Huoltoliikkeen mukaan koneen vesiventtiili oli jäätynyt ja sen seurauksena runko oli haljennut. Kyseessä ei ollut lämmin kuljetus eikä muuttoliikkeen tehtäviin ollut kuulunut tavaroiden pakkaaminen tai valmistaminen kuljetusta varten.

 • VANHAA PESUKONETTA TURHA KORJATA

  Kuluttaja oli pyytänyt pesukoneen korjaajaa ilmoittamaan arvioidut korjauskulut ennen korjausta. Arviota tiedustellessaan kuluttaja sai tietää, että korjaus olikin jo tehty. Kuluttaja piti korjauslaskua kohtuuttomana, koska samalla hinnalla olisi saanut uuden koneen.

  Lautakunta yhtyi kuluttajan näkemykseen siitä, ettei vanhaan koneeseen ollut taloudellisesti mielekästä tehdä lähes 400 euron hintaista korjausta. Asiakkaalle olisi pitänyt antaa pyydetty hinta-arvio sekä mahdollisuus päättää, haluaako hän kustantaa koneeseen tuon hintaisen korjauksen. Koska liike oli laiminlyönyt neuvontavelvollisuutensa, lautakunta suositti hintaa alennettavaksi 190 euroon, johon kuluttaja oli voinut korjauskulujen suhteen kohtuudella varautua.

 • TARJOUKSEN TEOSTA EI SAANUT LASKUTTAA

  Keittiökalusteista tarjousta pyytänyt asiakas sai liikkeeltä laskun suunnittelutyöstä. Asiakas piti saamaansa laskua aiheettomana, koska tarjouksenteon maksullisuudesta ei ollut kerrottu. Liike vetosi siihen, että suunnittelutyön hinta ilmeni liikkeessä esillä olleesta hinnastosta.

  Liike ei esittänyt näyttöä, joka olisi osoittanut osapuolten sopineen maksullisesta suunnittelutyöstä. Kysymys oli siten sopimusneuvottelusta, joka ei oikeuttanut vaatimaan asiakkaalta korvausta.
  Kuluttajansuojalain mukaan elinkeinonharjoittaja voi vaatia valmistelevista toimenpiteistä maksun siinä tapauksessa, että kuluttajalla ei ole aihetta olettaa, että toimenpide on maksuton. Liikettä suositettiin palauttamaan palkkio asiakkaalle.

 • MATTO RYPISTYI PESUSSA

  Puuvilla-paperinarumatot palautuivat pesulasta ryppyisinä ja ryhdittöminä. Asiakkaan mielestä matot oli pesty väärin.

  Paperinarumaton ominaisuuksiin kuuluu, että sen ryhdikkyys vähenee pesussa, vaikka matto olisi pesty oikein. Matot, joissa on useita raaka-aineita, saattavat puolestaan kutistua epätasaisesti. Tämä voi näkyä esimerkiksi reunojen aaltoiluna, joka tosin yleensä tasoittuu käytössä. Koska matot olivat käyttäytyneet materiaalilleen tyypillisellä tavalla, asiakkaalla ei ollut oikeutta hyvitykseen.

 • SÄHKÖMITTARIN LUKUVIRHE

  Asiakkaalle tuli sähkönkäytöstä kahden vuoden ajalta yli 1 500 euron tasauslasku. Hän oli ilmoittanut virheelliset mittarilukemat yli kahden vuoden ajan mittarin vaihdon jälkeen. Erehdys johtui siitä, että vanhan mittarin viimeinen numero jätettiin lukematta, mutta uuden mittarin kaikki numerot olisi pitänyt lukea. Asiakas oli lukenut uuden mittarin samalla tavalla kuin vanhan ja hänen mielestään sähköyhtiö oli laiminlyönyt kertoa, miten uusi mittari luetaan.

  Kuluttajariitalautakunta ei suosittanut hyvitystä, koska laskutuksen oikaiseminen oli tapahtunut sähkönmyyntiehtojen mukaisesti. Ehtojen mukaan myyjällä on oikeus vaatia mittaus-, laskutus- tai mittarin luentavirheeseen perustuvia saataviaan kahden vuoden ajalta. Sillä, mistä mittarinlukuvirhe johtuu, ei ole merkitystä.

 • TUKASTA TULI VIHREÄ

  Hiusten vaalennuksen ottanut asiakas oli tyytymätön vaalennuksen lopputulokseen. Hänen mielestään hiuksista tuli vihreät. Asiakas vaati kampaamoa palauttamaan palvelun hinnan ja korvaamaan uudesta värjäyksestä aiheutuneet kulut. Kampaamon mukaan asiakas oli lähtiessään hyväksynyt työn.

  Asiakas oli ilmoittanut tyytymättömyydestään kohtuullisessa ajassa, muutaman päivän kuluttua värjäämisestä. Käsittelyn jälkeen asiakkaan hiukset olivat kauttaaltaan kirjavat ja osittain vihreät. Kampaamon oli palautettava perimänsä hinta ja korvattava uuden värjäyksen hinta.

 • ÖLJY PILASI PIHAISTUTUKSET

  Kiinteistön omistajat vaativat öljyntoimittajalta korvausta, koska öljy valui pihamaalle öljyntoimituksen yhteydessä. Öljyntoimittajan mukaan vahingon syy oli se, että tilaaja ei ollut huolehtinut säiliön ylitäytönestimestä.

  Ylitäytönestimessä ei ollut aikaisemmin havaittu vikaa. Öljy-yhtiön kuljettajan olisi pitänyt seurata toimitusta ja katkaista se heti, kun öljyä alkoi valua maahan.
  Yhtiön oli korvattava huolimattomuudesta aiheutunut vahinko siltä osin kuin sitä ei ollut korvattu tilaajien vakuutuksesta.

Alkuun