Härskit kotimyyjät: Rahat pois vanhuksilta

Vanhuksille suunnattu kotimyynti käy yhä häikäilemättömämmäksi. Yksinäisille vanhuksille kaupitellaan jopa 50 000 euron remontteja, joita he eivät tarvitse.

Vanhuksille myydään yhä enemmän ja yhä kalliim­pia tuotteita kotiovelle epärehellisin keinoin. Yk­sin asuvista vanhuksista on tullut otollinen kohde putkiremontteja, lämmitysjärjestelmiä tai vaikka uusia ikkunoita kauppaaville myy­jille, jotka kiertävät ovelta ovelle.

Usein kotimyyntitilanteessa on pai­kalla vain mahdollisesti arka vanhus sekä myyjä. Tunnelma saattaa olla painostava, jopa uhkaava.

Tapaukset ovat viime vuosina lisään­tyneet ja kauppasummat kasvaneet. Ti­lastoja ilmiöstä ei ole, mutta esimerkiksi­ Kuluttajaliittoon tulleiden ilmoitusten määrä on kasvanut selvästi.

Viime syksy­nä vanhuksille kaupattiin aggressiivises­ti ylihintaisia ikkuna­ ja kattoremontte­ja. Kuluttajaliitto varoitti epärehellisistä kauppiaista joulukuussa.

”Tapausten yhteinen piirre on, ettei hinta ole tuhat euroa, vaan 50 000 euroa”, kuvaa Kuluttajaliiton johtava lakimies Tuula Sario.

Useita ilmoituksia viikottain

Ennen epärehellisen kaupparatsun käyn­nistä jäi harmistus ja lompakkoon muu­taman sadan euron lovi. Nyt törkeän myy­jän käynti saattaa aiheuttaa jopa kymme­nien tuhansien eurojen sitoumuksen.

Pa­himmassa tapauksessa sopimus voi viedä vanhuksen kaikki säästöt tai johtaa lop­puelämän kestävään velkaan.

Kuluttajaliittoon ilmoitetaan viikoit­tain useita tapauksia, joissa vanhuksille on myyty väkisin tavaroita tai palveluksia, joita he eivät tarvitse. Usein myyjät käyt­tävät hyväkseen vanhuksen heikkoa kun­toa tai ymmärrystä, eivätkä suostu pois­tumaan ennen kuin sopimuspaperi on allekirjoitettu.

Sarion mukaan häiriömyyjät ovat useimmiten ”provisiopalkkaisia nuo­ria miehiä, jotka tulevat kahvipaketin kanssa”.

Myyjät ovat niin sinnikkäitä, et­tä usein voidaan puhua jopa pakkomyynnistä. Vanhuksen kanssa puhutaan niin pitkään, että tämä ei kehtaa kieltäytyä kaupanteosta.

”Toiminta perustuu yksinäisyyden hy­väksikäyttöön. Vanhukset ovat usein hy­vin kohteliaita, jos joku on istunut tunnin kahvilla.”

Rehellisiäkin firmoja toki on, mutta Sa­rion mukaan mätämunat pilaavat kaik­kien maineen.

”Ongelmia on sekä hyvien että huonojen firmojen kanssa. Provisio­palkalla kauppaa tehdään hinnalla millä hyvänsä.”

Puhtaita huijauksiakin on

Epärehellisen kotimyynnin ja suoranai­sen huijauksen raja on häilyvä, mutta suoranaisia rikoksiakin tapahtuu.

Rikos­komisario Ari Luoto Sisä­-Suomen poliisi­laitokselta kertoo, että Pirkanmaalla valtaosa vanhusten varoja kärkkyvistä on puh­taita huijareita, jotka eivät edes yritä myy­dä mitään.

Tällöin huijari saattaa esimer­kiksi soittaa yksin asuvalle vanhukselle ja esiintyä kaukaisena sukulaisena, joka tar­vitsee kipeästi rahaa. Rikolliset onnistuvat usein kaivamaan oikeiden sukulaisten ni­miä, jotta esitys kuulostaa uskottavalta.

Rikolliset selvittävät vanhusten asuin­paikkoja esimerkiksi seuraamalla hei­tä pankkiautomaatilta kotiin. Luoto arve­lee, että yhteystietoja kaivetaan myös pu­helinluetteloista. Vanhuksia ovat suurella todennäköisyydellä ne, joilla on edelleen lankapuhelinliittymä.

Poliisin on vaikeaa puuttua epärehelli­seen kotimyyntiin tai huijauksiin. Vaikka viranomaiset ja järjestöt yrittävät valistaa vanhuksia esimerkiksi olemaan avaamat­ta ovea tuntemattomille tai vastaamatta puheluihin, huijauksia sattuu silti kaiken aikaa.

Aikuista ihmistä, joka ei esimerkik­si ole edunvalvonnassa, on mahdotonta vahtia ympäri vuorokauden.

Tuotteet kalliimpia kuin kaupassa

Kotimyynti vie enemmän aikaa kuin mo­ni muu myyntitapa. Siksi ovelta ovelle myytävät tuotteet ovat usein huomatta­vasti kalliimpia kuin kivijalkaliikkeestä tai internetistä ostettaessa.

”Puhelinmyynnissä ja kotimyynnissä ei myydä mitään sellaista, mitä ei saisi pa­remmin ehdoin ja hinnoin kaupasta”, Ku­luttajaliiton Sario toteaa.

Myynnin ja markkinoinnin ammatti­laiset ­-edunvalvontajärjestön toiminnan­johtaja Juha Häkkinen puolestaan toteaa, että jos kotimyynti olisi helppo tapa tehdä bisnestä, sitä harjoittaisivat nykyistä laa­jemmin myös isot ja tunnetut yritykset.

Kiusaus epärehellisyyteen ja eettises­ti arveluttavaan myymiseen kasvaa, jos myyjä toimii pelkällä provisiopalkalla, ei­kä myytävä tuotekaan välttämättä ole standardien mukainen.

”Jos myyjä saa jalan oven väliin, peri­aatteista ruvetaan lipsumaan kaupan toi­vossa”, Häkkinen sanoo.

Hän toteaa myös, että kotimyynnissä ostopäätökseen vaikuttavat helposti muut asiat kuin tavaran todellinen tarve. Myös hintavertailua on mahdotonta tehdä, kun myyjä jo työntää sopimuspaperia nenän eteen.

Palvelun peruminen vaikeaa

Vaikka kotimyynnissä on yleensä 14 vuo­rokauden palautus-­ ja peruutusoikeus, se ei koske palveluita, jotka teetetään yksilöl­listen mittojen mukaan. Sellaisia ovat esi­merkiksi remontit.

”Jos mitat on otettu ja ikkunalasit lei­kattu, palautusoikeutta ei ole. Silloin joko maksetaan tai itketään ja maksetaan”, Ku­luttajaliiton Sario sanoo.

Kaupan peruminen voi näissäkin tapauksissa olla mahdollista käräjäoikeu­dessa, jos voidaan osoittaa, ettei ostaja ole ymmärtänyt, mitä tuli ostaneeksi.

Oikeus­prosessi on kuitenkin kallis, raskas ja han­kala. Siksi moni huijatuksi tullut ei halua lähteä käräjöimään.

Pahimmassa tapauk­sessa kaupat on tehty käteisellä ulkomaa­laisen ”remonttiporukan” kanssa ja hui­jarit ovat ehtineet häipyä maasta työtä tekemättä.

Virhettä ei tarvitse hävetä

Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohta­ja Satu Helin kertoo jokin aika sitten Kou­volassa paljastuneesta tapauksesta, jossa muistisairauksista kärsivälle iäkkäälle pa­riskunnalle oli myyty kylpyhuoneremont­ti 30 000 eurolla.

Todellinen hinta olisi ol­lut 10 000 ja 12 000 euron välillä. Valppaat omaiset ottivat yhteyttä Vanhustyön kes­kusliiton korjausneuvontaan, jonka avus­tuksella kauppa saatiin peruttua.

Kun väestö ikääntyy ja iäkkäiden ih­misten kotona­asumista halutaan lisätä, on maaperä otollinen myös epärehellisil­le myyjille. Helin ei suosittele vanhuksille kiertävältä kaupparatsulta ostamista.

Kun ihminen tarvitsee vaikkapa re­monttiapua, hänen kannattaa olla itse ak­tiivinen. Apua voi kysyä Vanhustyön kes­kusliitosta tai kuntien korjausavustusten käsittelijöiltä, joiden yhteystiedot löytyvät Asumisen rahoitus­ ja kehittämiskeskuk­sen ARAn verkkosivuilta.

”Silloin tiede­tään, että apua antavat henkilöt ovat luo­tettavia eivätkä vedä välistä.”

