Matkailu

 • MATKA PERUUNTUI

  Sukulaisjoukko oli varannut valmismatkan Tallinnaan. Heistä kuitenkin yksi sairastui ennen matkaa ja matka päätettiin peruuttaa. Sukulaisilla oli oikeus peruuttaa matka, mutta matkatoimisto veloitti jokaisen osalta noin 33 euron toimistokulut.

  Vakavan sairauden vuoksi voi peruuttaa matkan ja saada matkan hinnan takaisin. Peruuttamisoikeus koskee myös sairastuneelle läheisiä henkilöitä. Matkatoimistolla on kuitenkin oikeus pidättää matkan hinnasta kohtuulliset toimistokulut. Kyseessä oli kymmenen hengen ryhmä ja matkan hinta melko edullinen, joten toimistokulujen pidättämistä jokaiselta erikseen ei pidetty kohtuuttomana. Lautakunta arvioi perityn määrän vastaavan toimistolle keskimäärin peruuttamisesta aiheutuvia kuluja. Lautakunta ei suosittanut palauttamaan perittyjä toimistokuluja.

 • MATKUSTAJAN TARKISTETTAVA MATKALIPUT

  Matkatoimisto oli välittänyt matkavarauksen matkanjärjestäjälle siten, että päiväys heitti kuukaudella. Asia selvisi matkustajille vasta lähtöselvityksessä, kun matka-asiakirjojen mukainen matka olikin ollut jo kuukautta aikaisemmin.

  Matkan välittävä toimisto vastaa siitä, että matka-asiakirjat vastaavat ostettua matkaa. Kun lentolippuihin ja muihin asiakirjoihin oli kirjoitettu väärä päiväys, matkan välittäjän katsottiin olleen huolimaton. Matkustajat olivat toisaalta itsekin myötävaikuttaneet vahinkoon laiminlyömällä lippujen tarkistuksen. Tämän vuoksi matkan välittäjän maksettavaa korvausta soviteltiin siten, että matkustajat maksoivat itse kolmasosan menetetyn matkan hinnasta.

 • TUNGETTELIJA HOTELLISSA

  Perhe oli valmismatkalla Turkissa hotellimajoituksessa. Hotellin henkilökuntaan kuuluva mies pyrki häiritsevästi tekemään tuttavuutta perheen alaikäisen tyttären kanssa. Perhe ei kuitenkaan pyytänyt matkanjärjestäjää tai hotellia puuttumaan asiaan. Loma meni häiritsevän tungettelun vuoksi pilalle, ja perhe vaati hinnanalennusta matkanjärjestäjältä.

  Matkanjärjestäjä vastaa apulaisenaan käyttämistään palveluksen antajista, kuten hotelleista ja niiden henkilökunnasta. Kuluttajariitalautakunta katsoi kuitenkin, että hotellihenkilökuntaan kuuluvan tungettelusta aiheutunut haitta ei ollut matkanjärjestäjän vastuulla. Kyse oli teosta, jolla ei ollut tekemistä matkanjärjestäjän sopimusvelvoitteiden täyttämisen kanssa eikä kyseessä näin ollen ollut hinnanalennukseen oikeuttava virhe.

 • LAPSILLE VAARALLINEN RANTA

  Lomamökin vuokrannut perhe vaati sovitun vuokran alentamista puoleen, koska mökki ei heidän mielestään vastannut esitteen tietoja. Kohdetta oli markkinoitu viiden tähden mökkinä ja erityisesti lapsiperheille sopivana. Perheen mukaan mökin ranta ei ollut lapsille sopiva. Kalusteitakaan ei ollut riittävästi kuudelle hengelle, vaikka esitteessä oli näin luvattu. Matkailuyrittäjän mukaan ranta oli tavanomaista merenrantaa ja kalusteet asianmukaisia, joten vuokran alentamiseen ei ollut perusteita.

  Esitettyjen valokuvien perusteella lautakunta totesi mökin rannan niin jyrkäksi, että sitä voitiin pitää perustellusti lapsille vaarallisena. Itse mökkikään ei vastannut kalusteiltaan ja tasoltaan markkinoinnissa annettuja tietoja. Lautakunta suositti 700 euron suuruista vuokraa alennettavaksi 120 eurolla.