Jos vanhus pitkän taivuttelun jälkeen kuitenkin on mennyt allekirjoittamaan sopimuksen, saattaa harmistus ja häpeä iskeä kunnolla vasta myöhemmin. Omai­sillekin kertominen voi olla vaikeaa, koska vanhus saattaa pelätä, että hänet hauku­taan möhläyksestä.

Siksi omaisten on tär­keää pitää ilmapiiri sellaisena, että mum­mo tai vaari voi kertoa virheestään ilman pelkoa moitteista.

”Mitä enemmän yhteiskunnassa on iäkkäitä ihmisiä, sitä tärkeämpää on, et­tä näitä asioita pidetään esillä”, Helin sa­noo.

 

 

Näin vältät epärehellisen kotimyynnin

1Älä avaa ovea tuntemattomille. Kaikkein varmin – ja oikeastaan ainut – tapa välttyä epärehellisiltä kauppiailta on olla avaamatta ovea tuntemattomille.

2Älä allekirjoita mitään. Kotimyynnissä hinnan ja muiden ehtojen vertailu muiden yritysten hintoihin on hankalaa. Siksi myyjän tarjoamaa sopimuspaperia ei koskaan kannata allekirjoittaa kysymättä ensin muiden mielipidettä. Esimerkiksi Vanhustyön keskusliitosta saa apua asunnon korjaustarpeiden kartoittamiseen ja luotettavan urakoitsijan etsimiseen.

3Kerro sopimuksesta muille mahdollisimman nopeasti. Jos sopimuksen tulee kuitenkin allekirjoittaneeksi ja se alkaa kaduttaa, kannattaa olla mahdollisimman nopeasti yhteydessä omaisiin tai kuluttajaviranomaisiin.

Esimerkiksi remontti tai muu räätälöity palvelu voi olla mahdollista peruuttaa, jos pystytään todistamaan, että asiakas ei ole ymmärtänyt, mitä on ostanut, tai jos myyjä ei ole kertonut riittävän selvästi kokonaiskustannuksista.

Neuvoja remonttitarpeissa:
ARA, puh. 029 525 0800
Vanhustyön keskusliitto, puh. 09 350 8600

Neuvoja sopimusasioissa:
Kuluttajaneuvonta, puh. 029 553 6901

Myyjän on kerrottava peruutusoikeudesta

Ovelta ovelle kiertävä myyjä ei saa toimia miten haluaa. Kotimyyntiä säätelevät tiukat ohjeet.

Myyjän on ennen kaupan tekoa annettava kuluttajalle tarkat tiedot myytävän tuotteen ominaisuuksista, hinnasta sekä toimitus- ja palautuskuluista.

Lisäksi myyjän on annettava edustamansa yrityksen yhteystiedot sekä tietoa peruutusehdoista. Jos myyjä ei anna tietoja, se saattaa olla peruste kaupan perumiselle jälkikäteen.

Normaalisti kotimyynnistä ostetuilla tuotteilla on 14 vuorokauden palautusoikeus. Uudistuneen lainsäädännön mukaan kuluttajan on kuitenkin itse maksettava peruutetun tilauksen palautuskulut.

Palautusoikeus ei koske tavaroita, jotka teetetään yksilöllisten mittojen mukaan. Esimerkiksi mittatilauksena valmistettavien keittiökalusteiden tai ikkunoiden tilaamista asennuksineen ei voi peruuttaa.

Kuluttaja-asiamies antoi huhtikuussa yrityksille uudet ohjeet kotimyynnistä. Ohjeissa suositetaan luopumaan kaupanteosta kokonaan, jos on ilmeistä, että ”kuluttajan oikeustoimikelpoisuus voi olla heikentynyt iän tai sairauden takia”.

Kommentit (156)

Olen viikon aikana selvitellyt yrityksen Koti Sun putki remontti tarjousta mielenkiinnolla , kun jouduimme omakohtaisesti päästämään tämän ”edustajan ” kotiimme oli kyllä 10 puhuja ,miten nyt tilaus on heti tehtävä tulee yhteiskuljetuksena ja tehdään remontti tällä alueella ,hinta aluksi 9100 €,mutta keskitys etu näille tilauksille niin 8200€ ,sanottiin emme tilaa, laski viellä kotitalousvähennyksen pois , maksatte vain 6100 € eli kyllä kanattaa ,eikö vain, ja taas no, mutta kyllä teidän kannattaa ….. Ja niin edelleen n.3 tuntia ,no katsotaan uudestaan ,mistä kiikastaa ette tilaa ,emme tilaa, nyt usko jo.
Sovittiin tutustutaan ja saa tulla muutaman päivän päästä uudelleen.
Tutustuin jo viikonlopun aikana ,totesi jo neuvottelu päivänä entisenä kauppa miehenä hinnan olevan pilvissä ,mutta ajattelin selvittää koko homman ,ja selvisikin ,tuo yritys on paikallisen tukkurin asiakas eli putket on 500 m päässä ,ja sieltä sain myös paikallisen yrittäjän tiedot samoilla putkilla he tekevät , poraten ja Siivoten jälkensä ,5000 € !
( ,koti Sun painottaa omaa siivousta ja rahti vapauta ,yhteistilauksen hyötynä, puppua.)
Eli sama työ paikallinen luotettava yritys 5000€ ,koti Sun 8200 € , eli esim vanhuksilta 3200 € viedään noin vaan puhumalla ,ja jos on Suomen Omakoti liiton jäsen ja uskoo sen puheenjohtajan Mauri Harjulan kehuja ja suositusta , jäsen Mummo/vaari menettää saman tasoisesta remontissa 3200 € ja kun teettää paikallisilta ,saa helposti apua myöhemminkin.
Eli tällaista on Tämä Omakoti asujan turvallinen Suomi!
Toinen yritys kävi vuosi sitten lämpölux ikkunat,aivan samaa sragediaa noudatti, eli Nämä kuulemma lestadiolaisuus lähtöisin omistajien ovat kuin saarnamiehiä ,Jumalan terve!
Tutustuin ja otin selvää

Itse pyysin tarjouksen seitsemältä urakointiliikkeeltä ja KotisSun oli edullsin. Myös myyjät olivat jo tarjous vaiheessa vakuutavia ja tarjous oli laadukas.

Itse remontti meni jopa lyhyemmässä aikataulussa (runsas viikko rivitalossa) kuin luvattiin, yksi vähäpätöinen reklamaatio, vesikatkot olivat vain muutaman tunnin pituisia ja henkilöstö oli asiantuntevaa ja kohteliasta. Homma todella toimi ja oli mukavaa katsella kun työ edistyi nopeasti. Tuttavavallani vastaavaaan remonttiin meni toiselta rurakoitsijalta kuukausi, vesikatkot päivien puituisia, hinta oli kolmin kertainen ja reklamaatioita oli lukuisia.

Voin todella suositella KotiSun yhtiötä ainakin Keski-Suomen alueella. Muistakaa kysyä tarjousta monelta yhtiöltä, tutkia tarjouksen laatu ja laajuus tarkasti sekä kiinnittää huomiota tarjouksen jättäjien asiantuntemukseen. Alalla on kaikennäköisiä yrittäjiä.

Täytyy ihmetellä tuota sosiaalisesa mediassa esiintyvää paskan heittoa esim. kotisun yhtiöt kohtaan. Onko syynä luusereiden kateus hyvin hoidettua yhtiötä kohtaan vai rasismi lestadiolaisia kohtaan. Jää monelta laadukas putkiremontti saamatta kun uskoo tyhmien luusereiden paskan heittoon.

Voin vastata tarvittaessa sähköpostilla jos joku haluaa lähemipiä tietoja. Ilmoita sähköpostiosoitteesi vastaamalla tähän.

Kerro toki lisää tästä putkiremontista jonka tilasit rivitalohuoneistoon? Miksi vaihdatit itse olettavasti käyttövesiputket jotka ovat taloyhtiön vastuulla? Kuka suunnitteli remontin, hyväsyikö taloyhtiö että teet remontin omalla kustanuksella..?

Kyllä jäi KotiSun-firmasta huijaamisen yrityksen maku kun yli 80-kymppisille myydään kotimyyntinä putkiremontti pelkän putkien silmäilyn perusteella. Kaverilla taisi olla jokin röntgenkatse kun totesi putket huonoiksi. Hintaakaan ei selkeästi kerrottu, nimi vaan paperiin. No, nyt on tilaus peruttu ja eläkerahat voi käyttää lääkkeisiin ja ruokaan. Kertokaa nyt kaikille niin nuorille kuin vanhoillekin, että ei ole mikään kiire laittaa nimeä mihinkään paperiin. Niin hyvää tarjousta ei olekaan ettei voisi yön yli nukkua! Sekä kysyä se kuuluisa toinenkin mielipide.

Kotisun edustajan kommentti varmaan, taitaa koskettaa totuuden sanominen. voi,voi….

Alku oli vakuuttava, mutta parissa viimeisessä kappaleessa selvisikin, että joku kotisunin oma lessu siellä kirjoittelee. Alku kuulosti liian hyvältä ollakseen totta, aivan kuten kotisunin remontitkin.

Nyt taitaa olla firmanmiehiä tai vähintää sukulaisen miehiä kun noin meni tunteisiin. Kotisun pysykää kaukana kodistamme!

Olet kotisun oy palkkalistoilla joten kommentisi ovat paitsi typeriä niin myös puolueellisia

Koti sunin kautta meidän vanhuksile tuli myös kotivon..ja nyt tästä kaupasta riidellään..kasikymppisille vanhuksille uuden uutukainen lämmmitysjärjestelmä…mitä todellakaan tarvitse..sitkeä ja tehokas myyjä…haluaisin kommentteja koska tämä riita jstkuu edelleen…

eli meno jatkuu syksyllä 2017 ja useammalla paikkakunnalla! omat vanhempani tarvitsivat lämmitysjärjestelmän uusimista, mutta kotisunin lupaama avaimet käteen oli myyjän puhuessa ihan muuta kuin asentajatiimin tullessa työmaalle ja sieltä pois lähtiessä. eikö tätä saa millään kuriin? miten saamme koottua kokemukset yhteen ja laitettua asian laajemmin vireille viranomaiskanavia kautta – kai kuluttajallakin on yhä oikeuksia. ja ikäihmisten kodeissa remppaa tulee jatkossakin riittämään, ei näin voi toimia!

Meille juuri tänään soitti ”naisimmeinen” kotisunilta ja kauppasi putkiremonttia, olemme ikääntynyt pariskunta Pirkanmaalta ja millään hän ei uskonut, että osaamme remonttia tar vitessamme itse sen hankkia ja kilpailuttaa. Lopulta oli pakko laittaa puhelu poikki, kun ei kielto mennyt perille ei millään! Olkaa vanhukset tarkkoina, kotiinsa ei saa päästää ketään kaupustelijaa ja älkää hyvätihmiset tehkö kauppoja puhelinmyyjien kanssa! Itselle tuli tunne, että olettavatko nämä soittelevat ettei vanhemmalla ikäpolvella enään humeeti leikkaa. Vai mistä on kyse?

Olimme juuri ostaneet -70 rakennetun omakotitalon ja miettineet putkien uusimista. Kotisunin myyjä soitti sopivasti ja päästimme käymään. Hyvin ammattitaitoinen kaveri ja ei ollut mitenkään tyrkyttävä vaan ihan normaalisti käytiin vesipisteet läpi ja laski tarjouksen. Pyysin myös tarjoukset parilta muulta isommalta firmalta joista toisessa oli tuplahinta verrattuna Kotisuniin, toinen oli samanhintainen mutta lyhyemmällä takuulla (ja sen firman myyjä vasta olikin väkisinmyyjä) ja paikalliset mies+hiace firmat olivat myös samaa hintatasoa mutta kahdenvuoden takuulla (Kotisun 30v)
Myyjällä oli mukanaan myös referenssikirja josta löytyi muutama tuttu jotka oli myös teettäneet putket sitä kautta ja ennen ostopäätöstä pystyin varmistumaaan työn laadusta tuota kautta.

Työ tultiin tekemään ajallaan, asentaja teki tosi tehokkaasti työt ja aivan viimeisenpäälle. Mä pystyn ainakin suosittelemaan yritystä kenelle tahansa.

Kerro, miten varmistuit ennen ostopäätöstä noilta tutuilta työn laadusta?
Veikkaanpa, että ostopäätös piti tehdä siltä seisomalta, etkä ennättänyt vertailla tarjousta?
Miksi näitä tarjouksia asiakas joutuu heti hyväksymään, eikä heille anneta harkinta-aikaa edes yön yli, jotta voisivat miettiä tarjousta?
Minulle opetettiin ikkunamyyntifirmassa kun kokeilin myyntimiehen uraa, että pitää olla vähän röyhkeä! Miksiköhän? En alakanut väkisin myymään ihmisille tavaraa, jota he ei oikeasti tarvinneet!

Kotimyynti -yrityksissä hyvin monessa tavoite on olla ”näkymätön” hintojen kuin myös tavoitettavuuden osalta. Kuinka monta mainosta olette nähneet esimerkiksi juuri KotiSunilta? Aivan. Ette ehkä yhtäkään.

Olen itse työskennellyt (valitettavasti) em. yrityksessä. Aikaisempi työhistoriani tukee hyvin voimakkaasti sitä miten asiakkaita hankitaan. Kokemuksieni mukaan ”läpinäkyvyys” kaikkien osien kohdalla sekä helposti tavoitettavuus ovat yksi tärkeimmistä yhdistelmistä kun jotain pyritään myymään. KotiSun ei pyri olemaan läpinäkyvä verkossa, eikä se pyri saamaan niin sanotusti asiakkaita ottamaan itse yhteyttä vaan päinvastoin.

Tarkoitus on se, että asiakas tietää ENNEN tapaamista mahdollisimman vähän ja tapaamisen aikana ainoa tavoite on saada sopimus aikaiseksi. Tällä menetelmällä pyritään välttämään kilpailutilanne ja se, että asiakas ottaisi asioista oikeasti selvää. Nykysukupolvi tekee näin ja siksi KotiSun tähtää asiakashankinnassaan usein vanhoihin ihmisiin.

Kuvitelkaapa. Sinulle soitetaan, ja ylipuhutaan ottamaan vastaan henkilö joka tarkistaa ilmaiseksi putkiesi kunnon. Alatko selvittää siinä vaiheessa muita vaihtoehtoja? Et tietenkään koska et todennäköisesti edes ole ajatellut asiaa.

Kun sitten ”tarkastaja” (myyjä) saapuu paikalle ja kertoo, että remontti on välttämätön olet käytännössä myyjän tietojen varassa. Kun sopimusta prässätään heti tehtäväksi et ole voinut mitenkään etukäteen valmistautua etkä mitenkään voisi jälkikäteen perehtyä.

Vaikkakin puhelinmarkkinointi on oikeasti ”työläs” ja surkea tapa löytää nykypäivänä asiakkaita, riittävällä röyhkeydellä se toimii. Myyjiä ohjeistetaan seuraavasti: Asiakasta pitää innostaa, ja asia pitää käydä niin monta kertaa läpi, että asiakas varmasti ymmärtää. Hyvä asia on se, että ymmärtää. Mutta miksi sitten sopimus pitäisi tehdä heti?

Avataanpa sitä seuraavassa.

Hinta on ostopäätöstä tehtäessä yksi määräävä tekijä. Kokemukseni mukaan hinnat vaihtelevat. Joskus KotiSun on kallein, joskus joku muu. Tuskin KotiSun kuitenkaan on edullisin. Väitteet, että KotiSun olisi 4 kertaa kalliimpi eivät pidä paikkaansa. Kuitenkin riski siitä, että asiakas ei koe remonttia tarpeelliseksi tai joskus jopa oikea asiantuntija toteaa remontin tarpeettomaksi on suuri. Toiseksi muut saattavat myydä halvemmalla tai laadukkaampaa ratkaisua esimerkiksi samaan hintaan.

Suurin syy asiakkaan prässäämiseen on siis ilmeinen riski siitä, että asiakas joka ei ollut valmistautunut, haluaisi valmistautua/miettiä. Tilastojen valossa tällä myyntitavalla vain 1,5-2% tarjouksista päätyi kaupaksi jos asiakas jäi asiaa miettimään.

Siksi tähän myyntitapaan on valjastettu ”iljettäviä kusetuksia” asiakkaiden pään menoksi. Seuraavaksi niistä.

Härskeimmät ovat tietenkin liioittelu remontin tarpeesta. On totta kai järkevää remontoida putket jos niissä oikeasti on vikaa, mutta jokaisen ihmisoikeuksiin kuuluisi objektiivinen totuus asiasta. Mikäli remontti OIKEASTI pitäisi esimerkiksi 2-4 vuoden sisällä, suurta vääryttä ei tapahdu jos asiakas tekee sen tänä vuonna. Vääryys on siinä, että asiakas ei saa etsiä itselleen parasta vaihtoehtoa. Mikäli remontti OIKEASTI pitäisi tehdä heti/mahd. pian, olisi varmasti viikko aikaa miettiä sitä kuka sen tekee. Miten sen rahoitan. Käytänkö kallista OP:n tai Nordean rahoitusta vai saisinko edullisemman rahoituksen, esimerkiksi omasta pankista sellainen voisi olla saatavilla?