 • LASKU HOTELLIHUONEEN SIIVOUKSESTA

  Hotellivieras kuoli yöpyessään hotellissa. Hotelli vaati kuolinpesää korvaamaan huoneen desinfioinnista, otsonoinnista sekä tekstiilien pesetyksestä aiheutuneen laskun. Perikunta piti vaatimusta aiheettomana.

  Lautakunta totesi, että vahingonkorvausvelvollisuus sopimussuhteessa syntyy yleensä vain silloin, kun sopijaosapuoli on aiheuttanut vahingon tuottamuksellaan. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa huolimattomuutta. Koska vahinko ei johtunut tässä tapauksessa hotellivieraan huolimattomuudesta, hotellin korvausvaatimus todettiin perusteettomaksi.

 • LOMAMÖKIN VARAUKSEN PERUMINEN

  Kuluttaja tilasi lomamökin viikoksi Internetin kautta. Hän jätti peruuttamatta majoitusvarauksen, vaikka ei mennytkään lomamökille varattuna aikana. Vuokra-ajan jälkeen hän sai vuokraa koskevan maksukehotuksen. Matkailuyritys katsoi olevansa oikeutettu laskuttamaan varatusta vuokra-ajasta, koska kuluttaja ei ollut peruuttanut varaustaan kirjallisesti varausehtojen mukaan. Kuluttaja sen sijaan piti saamaansa laskua aiheettomana, koska hänen käsityksensä mukaan varaus oli peruuntunut automaattisesti yrityksen jätettyä vahvistamatta varauksen.

  Lautakunta totesi kuluttajan hyväksyneen ennen varauksen tekemistä yrityksen vakioehdot, joihin oli viitattu ja jotka olivat olleet saatavilla Internetissä. Sopimussuhteeseen sovellettiin näin ollen elinkeinonharjoittajan varausehtoja. Ehdoissa ei ollut sovittu siitä, milloin osapuolia sitova sopimus syntyy, jolloin se ratkesi oikeustoimilain perusteella. Lautakunta totesi lomamökin vuokrausta koskevan sopimuksen syntyvän lain perusteella, kun varaus on hyväksytty.

  Sopimus oli syntynyt tässä tapauksessa viimeistään silloin, kun kuluttaja oli tehnyt varauksen ja saanut tietokoneensa ruudulle ilmoituksen siitä, että varaus on tallennettu. Sopimuksen syntyminen ei siten edellyttänyt varausehdoissa mainittua vahvistusta, koska vahvistuksessa ei ollut kyse tarjouksen hyväksymisestä, vaan ainoastaan siitä, ettei elinkeinonharjoittaja ollut varauksen vahvistettuaan oikeutettu irtautumaan sopimuksesta. Koska kuluttaja ei ollut peruuttanut varaustaan varausehtojen mukaisesti, kuluttajan oli korvattava sopimusrikkomuksestaan yritykselle aiheutuneen vuokran ja liikevoiton menetyksen.

 • MATKANJÄRJESTÄJÄN TIEDOTETTAVA PASSIMÄÄRÄYKSISTÄ

  Kuluttaja oli lapsensa kanssa matkustamassa Viroon. Passintarkastuksessa hän sai tietää, että hänen yli 7-vuotias lapsensa tarvitsi oman passin. Matkanjärjestäjä ei ollut kertonut tästä uudesta määräyksestä. Kuluttaja joutui hankkimaan lapselle pikapassin, joka oli voimassa vain vuoden ja oli 5 euroa kalliimpi kuin 10 vuoden passi.

  Lautakunta katsoi, että matkanjärjestäjän tiedonantovelvollisuuteen kuuluu kertoa normaalista poikkeavista passimääräyksistä. Koska matkanjärjestäjä oli rikkonut tiedonantovelvollisuutensa, sen oli hyvitettävä tästä aiheutunut vahinko kuluttajalle. Hyvityksen määrässä otettiin huomioon se, että lapselle olisi hankittu 10 vuoden passi, jota olisi voinut käyttää myöhemminkin, jos määräyksestä olisi annettu tieto ajoissa. Hyvityksenä suositettiin passin hintojen erotuksen lisäksi 30 euroa.

 • METELÖIVÄ NUORISO PILASI YÖUNET

  Lopen uupuneena lomalta palannut pariskunta vaati kymmenen prosentin alennusta matkan hinnasta, koska heidän yöunensa olivat jääneet nuorisojoukon mellastuksen vuoksi vähiin. Meno ei ollut rauhoittunut, vaikka matkan aikana oli otettu oppaaseen yhteys ja poliisit olivat käyneet paikalla. Jos matkaesitteessä olisi kerrottu, että hotelli oli nuorison suosima, he olisivat valinneet toisen majapaikan.

  Kuluttajariitalautakunta suositti matkanjärjestäjää maksamaan hinnanalennusta 10 % matkan hinnasta, joka on lautakunnan ratkaisukäytännössä vakiintunut hotellin puutteista maksettava hyvitys. Hinnanalennus voi kuitenkin olla suurempi esimerkiksi silloin, kun hinnanalennukseen oikeuttavia puutteita on useampi tai puute on erityisen merkittävä.

 • KIRJALLINEN LAUSUNTO EI TODISTANUT SOTKUA

  Matkailuyrittäjä ja asiakas sopivat vuokramökin siivouksesta 20 euron hintaan. Vuokra-ajan jälkeen vuokralainen sai siivouksesta 140 euron suuruisen lisälaskun. Mökin kuntoa ei ollut tarkastettu yhteisesti vuokralaisen lähtiessä. Osapuolten välille syntyi kiistaa laskun oikeellisuudesta.

  Vahingonkorvausta vaativalla on velvollisuus näyttää toteen, että toinen sopijapuoli on aiheuttanut vahingon. Näytöksi mökin epäsiisteydestä yrittäjä esitti siivoojien kirjalliset lausunnot. Yksityishenkilön antama kirjallinen lausuma ei ole kuitenkaan valan nojalla annetun todistajankertomuksen veroinen, vaan on rinnastettavissa asianosaisen omaan väitteeseen. Koska asian selvittäminen olisi edellyttänyt todistajien henkilökohtaista kuulemista, lautakunta ei voinut antaa ratkaisusuositusta asiassa.

 • SOPIMUSTA EI OLLUT SYNTYNYT

  Matkanjärjestäjä velkoi asiakkaaltaan maksua puhelimitse varatusta ja sittemmin käyttämättä jääneestä valmismatkasta. Asiakkaan mielestä maksuvelvollisuutta ei ollut.

  Valmismatkalain mukaan sitova sopimus syntyy vasta, kun matkan hinta tai osa siitä on maksettu. Jos hintaa ei ole maksettu sovitusti, varaus peruuntuu. Sopimuksen syntymisestä on kuitenkin mahdollista sopia kirjallisesti toisinkin. Koska osapuolten sopimus ei ollut kirjallinen eikä matkanjärjestäjän määräämää osaa hinnasta ollut maksettu, sitova sopimus oli jäänyt syntymättä. Tässä tilanteessa ostajan sähköpostiin toimitetuilla peruutusehdoilla ei ollut merkitystä. Matkaa ei tarvinnut näin ollen maksaa.

 • ESPANJA VAIHTUI EGYPTIIN

  Espanjaan äkkilähtömatkan ostanut henkilö sai lentokenttävirkailijan erehdyksen vuoksi lentoliput toisen matkanjärjestäjän matkalle Egyptiin. Matkakohde, jota ei ollut mainittu lentolipuissa, selvisi matkustajalle vasta lennon aikana. Matkustaja piti matkasta saamaansa laskua perusteettomana.

  Valmismatkalain mukaan ulkomaille tehtävissä valmismatkoissa sitova sopimus syntyy vasta, kun matkan hinta tai määrätty osa siitä on maksettu. Sopimusta Egyptin matkasta ei siten ollut syntynyt, kun matkustaja oli ottanut lentoliput vastaan. Lautakunta piti uskottavana sitä, että väärä matkakohde selvisi matkustajalle vasta lennon aikana. Koska sopimusta ei ollut syntynyt, matkanjärjestäjällä ei ollut perustetta vaatia maksua Egyptin matkasta. Käyttämättä jääneen Espanjan matkan hinnasta matkustajalla ei ollut oikeutta saada osaakaan takaisin, koska kyseisen matkan järjestäjä ei ollut saanut rahoja takaisin ostamistaan matkaan kuuluneista palveluista.