Harmillista tässä on se, että Suomessa hyvin moni kiinteistö tai omakotitalo ihan oikeasti kaipaa remonttia. Pakkomyymällä remontteja väärällä tavalla ihmiset saadaan ”välttelemään” remontoimista. Tämä näkyy suoraan kiinteistöjen arvoissa ja siksi tänä päivänä ennätysmäärä taloja ajetaankin maan tasalle. Kiinteistöjä tulee ja tulisi korjata säännöllisesti, mutta se miten se tehtäisiin järkevästi ei toteudu kotimyynnillä. Useinhan nämä yritykset juuri perustelevatkin kauppoja ”tarpeella”. Se saattaa olla olemassa mutta ihmisoikeus siitä, että saisi itse objektiivista tietoa asiasta ENNEN tapaamista, sen aikana ja sen jälkeen puuttuu. Lisäksi oikeus vertailla puuttuu. Kaikki varmasti ymmärtävät tämän kappaleen. Remontoitavaa on, mutta se ei ole syy rahastaa ”tarpeella” ylihintaa tai pakottaa asiakasta valitsemaan oma yritys.

Yksi härski kusetus tapahtuu siinä vaiheessa kun asiakkaalle puhutaan ”hankeviikoista” tai ”hankeajoista”. Paskan marjat. Putkiremontin saat KotiSun Oy:ltä koska vain. Alennus koskee AINA seuraavaa tai sitä seuraavaa viikkoa. Max 3 viikkoa eteenpäin. Miksi? Koska mitä nopeammin asennus on tulossa, sitä helpompi on prässätä asiakas ”alennuksen” varjolla tekemään kauppa. Hinta on tismalleen sama, tilaat sen sitten tänään tai ensi viikolla. Hankeviikot ovat täyttä paskaa. Sen varjolla asia yritetään vain saada asiakkaasta näyttämään hyvälle ja sille, että hän oikeasti muka saisi alennusta.

Tosi asia on se, että ohjelma laskee remontille hinnan ja härskeimmät myyjät esimerkiksi ohjelman ehdottaessa 12.000,00€ kertovat asiakkaalle, että hinta on 13.750,00€. Hankeviikoille 12.900,00€. Miksi? Koska jos myyt alle ”listahinnan” se on pois provikoistasi. Tällä tavalla kusettamalla asiakasta feikkialennuksen varjolla, säästät provikkasi. ”Ylihinnalle” myydessäsi saat suuremmat provikat. Asiakas maksaa joskus 1.000,00€ liikaa KotiSuninkin hinnoista ja myyjä kostuu ehkä 80-100,00€ lisää. Reilua? Firma siis tietoisesti antaa myyjien valehdella ja jopa esimiesten toimesta kannustaa myyjiään tähän kusetukseen.

Kolmas asia on jatkumo em. kusetukselle. Mikäli asiakas ei vieläkään taivu, soitetaan niin sanottu ”pelipuhelu”. Tämä tarkoittaa sitä, että myyjä ilmoittaa asiakkaalle omien valtuuksiensa loppuneen. Nyt täytyy soittaa esimiehelle. Hetken jaariteltuaan esimiehen kanssa, tämä ehdottaa esimerkiksi sitä, että asiakasta voitaisiin käyttää referenssinä ja tässä olisi ”ainoa peruste” enää alennukselle. Hintaa saatetaan pudottaa esimerkiksi 500,00€.

Myyjä on jatkuvasti tietoinen siitä, että voisi automaattisesti pudottaa hintaa, mutta asiakkaalle esitetään ”spektaakkeli” jossa myyjä ikään kuin näyttäisi tekevän ”kaikkensa”, että hinta olisi mahdollisimman edullinen. Ja ilman muuta; se näyttäisi asiakkaasta sille, että häntä kohdellaan erityisasiakkaana. Soittipa kerran oma esimiehenikin minulle ”pelipuhelun” ja teeskenteli valtuuksiensa loppuneen.

Yksi erittäin härski asia on myös se, että kun vanhempi ihminen toteaa haluavansa keskustella lasten kanssa, sitä ei haluta ymmärtää. Esimieheni sanoin: ”Asiakkaat eivät vain ole ymmärtäneet asiaa joten käy se vielä uudelleen läpi. Ovathan he varmasti edellisetkin remontit päättäneet itse”. Varmasti ovatkin. Ja varmasti eivät ole ymmärtäneet. Sitä varten vanhemmat ihmiset usein haluavat keskustella jonkun kanssa. Tähän ei kuitenkaan haluta antaa mahdollisuutta.

Kotimyynti ei valitettavasti parane ennen kuin siihen lainsäätäjien toimesta puututaan. Ainoa tapa jolla kotimyynti voisi jatkua, ja sen voisi pitää rehellisenä, olisi niin kutsuttu remonttirekisteri. Jokainen firma joka myisi kotona jotain, täytyisi ennen virallista kauppaa remontti ilmoittaa rekisteriin josta joku virallinen taho tekisi siihen tarkistuksen. Tämä on tietenkin raskas tapa ja äärimmäisen kallis (eikä varmasti toteutettavissa), mutta ainoa millä nämä urpot saataisiin kuriin.

Itse irtisanoin itseni sen takia koska näkemyksiäni ei kuunneltu ja minua prässättiin prässäämään asiakkaita ja käskettiin olla uskomatta asiakasta. Moraalini ei kestä sitä. Työskentelin provikkapalkalla kuten kaikki kolleganikin. Tämä ajaa monen epätoivoisesti tekemään kauppa vaikka omatunto kolkuttaisi. Nyt työskentelen yrityksessä joka maksaa reilua pohjapalkkaa, kvartaali -sekä vuosibonuksia, ja tiedättekö miksi? Yrityksen toimitusjohtaja sanoi minulle haastattelussa: ”En koskaan halua, että joku sanoisi meidän myyvän väkisin. Kun myyjällä kuun viimeisenä päivänä bonari ei ole kiinni yhdestä kaupasta, ei asiakkaalle myydä väkipakolla mitään. Tämä toiminta ohjaa laatuun, hyvinvointiin ja asiakastyytyväisyyteen. Menetetyn kvartaalibonuksenkin voi korjata seuraavassa kvarttaalissa sillä firmalle kuun viimeinen päivä tai seuraavan kuun ensimmäinen päivä tehty kauppa on tismalleen yhtä arvokas”.

Näihin sanoihin, KotiSun, KotiSun viemäripalvelut, Kotivo ja muut ykyisen Renoa Groupin alaiset remonttifirmat ovat häpeä pilkku suomalaisessa yrityskentässä. Olen päättänyt tehdä suuren joukon paljastuksia vielä myöhemmin mikäli tätä asiaa ei saada mitenkään kuriin. Valistakaa iäkkäitä sukulaisianne, sillä se on ainoa mitä toistaiseksi voi tehdä!

Terveisin,

entinen KotiSun orja (myyjä)

Oikeesti? Luuletko, että tämä mainos menee läpi ihan vilpittömän asiakkaan tekstinä. Voi voi teitä, lessut.

Vituttaako ko et ite menesty missään ja oot josai tehtaalla töissä 2000€/kk liksalla ? Ei ne lessuja ole kaikki

Olet kotisunin palkkalistoilla ! Typeriä puolueellisia kommentteja!

Kuka täysjärkinen ihminen päästää noita edes sisälle?! Noh, ”elämäm koulu” on vahva jo kirjoitusvirheiden lukumäärästä päätellen, joten ymmärrän kyllä keitä heidän potentiaaliset asiakkaansa ovat.

Huijjareiden kultakausi alkaa keväällä.Tilaus aina kirjallisesti.Nimeä ei mihinkään paperiin pyydettävä useammalta kuin yhdeltä toimijalta tarjous.Osatoimituksesta tai avaimet käteen toimituksesta.Vertailkaa hintoja jollette ymmärrä pyytäkää omaiselta tai rehdiltä naapurilta neuvonta apua.

Puskaradio soimaan ja kovalla voluumilla.Kaltoin kohdellut ihmiset asiat julkiseksi.Huijjarit kuriin!Rehelliset yritykset kyllä pärjäävät.Tuotteen alkuperä valmistaja kirjattuna kauppakirjaan.Valmistaja saattaa olla toisessa maassa kun laitteistoa myydään toisen maan valmistajana.Kierrättää tavaraa voidaan aina.

Yksi katto/mikälie kauppias väitti ettei ole mitään myymässä, kun kysyin heti oven aukaistuani, mitähän on myymässä, enkä antanut puhua. Oli minun mielestä just sitä tekemässä, eli myymässä.

Äitini on jäänyt leskeksi 7 kk sitten ja nyt on remonttifirmat keksineet yksin elävän mamman ja alkaneet lähestyä äitiäni puhelimitse tiedustellen onko remontin tarvetta. Isäni vielä eläessä ko. puhelinmyyntiä ei ollut. Eräs remppafirma oli sanonut suoraan ettei ko. asuntoon ole muuta yhteystietoa…kuka/mikä taho näitä tietoja ylipäätään jakelee. Taitavat remppafirmat olla haaskalla, jos vaikka mammalle olis jääny ylimääräistä rahaa.