 • MATKAVARAUKSEN PERUUTUS

  Matkustajan ja matkanjärjestäjän välille syntyi erimielisyys siitä, oliko matkanjärjestäjä velvollinen palauttamaan koko valmismatkan hinnan matkustajan peruutettua varauksensa matkakohteessa esiintyneen SARS-epidemian vuoksi. Matkustaja vetosi sosiaali- ja terveysministeriön suositukseen, jonka mukaan epidemia-alueelle suuntautuvia matkoja tulisi mahdollisuuksien mukaan siirtää.

  Valmismatkalain mukaan matkustajalla on oikeus peruuttaa sopimus mm. silloin, kun hänellä on perusteltu aihe uskoa, ettei matkaa voida toteuttaa hänen henkeään tai terveyttään vaarantamatta. Valmismatkaehtojen mukaan perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan. Lautakunta katsoi matkustajalla olleen ministeriön suosituksen perusteella aihetta uskoa, ettei matkaa olisi voitu toteuttaa hänen henkeään tai terveyttään vaarantamatta. Matkanjärjestäjän tuli tämän vuoksi palauttaa kaikki saamansa suoritukset.

 • HENNA VÄRJÄSI LAKANAT

  Matkailijat ottivat hennatatuoinnin etelänmatkallaan. Tatuoinnit värjäsivät hotellin lakanat, mistä hotelli vaati korvauksen. Matkailijat vaativat matkanjärjestäjältä vastaavaa korvausta, koska heidän mielestään matkanjärjestäjän olisi tullut kertoa matkakohteessa tehtäviin tatuointeihin liittyvistä riskeistä joko tulomatkalla tai tervetulotilaisuudessa.

  Lautakunta totesi, että hennatatuointivärin tarttuminen vuodevaatteisiin ei ole sellainen valmismatkalaissa tai asetuksessa tarkoitettu seikka, josta matkanjärjestäjä olisi velvollinen varoittamaan matkustajia. Vaatimus oli matkanjärjestään kohdistettuna siten perusteeton riippumatta siitä, oliko asiasta kerrottu vai ei.

 • LIIAN AHDAS HOTELLIHUONE?

  Kuuden hengen seurue oli sopinut hotellimajoituksesta kahdessa kahden hengen huoneessa, joihin kumpaankin oli tarkoitus saada lisävuode. Toinen huone oli kuitenkin ahdas, minkä vuoksi seurue sijoitti molemmat lisävuoteet samaan huoneeseen ja vaati tällä perusteella valmismatkan hintaa alennettavaksi. Matkanjärjestäjän mielestä vaatimus oli perusteeton, koska matkaehdoissa oli mainittu, että lisävuode tekee huoneesta usein ahtaan. Lisäksi vuode oli mahdollista taittaa kokoon päivän ajaksi.

  Lautakunnan mielestä matkustajilla oli matkaehdoista huolimatta oikeus olettaa, että huoneessa pystyi liikkumaan myös lisävuoteen ollessa avattuna. Ahtaudesta huolimatta huoneessa jäi kuitenkin tilaa liikkumiseen. Matkustajat jäivätkin vaille hyvitystä, koska huone ei poikennut siitä, mihin he olivat voineet varautua.

 • MATTIMYÖHÄISET JOUTUIVAT MAKSAMAAN TAKSIN ITSE

  Risteilypaketin varanneet matkustajat myöhästyivät bussikuljetuksesta, kun matka jatkui tauon jälkeen. He joutuivat menemään loppumatkan satamaan taksilla. Myöhästyneiden mielestä matkanjärjestäjä oli vastuussa taksikuluista, koska kuljettaja ei ollut huolehtinut, että kaikki matkustajat tulivat tauolta kyytiin. Matkanjärjestäjä oli toista mieltä.

  Matkustajien velvollisuus on huolehtia siitä, että he noudattavat matkanjohtajan, tässä tapauksessa bussinkuljettajan, antamia ohjeita ja kellonaikoja. Kuljettaja oli selkeästi ilmoittanut ajan, jolloin matkaa jatkettaisiin. Pysähdykseen ei liittynyt mitään sellaista, minkä vuoksi matkanjärjestäjän olisi pitänyt tavallista huolellisemmin varmistaa, että kaikki matkustajat ovat mukana. Taksikulut jäivät myöhästyneiden maksettaviksi.