Valtion välillisesti omistama leaddesk oyj välittää esim. agressiivisesta myynnistä syytetylle kotisunille hyvinkin yksityiskohtaista tietoa postinumeron alueella asuvista ikäihmisistä. Valtio myös omistaa välillisesti osa kotisun oy:stä.

Niin ja sua pelottaa että perintö rahat menee jos taloa remontoi?:Dd

Markkinataloutta vauhditetaan kaikella. Myös pakkomyynnillä, mitä kaikki pian onkin. Energia-asiat ovat nykyisin valtiotasollakin huijareiden käsissä. Päättäjäthän ovat vahvasti edesauttamassa järjettömien ja kalliiden systeemien pakkohankinnoissa. Käytännön markkinaliberalismia.

Kotisun Oy on täyttä kusetusta! Soittavat ja myyvät vanhuksille. Tällä kertaa kohteena oli yksin asuva äitini. Luojan kiitos hän on vielä täysissä järjissä eikä usko kaikkea.

Täysin sama kokemus, ja siis asialla Renoa Group. Tulivat myymään 80-vuotiaalle äidilleni viemärikuvausta, ”koska se on erittäin tärkeää” ja äitini ei tietenkään tiennyt mistä on kyse. Ja jos yrittää perua kuvausta, kukaan ei vastaa puhelimeen. Törkeää toimintaa!

Kymppiremontit myivät 10000e maalausurakan yli 80v pariskunnalle.
Hinta on ainakin kaksinkertainen ns. normaalihintaan verrattuna.
Myyjiä oli ollut kolme ja olivat olleet useamman tunnin nimeä hekemassa.

Näitä yrityksiä on tullut vastaan , ei kannata ovea avata ,joutuu vain vaikeuksiin .
Ovat sitkeitä ja ja tarjous johon pitää laittaa allekirjoitus ,onkin tilaus. ? !
Täällä mainittu Koti Sun pahimmasta päästä , Lämpö Lux ,samaa seurakuntaa ja niinkai
tuo tähtiremontti ,ainoastaan hinta on tähtitieteellinen ,niin kuin noissa edellä mainittujen yrityksien tarjouksissa , paikkakunnan yrittäjien tuotteet ja palvelut saman tasoisia jos ei parempia ja takuu yritys paikkakunnalla sekä hinnat jopa yli puolet halvempia .
Tietojeni mukaan näissä yrityksissä ollaa jopa jotain uskonlahkoa , joista on myös muutakin nevatiivista kirjoitettu muustakin touhusta kuin käupan käynistä ,se siitä!

Turvallisuuspalveluja myyvän Verify firman edustaja esitti iäkkäälle ihmiselle firman omaa henkilökorttia poliisin hyväksymänä, kun henkilö avasi oven!

Saman tyyppistä ajatusmaailmaa käyttää Suomen apteekki nimellään, jolloin luulee, että tilaat apteekista.

Verisure kannattaa…. suojaa kodin… ellei turvajärjestelmää ole niin helppo nakki toivottavasti ulkomaisille vierailijoille 🤗🤗

Hei, kun kerrot jotain, jonka luulet olevan väärin, tarkista asia. Voit soittaa poliisille tarkistaa asian laidan. Typerää tulla tänne kirjoittamaan tietämättömänä asiasta.

No taas on ” isännöitsija ” satu tarina kirjoitettu tänne ( 19.5 2017 13.56.) Oli kuulemma kirjoituksen mukaan 7 tarjousta ,joista koti sun oli edullisin , eli täyttä puppua tai tullut koti sun myyjälle lasku virhe jäänyt puolet putkista ja töistä laskematta mukaan .
Tämän päivän Etelä -Saimaa juttu ,rouvan kertomana , ( jutussa on nimi ja kuva hänestä )
Koti myynti tarjosi kehujen kanssa putki remonttia hintaan 21170 € josta heti kun tilataan
Ale 170€ eli koko paketti 21000 € , rouva ei ostanut eli ei tarjous paperiin laittanut nimeä ,koska se olisikin ollut . Huom Tilaus!
Naapuri oli samaa mieltä ,on tosi kallis ,js neuvoi paikkakunnan yrityksen , johon hän luottaa ,sieltä tehtiin tarjous . HINTA 10143 € ,sekä annettiin tieto ,ettei mitään hätää ole nykyisten putkien kanssa , niinkuin koti myynti ” hippeli ” oli antanut ymmärtää että mne on hajoamassa alle aika yksikön !
Eli tälläistä on mm koti sun yrityksen kaupan käynti ,olen sen kokenut omakohtaisesti,
sekä Koti Sun yrityksen ” hippelin ” kuin vähän vanhemman Lämpölux ikkunoita myyvän ” herrasmiehen ” kaipan käyntiä seuratessani !
Eli ,kirjoittele ” isännöitsijä ” mitä kirjoittele ,satua tuo on tai ” hippei myyjä” on laskenut väärin , ymmärrän sen niin ammatti taidotonta porukkaa palkataan koti myyjiksi !
Toiseksi en laita sinulle s – posti osoitetta , koska ei voi tietää mitä koston toimenpiteitä ja taivaallista kirousta päälleni laittasitte sieltä lestadiolais temppeleistä .
Eli samaa satua kotimyyjiltä kuin seuroissa ,tärkeintä on rahastaa vanhuksia ja muuten puheitanne uskovia , näin olen todenut kun mm lestadiolais yrityksiä on jatkuvasti lehtien palstoilla ,kuluttaja asiamiehilla juttuja ,Mm Et lehti , talous sanomat ,iltapäivälehdet varoittavat ,juttuja on myös että eräiden Koti Sun myyjien moraali ei ole kestänyt ao kaupan käyntiä ,ovat lopettaneet ,ja kertoneet sen itse ja nyt on julkaistu kirja mitä toimintaa on harrastettu noissa lestadiolais yhteisöissä ,uskon veljien toimesta !

PS. Tänään on päivärinta ohjelmassa vieraana lestadiolaisista eronut , kertoo mitä tämän seurakunnan toiminta on entisiä jäseniään kohtaa.Mielenkiintoista ,kuten noiden yritysten myyjien toiminta, jotka ovat saaneet alkunsa tai ovat lestadiolais porukan omistamia yrityksiä ,niin jätevesi järjestelmiä ,putki remonttia tai ikkuna remonttia tyrkyttäviä ja pakko myyntiä toteuttavat , seurakunnissakin on samoja piirteitä varmaan .
Kannattaa katsoa Päivärinnan ohjelma sekä seurata ao yrityksien toimintaa ja tuoda epäkohdat esille niin lestadio yhteisöissä kuin yrityksien osalta

Päivärinnan vieras toi esille lestadiolaisten , jopa johtoon kuuluvien ,nuoriin kohdistut seksuaaliset hyväksi käytöt ,joka oli ollut pitkään vaijettu salaisuus lestdioaisten piireisän, nuorten psyyke alas ,joka vaikuttaa vuosiksi heidän elämäänsä !
Onko näiden lestadiolais yritysten myyjien toiminta vanhus väestöön kohdistuvana jopa samanlaatuista ,ainakin moni vanhus on myyjien toimet kokenut ,niin että pelotellaan, jopa uhkaillaan ja vaaditaan tilauksen tekoa heti , eli vanhuksen psyyke joutuu koville , ja ei jopa uskalleta kertoa lähi omaisille ,ainakaan heti, tosin osa onnistunut perutamaaan , mutta on paljon tapauksia ,että on tehty kymppi tonnien tilauksia ,vaikka ei edes olisi ollut tarvetta
tai ainakin paikkakunnan yrittäjät olisi tehneet jopa puolet halvemmalla.
Eli onhan seurakunta ja sen ” hurskaita ” jäseniä monessa , mukana ainakin yhdistysten ja yrityksien johtotehtävissä? Niin noissa nuorten tapauksissa on ollut peittelyä ja pelottelua samoin myynti tapahtumiin tulee vastaavaa tunnelmaa , kaiken maailman
” isännöitsijöiden ” kirjoituksissa , eli hävettää totuus, on jo tullut julki!

Varokaa näitä koti myynti pakko myynti porukoita , en voi muuta sanoa ,kun on kokemusta rehellisestäkin kaupan käynnistä ja kun saa lukea näistä onnettomista vanhuksista joilta on tuhansia jopa kymppi tonneja huijattu.!

Poliisi varoittaa ,lue juttu tämän päivän iltasanomat ,vanhukselle tarjous ja tilaus 34000€.
Onneksi omaiset sai peruttua , kun edes ei tarvetta koko putki remonttiin !
Tietoa oppaasta TIETOA IKÄIHMISEN KOTONA ASUMISEN TURVAKSI -OPPAASTA!

Kymppi”FAKIN”remontit suostuttelevat vanhuksille kaikenmoisia remontteja joita he ”tarvitsevat” ja kyseisessä tapauksessa maalattiin pieni piharakennus kolmelta sivulta ja hinnaksi muodostui 3000€! Laskussa oli maininta mm. Tikkaista ja työkalutarvikkeeista. Hei haloo.. jotain kunnioitusta ikäihmisiä kohtaan raha-ahneet paskiaiset! Jälkipuinneissa suostuivat korjaamaan laskua 2500€ ja käteisenäkin saivat hieman takaisin 😮 ?

Tampereen leinolassa kiertelee kotisun yritys. Ensin soitetaan ja ilmoitetaan että tullaan klo 13 seuraavana päivänä vaikka mitään ei ole sovittu. Kun ovikello soi sanovat kotisunnit:niin meillä oli sovittu aika-ei muuten ollut totesi 76.v.. äiteni ja veti oven kiinni-.
Omaiset huom! Joidenkin teidän vahemmille on myyty kallis, keksitty putkiremontti Kotisunin kautta ja tämä on rikollista toimintaa jota kukaan vielä kontrolloi

Itsekin melkein vipuun menin kotisunin kanssa.
Eikös tommonen ole jo sitä ”vihamyyntiä”.. kun
uhkailemalla ja painostamalla nimet paperiin. Eikös tuosta firmasta olisi jo poliisitutkinnan paikka.?

Perunkirjoitusta seuraavana päivänä oli Kymppiremontin edustaja rynninyt sisälle pyytämättä/kutsumatta yksinasuvan 80 v. äitini kotiin tarjoten julkisivuremonttia ja useampaan kertaan pyytänyt nimeä paperiin. Onneksi äitiäni tultiin hakemaan asioille, niin myyntitapahtuma keskeytyi. Näin Mikkelissä.

Kokemus Kotisun oy:n toiminnasta
Puhelinsoitto, jolla asiakkaalle tarjotaan ilmainen kartoitus käyttövesiputkiston ja lämmitysjärjestelmän korjaustarpeesta, antaa asiantuntevan kuvan rakennuskannan iän ja korjaustarpeen suhteesta. Ihan totta: tietyn tyyppiset ja ikäiset rakennukset todellakin tarvitsevat nyt korjausta. Tilastoista ja kiinteistörekisteristä saatavat tiedot eivät kuitenkaan kerro yhtään mitään juuri kyseessä olevan rakennuksen koosta, kunnosta tai korjaustarpeesta. Sen arviointi edellyttää perusteellisempaa tutkimusta ja suunnittelua: Kotisun oy ei kokemuksemme mukaan yritäkään tällaista palvelua tarjota – ei vaikka asiakkalla olisikin aito tarve teetättää remonttia. Yrityksen tarjoaman ”kartoituskäynnin” ainoa tarkoitus on saada asiakas allekirjoittamaan tilaus saman tien.
Kotisun oyn alkukartoitus tarkoittaa silmämääräisesti tehtävää tilanteen tarkastelua, jolla tilaus käynnistetään: työn suunnittelu alkaa vasta kun asentajat tulevat paikalle. Jos myyjän tekemän alkukartoituksen ja asentajien tekemän suunnitelman välillä on ero, asentajat määrittelevät mitä töitä tilaukseen kuuluu ja mitä ei. Myyjän kuvaama ”avaimet käteen” -kauppa voi tässä vaiheessa muuttua asiakkaalle ”jakoavain käteen” -kaupaksi ilman, että Kotisun Oy itse näkee toiminnassaan mitään virhettä tai toimintatavoissaan mitään kehitettävää. Jos asentajien työlle suunniteltu aikataulu menee alkukartoituksen riittämättömyyden takia tiukaksi ja työt jäävät kesken, se on yrityksen linjauksen mukaan asiakkaan itsensä hoidettava ongelma.
Yrityksellä on palautejärjestelmä, joka tuottaa asiakkaan valitukseen nopean vastauksen. Kokemuksemme mukaan palautejärjestelmän ainoa tehtävä on asiakkaan tyynnyttely: asiakkaiden antamaa palautetta ei ole tarkoituskaan käyttää yrityksen toimintatapojen muuttamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Jokainen ongelmatilanne on aina ”ensimmäistä kertaa, kun tällaista tapahtuu” vaikka tällekin palstalle jätetyt esimerkit osoittavat, että näin ei todellakaan ole.
Lyhyesti sanottuna: emme suosittele Kotisun Oyn palveluiden käyttöä kenellekään. Remonttia tarvitaan jatkossakin ja verottajan tarjoama kotitalousvähennys on erinomainen asia töiden vauhdittamiseksi; nyt tukieurot kuitenkin kanavoituvat Kotisun oyn tapauksessa täysin vääräntyyppisen liiketoimintatavan tukemiseen.

Kotivo huijaa vanhuksia Kangasalla ja Tampereella. Sähköremontteja pakkokaupitellaan 12000€ hintaan, sellaisiin 80-luvulla rakennettuihin omakotitaloihin joissa aivan toimivat sähköt. Sopimukset naamioidaan tarjoukseksi. Olemme tekemässä rikosilmoituksen.

Kaksi vuotta vanha viesti, mutta kirjoitanpa minäkin. Vanhemmille, huonokuuloinen äiti 80 v, isä 83 v, diagnoosi jo 3 v sitten Azheimerista, teetetty v. 80 rakennettuun ok-taloon sähkösaneeraus yli 19 000 euroon hintaan. Lämpöpatterit vaihdettu, katkaisijoista osa, jotain valaisimiin tehty. Eilen paljastui mihin hintaan, nyt selvitellään mitä oikeasti olisi maksanut. Jos aihetta, taatusti lähtee reklamaatio ja jos se ei auta, sitten oikeuteen.

Näitä kaikenlaisia kotimyynti huijari firmoja on syntynyt kuin sieniä sateella, ja kohteena luonnollisesti ikäihmiset vailla minkäänlaista moraalia. Useinmiten kotimyynti puljut ovat ristiretkellä kaukana omasta toimipisteestään, koska oma seutu on jo tullut kusetetuksi ja maine on mennyt, niin omalta kohdalta olen todennut, että pohjoisesta valutaan nyt etelään. Oulussa kaksi oikein suurinta huijari puljua, joista toinen oikein kokoomus vetoinen (Yllätyskö). Meillä ainakin jatkossa on kaiken kotimyynnin osalta voimassa 10 sekunnin sääntö, tarkoittaen sitä, että näillä kotimyynti huijareilla on tasan 10 sekunttia heivata luunsa, romunsa ja roinansa pois pihaltamme 10 sekunnissa tai lähtee soitto poliisille. Samaa kehotan muillekkin, ja kehoitan myös kertomaan kotimyynti huijauksista jäörkyttävine ylihintoineen myös sille vanhemalle ikäpolvelle, ettei nimiään laita minnekkään, eikä mihinkään suostu. Innolla itse odotan jo kevättä ja kesää, kuinka monelle kotimyyjälle saan poliisit soittaa, yksi kotimyynti huijari pulju Oulusta kun jäi kiinni kusetuksestaan housut kintuissa jo hormi saneerauksestaan.

Kotisun soittanut leskeksi jääneelle äidilleni (80v) syksyn aikana viidestä eri numerosta. Tämä Uudenmaan alueella. Kehtaavat vielä sanoa puhelimessa että niin teillä on siellä se talo nyt aivan tyhjillään. Vähemmästäkin vanhus pelästyy että kohta ne tulee tänne. Nyt tein markkinointikiellon. Äiti on onneksi kiukkuista sorttia ja kyllä tietää mitä tehdä jos joku uskaltautuu paikan päälle kauppaamaan. Ohjeistin että päästää koiran irti ja soittaa poliisit jos ilman lupaa käy ”tarkastamassa” putkia tai kattoa tms. Hyi hitto.

KotiSun oli käynyt vierailulla iäkkäiden vanhempieni luona ja todennut yllätys, yllätys että putket pitää vaihtaa. Eikä niissä siis ole ollut mitään vikaa eikä talokaan ole vielä kovin vanha. Aivan hävytöntä pakkomyyntiä. Kaveri ei ollut meinannut lähteäkään millään pois ja käyttäytyi epäkunnioittavasti vanhempiani kohtaan. Miten tällaisen kotimarkkinoihin saisi loppumaan?

tuli varmaan sorkkaraudalla sisään kun eivät aikuiset vanhempasi pystyneet estelemään.

Epäily KotiSun Oy:n huijausyrityksestä

Yksin elävän ja vähävaraisen anoppini putkisto kuvattiin ja sen väitettiin olevan poikki. Anopilta saatiin allekirjoitus työsopimukseen lähes 20 000e korjauksesta, joka olisi sisältänyt vain muutaman putken sukituksen ja lattiokaivon ”huollon”. Urakka peruttiin puhelimessa, mutta silti työmies yritti muutaman päivän päästä saada mummon avaimia, jotta olisi tullut tekemään työt hänen olleessaan matkoilla.