 • VÄLI-AMERIKKA JÄI NÄKEMÄTTÄ

  Väli-Amerikkaan lähdössä ollut joutui jäämään kotiin, koska hänen passinsa voimassaolo päättyi viisi kuukautta lähtöpäivän jälkeen. Kohdemaan maahantulomääräysten mukaan passin piti olla voimassa vähintään kuusi kuukautta maahan saapumisen jälkeen. Matkanjärjestäjä ei suostunut palauttamaan asiakkaalleen matkan hintaa, koska valmismatkaehtojen mukaan asiakkaan on itse huolehdittava matkustusasiakirjoistaan.

  Matkanjärjestäjä ei ollut antanut matkustajalle asianmukaisia tietoja passin voimassaolovaatimuksista. Matkustajan ei voitu edellyttää tietävän eri maiden maahantulomääräyksistä. Matkanjärjestäjää suositettiin palauttamaan koko matkan hinta.

 • VAIHTO-OPPILASVUOSI KESKEYTYI

  Vaihto-oppilasvuosi keskeytyi kahden kuukauden jälkeen isäntäperheessä ilmenneiden ongelmien vuoksi. Vaihto-oppilas vaati koko vuoden kurssimaksun palauttamista. Järjestäjä suostui palauttamaan hyvän tahdon eleenä vain 500 euroa.

  Oppilaalle ennen matkaa annetut tiedot olivat virheellisiä. Perheessä oli muun muassa 11 lasta ilmoitetun viiden sijasta. Oppilaalle tarjottiin uutta isäntäperhettä, jota tämä ei hyväksynyt. Uusi perhe kuitenkin täytti lain tarkoittamat kohtuulliset edellytykset, joten oppilaalla ei ollut oikeutta sopimuksen purkuun. Järjestäjä oli velvollinen maksamaan tarjouksensa mukaisen hyvityksen, koska ongelmaselvittelyyn oli kulunut kohtuuttoman pitkä aika.

 • LENNOT SIIRTYIVÄT, MATKA LYHENTYI

  Pakettimatkan lentoaikataulut muuttuivat sekä meno että paluumatkalla. Menolento myöhästyi seitsemällä tunnilla ja muuttui päivälennosta yölennoksi. Paluulento myöhästyi yli viidellä tunnilla. Matkustajat eivät olleet matkanjärjestäjän mielestä oikeutettuja hyvitykseen, koska matka lyhentyi vähemmän kuin korvaukseen oikeuttavat kahdeksan tuntia.

  Lautakunta katsoi, että matkassa oli virhe, koska menolento muuttui päivälennosta yölennoksi. Matkanjärjestäjän piti antaa matkan hinnasta 10 prosenttia alennusta.

 • HOTELLISSA OLI LÄMMINTÄ RIITTÄMIIN

  Hotellihuoneen lämpötila pysytteli viikon ajan 30 asteessa, koska ilmastointia ei saatu yrityksistä huolimatta toimimaan. Matkanjärjestäjä tarjosi asiakkaille hyvitystä, joka perustui ilmastoinnista kohdemaassa perittyyn lisähintaan. Asiakkaiden mielestä se oli riittämätön.

  Yleensä hotellin virheeksi katsottava puute oikeuttaa 10 prosentin hinnanalennukseen matkan hinnasta. Jos puute on erityisen merkittävä tai jos puutteita on useita, hinnanalennus voi olla suurempikin. Perustellusta syystä alennus voi olla myös pienempi. Ilmastoinnin puute oikeutti matkustajat 10 prosentin suuruiseen hyvitykseen.

 • MAINOSTETTU KYLPYLÄ OLIKIN VASTA RAKENTEILLA

  Hotellin esitteessä oli mainostettu kylpylää. Kylpyläosasto oli kuitenkin vasta rakenteilla, kun matkailijat majoittuivat hotelliin. Matkan jälkeen asiakkaat vaativat hintaan 20 prosentin alennusta. Matkanjärjestäjän mielestä asiakkailla ei ollut enää oikeutta hyvitykseen, koska he eivät olleet valittaneet asiasta paikan päällä.

  Matkanjärjestäjä ei olisi voinut korjata tilannetta matkan aikana, vaikka matkustajat olisivatkin tehneet virheilmoituksen jo hotellissa ollessaan. Siksi asiakkaat eivät menettäneet oikeuttaan vedota virheeseen. Pääsääntö on se, että virheeksi katsottava puute oikeuttaa 10 prosentin hinnanalennukseen valmismatkan hinnasta. Tässäkin tapauksessa se katsottiin sopivaksi hyvitykseksi.

 • MATKA PILALLE RIKOSEPÄILYN VUOKSI

  Laivan henkilökunta pysäytti matkustajat ja vaati heitä purkamaan tavaransa muiden ihmisten edessä, koska epäili matkustajia varkaudesta. Tarkastuksen jälkeen matkustajat joutuivat joksikin aikaa laivan putkaan. Kiinniotetut vaativat matkanjärjestäjältä korvausta häpeästä ja kärsimyksestä sen jälkeen, kun syyttäjä jätti syytteen nostamatta.

  Valmismatkalain perusteella korvausta maksetaan ainoastaan, jos vahinkoa on sattunut henkilölle, esineelle tai muulle varallisuudelle. Matkustajien mielipaha ei oikeuta korvaukseen.

 • MYTTYYN MENNEESTÄ LOMASTA EI KORVAUSTA

  Lentomatkustajien laukut toimitettiin matkakohteeseen lähes neljä päivää myöhässä. Lentoyhtiö maksoi korvauksen matkalaisten välttämättömistä hankinnoista. Asiakkaiden mielestä myös pilalle mennyt matka ja uusien vaatteiden ostamiseen kulunut aika olisi pitänyt hyvittää.

  Valmismatkalain mukaan korvausta saa vain ”toteen näytetystä vahingosta”. Harmia ja mielipahaa ei hyvitetä. Myöskään ostoksiin käytetty aika ei oikeuttanut hyvitykseen, koska vaatteiden ja hygieniatuotteiden hankinta ei ollut suurkaupungissa erityisen aikaa vievää tai hankalaa.

 • LENTOLIPUT KATOSIVAT POSTISSA

  Internetistä tilatut lentoliput katosivat postissa. Ostajan mielestä matkatoimiston piti maksaa uusien lippujen kirjoittamiskulut. Matkatoimisto vetosi sopimusehtoihinsa, joiden mukaan asiakas vastaa tavallisena kirjelähetyksenä lähetetyistä lipuista.

  Asiakas olisi voinut valita toimitustavaksi myös pikakirjeen, jolloin vastuu lähetyksen katoamisesta olisi sopimusehtojen mukaan kuulunut matkatoimistolle. Lipun kirjoittamisesta aiheutuneet kulut jäivät asiakkaan maksettavaksi. Lentolippu ei ole kuluttajansuojalaissa tarkoitettu tavara, joten tapaukseen sovellettiin kauppalakia.

 • VIKAA KYLLÄ, MUTTA MISSÄ KONEESSA?

  Matkustajan lento peruuntui, ja hän vaati siitä 250 euron vakiokorvausta EY-asetuksen perusteella. Lentoyhtiö vetosi tekniseen vikaan: kone, jolla lento oli tarkoitus lentää, oli siirretty korvaamaan toisen reitin hajonnut kone.

  Lennon peruuttaminen ei johtunut sen koneen viasta, jolla matkustajan oli tarkoitus matkustaa, vaan yhtiö oli tehnyt kaupallisista syistä päätöksen siirtää kone toiselle reitille. Lennon peruutus ei siis johtunut EY-asetuksessa tarkoitetuista poikkeuksellisista olosuhteista. Lentoyhtiön oli maksettava asiakkaalle korvausta.

 • AASIAN-MATKA PERUUNTUI PASSIN TAKIA

  Asiakas ei voinut lähteä matkalle Aasiaan, koska hänen passinsa ei ollut voimassa vaadittua puolta vuotta. Ostajan mielestä lentolippujen välittäjä oli vastuussa matkan peruuntumisesta, koska se ei ollut kertonut passimääräyksistä.