Nyt anoppi on ollut yhteydessä kahteen paikalliseen putkiliikkeeseen, joissa molemmissa heti arvattiin mistä yrityksestä on kyse. Toisin sanoen KotiSun oy:n tiedetään tehneet vastaavia ”tutkimuksia” ja urakkasopimuksia alueella enemmänkin.

Nyt taidat huijata ja mustamaalata pahasti, otappa ne faktat tietoon, kotisun eikä muukaan firma sukita vain osia viemäreista ellei asiakas niin välttämättä vaadi, ja toisekseen talolta kunnan viemäriin voi olla jopa 30metriä matkaa👍 paikalliselta ette edes sukituksia saa, pinnoituksen mahdollisesti

Meillekin tämä KotiSunin puhelinmyyjä soitti ja ylipuhui edustajansa tekemään ”ilmaisen arvioinnin”.

Edustajan ammattitaito ei vakuuttanut, eikä palveluhenkisyys. Urakkaneuvottelijan piti olla ammattitaitoinen putkimies, mutta yksinkertaisiinkaan kysymyksiin omakotitalon lämmitysjärjestelmästä ja sen ongelmista ei tullut vastausta. Tiukille pantuna neuvottelija hälytti sitten paikalle pomonsa (firman omistajan?), jonka piti olla oikea ammattimies. Tämä pomokaan ei kyennyt tai halunnut vastata kysymyksiin. Mies ei ilmeisesti tunnistanut pannuhuoneessa venttiileitä tai mitään komponenttia, saati sitten osannut sanoa, miten niitä käytetään tai säädetään.

Vaikka tarjouduin maksamaan neuvoista tai korjauksesta, vaivautuneeen töykeä vastaus oli vain, että he eivät korjaa vaan asentavat vain uutta. Olisi luullut, että ammattiylpeyttä olisi ollut sen verran, että edes jotain kommettia olisi irronnut.

Vaikutelmaksi jäi, että kyseiset herrat olivat putkialalla täysiä maallikoita, jotka eivät tunteneet alaa muuten kuin myyjän roolissa. Eipä tuollaisesta firmasta uskalla mitään tilata varsinkin, kun hinnoittelukin näytti olevan reilusti yläkanttiin.

Meillekin soitti KotiSunin puhelinmyyjä, joka oli harvinaisen asiallinen puhelinmyyjäksi, mutta selvästi kerännyt etukäteen tietoa kiinteistöstämme, tiesi mm. rakennusvuoden ja putkiston materiaalin. Viemäriputkien tähystys oli seuraavana päivänä. Se sujui nopeasti ja asiallisesti ilmaiseksi eikä aiheuttanut mitään vahinkoja. Minkäänlaista pakkomyyntiä emme havainneet. Saimme järkevän tuntuisia suosituksia jatkotoimenpiteiksi sekä niille hinta-arvion. Käynti herätti luottamusta, ja ehkä lähivuosina tilaammekin tältä firmalta omakotitaloomme viemäriputkiston huollon. Juuri nyt se ei näyttänyt tarpeelliselta, vaikka putkilla on jo ikää yli 40 vuotta.
Nimimerkki: KotiSunin palveluun tyytyväinen vanhus pääkaupunkiseudulta

Vanhemmillani Orivedellä kävi Kotisunin edustaja ”kartoittamassa” viemäriputkien kunnon, että onko tukoksia putkissa taikka mahdollisia vaurioita tapahtunut. Oli sitten saanut vanhemmilta nimen paperiin ( toki yhteisymmärryksessä mukamas) soitin edustajalle, peruin sopimuksen ja käskin palaamaan asunnolle ja näyttämään minullekin tämän videokuvaus operaation. Kaveri tuli, kertoi asiallisesti miten, mistä ja miksi ovat tulleet maksutta kuvaamaan viemäreitä kun ei ole ongelmiakaan ollut. Keittiöstä, pesuhuoneesta ja kodinhoitohuoneesta kaveri kuvas ja siinä vaiheessa itseä hävetti pikkuinen räjähtäminen hänelle. Hinta oli suolainen mutta piti sisällään harjapesun, kuvauksen muistitikulle ja huolto raportin puhdistetusta viemäristä.

Sovittiin että tehdään huolto pois, mutta olen paikalla asennuksessa. Hommat meni kuten sovittiin. Talo 1974 vuonna rakennettu. Paljon lukenut asiakas kokemuksia ja ottanut selvää kyseisestä firmasta, mutta riski oli tällä kertaa kannattava. Nuori kaveri, mutta asiallinen ja selvästi kertoi ja näytti tilanteen. Hyvä kokemus ja tyytyväisiä ollaan.

Ei ole oikein, että 80-vuotiaille ihmisille, jotka eivät välttämättä ymmärrä mistä on edes kyse, tullaan myymään tällaisia.

Eilen kävi Järkisaneerauksen pojat kaupittelemassa kattoremonttia. Oli niistä vaikea päästä irti. Tarjousta ei saanut, vaan tavoitteena oli selvästi pakkomyynti. Tyyli on kammottava. Ensin kiivetään katolle, otetaan kännykkäkuvia, esitellään vikoja ja sitten kerrotaan että vain nyt on tilaisuus tehdä edullinen kauppa, kun alueella tehdään muitakin remppoja firman toimesta. Sitten tunkeudutaan olohuoneeseen vänkäämään firmaesittelyä. Kotirauhan häirintää, mutta taidokasta, ei siitä syytettä pysty nostamaan.

Kotivo saanut myös Porin seudulla huijattua 80-vuotiaille vanhemmilleni lähes 20 000 € sähköremontin!!! Asia selvisi tänään! Isälläni on muistisairaus ja ei ymmärrä, mihin paperiin ovat nimensä panneet. Sähkömies on parhaillaan siellä töissä. Olemme aivan järkyttyneitä!!!

eivät tee kauppaa yli 70vuotiaiden kanssa ellei lapsia/sukulaisia jututeta myös.
muuten olit hyvä ja järkyttynyt trolli.

vastaus anonyymiin kommenttiin 24.4.2018: tekevät kauppaa ja nimet kiirehditään paperiin yli 70-vuotiaiden nimenomaisesta pyynnöstä huolimatta että asiaa keskusteltaisiin myös nuorempien kanssa. Lukisin hyvin, hyvin mielelläni tälläkin palstalla myös niitä asiakas- ja toimittajakokemuksia, jolla ko.yrityksen näytetään muuttaneen toimintatapaansa ja niitä menettelyitä millä nämä yksittäiset huonot kokemukset on otettu yrityksessä opiksi, ettei sama enää jatkossa toistu.

nämä eivät ole mitään ’fake news’. asiakaskokemukseen ja kylillä kuuluvaan palautteeseen on mahdollista vaikuttaa. tervetuloa antamaan niitä näyttöjä, että kokemuksista on otettu opiksi.

Kotivo ei ole ottanut opiksi. Homma jatkuu edelleen. Viime viikolla saivat kolmen tunnin ja kahden miehen voimin vanhemmiltani nimet tilausvahvistukseen sähkömarkkinat. Reippaasti yli 80-v vanhempani eivät ymmärtäneet mihin laittoivat nimensä. Todella härskiä vanhusten hyväksikäyttöä. Onneksi tulivat kertoneeksi kylään tulleelle omaiselle. Saimme tämän täysin turhan ja kalliin sähköurakan perutuksi. Vanhemmillani ei ollut käsitystä mitä urakka koski, eivät tienneet peruutusmahdollisuudesta. Urakan aloittaminenkin oli kirjattu aloitettavaksi ennen 14 päivän peruutusajan alkamista. Kotisun, Kotivo jatkavat vanhusten kimpussa.

Kaveri puhuu höpöjä. Vanhemmilleni yli 80v sanottiin kun halusivat keskustella remontista kanssani että ettekö itse osaa päättää. Kotivo myyjä on tiedossa. Pelaa myös pesäpalloa harrastus ja työ samassa paketissa.

Ai eivät? Ainakin minun 80-vuotiaalle äidilleni yrittivät myydä!

Höpö höpö.

Äidilleni (s. 1942) myytiin sähköremontin nimellä tarpeeton 16 000 € pistorasia, katkaisija ja sulaketauluremontti. Ainakaan lapsia tai sukulaisia ei jututettu. Yhtä naapuria oli kyllä jututettu, mutta ei ollut ostanut remonttia.

Sulaketauluremontti? Onko keskus osittain purettu ja päälle laitettu joku pienempi hökötys? Varokaa! Vanhemmilleni oli näin tehty ja kun urakan hinnasta nousi haloo jälkikäteen, todettiin sähkötarkastajan toimesta, että keskus on pilalla ja paljon muutakin oli pielessä. Iso osa töistä oli jätetty tekemättä. Yksi asennuksista oli palovaarallinen.