  Lippujen välittäminen on massaluonteista toimintaa. Välittäjän ei siis ole mahdollista antaa kattavia tietoja passimääräyksistä, ellei asiakas niistä erikseen kysy. Yritys ei ollut vastuussa vahingosta.

 • HOTELLIYÖ LAUTAHÖKKELISSÄ

  Äkkilähdöllä Thaimaahan lähteneet pettyivät majoitukseen, joka oli yksinkertainen lautamökki ilman äänieristystä. Kaappien virkaa toimittivat seinään lyödyt naulat. Matkanjärjestäjä ei suostunut hinnanalennukseen, koska matkustajat tiesivät äkkilähtösäännöt matkaa varatessaan.

  Äkkilähtömatkojen majoitus voi yleisten sopimusehtojen mukaan olla hyvin vaatimaton. Majoituksen on täytettävä tietty vähimmäistaso, mutta länsimaista tasoa asumuksen ei tarvitse olla. Mökki oli asumiskelpoinen.

 • KOTIMATKA VENÄHTI LÄHES VUOROKAUDELLA

  Kolmeviikkoisen valmismatkan paluulento viivästyi lähes 20 tuntia. Lisäksi matkustajia kismitti se, että varausvahvistuksessa mainittu kaksio osoittautuikin yhdeksi makuuparvelliseksi huoneeksi. Matkanjärjestäjä maksoi lennon myöhästymisestä 10 prosenttia hinnanalennusta, mutta matkustajat eivät pitäneet hyvitystä riittävänä.

  Matkaesitteestä matkustajat saattoivat nähdä, että toinen huone voi olla myös makuuparvi. Sen sijaan paluulennon pitkä viivästyminen kolmen viikon matkalla oikeutti hyvitykseen. Matkanjärjestäjän jo maksama summa oli kuitenkin riittävä.

 • NOLLA LISÄÄ HOTELLIYÖN HINTAAN

  Asiakas varasi matkatoimiston verkkosivuilta hotellihuoneen viikoksi. Seuraavana päivänä hän sai kuulla, että sivuilla oli ollut väärä hinta. Oikea hinta olisikin kymmenkertainen, eikä asiakas saisi huonetta varaamallaan hinnalla. Asiakas vaati, että matkatoimisto myy hotellihuoneen ilmoittamaansa hintaan.

  Matkatoimisto oli toiminut välittäjänä hotellin ja asiakkaan välillä. Välittäjän on hoidettava tehtävänsä huolella, mutta automatisoidussa palvelussa kaikkia tietoja ei ole mahdollista tarkistaa. Matkatoimiston palvelussa hotelliyrittäjät voivat muuttaa tietoja kaiken aikaa. Matkatoimisto ei ollut vastuussa väärästä hinnasta.

 • TAKSI SEKOILI, LENTO JÄTTI

  Matkustaja myöhästyi lennolta, koska hänen ennakkoon tilaamansa taksi juuttui lumeen. Tilalle hälytetty toinen taksi taas ajoi väärään osoitteeseen. Asiakas joutui ottamaan junan lennon sijaan. Hän vaati kyydin välittäneeltä yhtiöltä junamatkan hintaa.

  Takseja välittävä yritys vastaa vain tiedon välittämisestä, ei kyydistä. Ensimmäisen taksin ennakkotilaus oli tehty oikein. Sen sijaan toisen taksin eksyminen johtui tilauksen vastaanottaneen päivystäjän huolimattomuudesta. Välittäjän oli korvattava asiakkaalle junalipun hinta.

 • LIIKAA SUOMALAISIA SAMASSA PERHEESSÄ

  Kielikurssilainen majoitettiin samaan perheeseen kahden muun suomalaisen kanssa. Sopimuksen mukaan hänen piti olla perheessä ainoa suomalainen, mistä hyvästä hän oli maksanut 120 euroa lisähintaa. Matkanjärjestäjä oli valmis palauttamaan kurssilaiselle 120 euron lisämaksun, mutta kurssilainen vaati 500:aa euroa.

  Vieraskielisessä perheessä asuminen on tärkeää kielen ja kulttuurin oppimisen kannalta. Virheen merkitys oli suurempi kuin 120 euron lisähinta. Kurssilaisella oli oikeus 10 prosentin eli 238 euron hyvitykseen.

Alkuun