Kyllä tekevät, ainakin KotiSun, 86v appiukkoani yrittivät kusettaa. ”Kaverin kaverin” firmasta käytiin katsomassa
kun pyysin, mitään EI tarvinnut uusia.

Kokemusta on minullakin ,en viitsi kertoa , sen enempää , kun lukee täältä tarinat ,tuttua on kertomukset, ja vahvistuu se että olisi jokaisen koti myynti tarjoavan kohdalta otettava tuo erään kirjoittajan 10 sekunnin sääntö ! . ( tai tuo kerrostaloissa tuttu kilpi kerjääminen kaupustelu kieletty ,kukahan niitä nykyisin myy, ostaisin heti.)
Kun ao myyjä ilmestyy , kerrottava että meillä on tämä 10 sekunnin sääntö, jos kysyy siis mikä , sanottava vaan että se on sulla on aikaa se 10 sekunttia poistus tontiltani!
Eli on varottava sitä että päästäisi sisälle , ovat hyviä puhujia , etenkin vanhempi väki on mahdollinen uhri , kun ei tunnu olevan mitään keinoa saada tätä kauppamiestä pois näin se vaan on ollut monen osalta ,eivät he muuten tekisi edelleen kauppoja!

Nyt kotiSun keksinyt että sopimus vakuututlaitoksen kanssa heillä tulla tarkistamaan putket. Ja huomenna klo 12. Kiire oli miehellä puhelimessa. Taitaa meitin ulko-ovi olla kiinni. Ihana että on netti.

Hienoa, varsin aikuismainen lähestymistapa.
Suukku auki puhelimessa jos koet olevasi aikuinen, vastuullinen ihminen.

Kovasti yrittää täällä linnainmaa-leinoa alueellakin tuo kyseinen Kotisun kaupitella noita ”ilmaisia” kartoituksiaan,Ja eivät tunnu tajuavan että jos asiakas sanoo EI niin jatketaan vaan että ”kyllä teidän nyt kannattaisi ottaa tämä meidän ilmainen kartoitus ja voimme sen jälkeen tehdä teille tarjouksen remontista”…itse joutunut puhelimitse jo useamman kerran viimesiten kk aikana heille sanomaan etteä ei kiitos muttei se tunnu heille riittävän parikertaa on seuraavana päivänä tullut heidän edustajansa soitteleen ovikelloa ja tarjoamaan samoja.. EIKÖ nyt jo pikkuhiljaa saada näin röyhkeetä yrittäjää tilille !!!

Tähtiremontti firmassa kyllä törkeää oveltaovelle kaupankäyntiä. Yrittivät myydä 88- vuotiaalle äidilleni suihkukaapin ovia hintaan 2500€ ja sopimuspaperikin oli jo valmiiksi täytettynä, nimi vain alle.
Onneksi äitini sanoi, tälle ”myyjälle” että haluaa jutella ensin tyttären ja hänen miehen kanssa johon ”myyjä” kommentoi ”Mitä sitä turhaan kyselette, laittakaa vain nimi alle”
Kaverin piti tulla uudestaan klo 17.00 äitini luokse. No sisko ja hänen miehensä olivat paikalla, ei näkynyt kaveria eikä vastannut edes puhelimeen. Mies soitti kyseiseen firmaan ja haukkui firman sekä äijän alimpaan he….ttiin ja sanoi vielä, että miten kehtaavat kaupitella tuon hintaista remonttia, kun näkevät ettei vanhus ole ihan terävänä ja vielä kuulolaitteenkin kanssa todella huonokuuloinen..

Niinpä niin, Tähtiremontti osaa. 80 vuotiaalle sukulaisnaiselle myytiin ovelta parketin hionta suhteellisen uuteen asuntoon. Hinta 4 000 €, eli ainakin kolminkertainen hinta yleiseen tasoon. Kynä käteen ja paperissa rasti, että osaa laittaa nimen oikeaan paikkaan..

Meillä kävi Kotivon edustaja tyrkyttämässä sähkösaneerausta alle 30v vanhaan taloon. Myyntipuheessa asuntomme todettiin todella vaaralliseksi asua. Ensimmäinen tarjous oli 10000e, joka heti tipahti 7400e. Kaupat pitäisi tehdä heti.
Ei tullut kauppoja.
Ihmettelen kuinka tälläiset firmat voivat toimia vapaasti.

Tämä on kyllä käsittämätöntä.
Normaalista kaupasta kun jotain ostat niin saat aina sisään osto hintaan ja katteita ei tarvitse sen enempää pohtia, mutta auta armias kun joku ottaa omansa välistä.
Te ootte mahtavia ihmisiä, päiväni pelastui kun näitä juttujanne luin.

Iso Kiitos kaikille.

Peukutan tälle👍katkerat ja tietämättömät avautuvat täällä, lukemansa ja kuulemansa mukaan tuntuvat tietävän vaikka henk.koht. kokemusta ei olisikaan. Ei edes kauaa kun kävin ovella kauppaamassa juurikin viemärisukitusta kun kyseinen henkilö kertoi että meidän firmasta oli hänen iäkkäille vanhemmille tehty remontti josta syntyi vesivahinko, tarkistin meidän saneerattujen kohteiden listalta ja totesin että meiltä ei kyseiseen taloon ole.tehty yhtään remonttia. Hetken mietittyään sanoikin että meiltä tarjous ja toinen firma halvemmalla kävi tekemässä, pahoitteli ja otti omaan taloonsa vm94 kuvauksen jossa ei todettu viemärihuollolle tarvetta

Kotisun myyjä kävi vanhempieni luona (ikää molemmilla yli 80) ja niin vaan haki nopsaan nimet sopimuksiin. Vanhempani eivät jälkikäteen edes ymmärtäneet mitä olivat sopineet. Kameralla katsottuna putket olivat kuulemma rikki – myöhemmin selvisi että eivät ole. Ok-talon viemäreiden sukitus 18000e ja sama rahoituksella 27000e. Tuttavani kävi puhdistamassa putkia ns. rassilla ja kuvasi ne. Mitään vikaa ei ollut, vaikka niin KotiSun edustaja kertoi. Tosin ikää talolla on ja ehkä tuo homma teetetään mutta arvaattekin jo luultavasti minkä yrityksen kanssa ei todennäköisesti sopimusta tehdä. Saavat kyllä muuten tehdä töitä tarjouksen eteen. Aion kuvauttaa heillä ne putket uudestaan ja pyytää osoittamaan rikkinäiset kohdat. Täyttä p×××aa koko yrityksen touhu. Jos ovat lestoja niin kuin tuossa kirjoiteltiin niin arvaatte ken rankaisee!

Edelliseen lisäyksenä se että kauppa purettin koska vanhempani eivät enää omista kiinteistöä. Pyysin purun kirjallisena ja sain.

Kotivo soitti ja sopi väkisin sopi vanhuksille kaupustelukäynnin kertomalla ilmaisesta tarkastuksesta. Myyntipuheista puhelimessa oli saanut myös käsityksen, että ns. normaali sähköyhtiö olisi asialla tarkastamassa taloja. Liikkuivat 2 henkilön voimin ja saman tien ovella käännytetty pois. Käsittämätöntä touhua.

Elkää hyvät ihmiset ottako kotivon sähkösanerusta,huijaavat jo myyntihetkellä tuli muka peruutus aikoja jos heti otat saat alennusta, sitten ottavat mitat mittaritaulusta ettet voi perua kauppaa.

Jyväskylän seudulla kiertelee kotivon huijari oli härski hinta,sillä olis saannu kullatut sähköjohdot, pelottelee, että jos sähköpalo syttyy vakuutus ei korvaa, joka ei pidä paikkaansa. Sähköpaloja syttyy n1500 jätkä sanoi tuplasti enemmänIkärasite muka poistuu, paskan marjat.Kotivo tekee helppoja remontteja, vähän työtä paljon rahaa.Peltikaton vaihtoa ei kukaan huoli paljon työtä. Nauro vielä paskasta naurua kun onnistui hujaamaan.

tänään forssassa kierteli jätkä sellaisissa taloissa missä ei ollut autoja pihassa…..menin perään ja kysyin mitä haet……..kartotetaan putkia ja oli koti sun takki….. valkoinen lippalakki ja tummat housut…..olikohan ihan terveillä asioilla…. kokeili myös ovenkahvoja onko ovi auki ….

Kotisun oy onnistui meidänkin leskeksi jääneelle äidille myymään viemärihuoltosopimuksen. Hinta palvelulle oli 1130€, joka sisälsi viemäreiden kuvauksen. Myyjä, nuori mies,vetosi mm. Pystyviemäreihin, joita yksikerroksisessa omakotitalossa ei yhtä viemärintuuletusputkea lukuunottamatta ole.
Talo on rakennettu 1986, ja viemäreiden toiminnassa ei ole koskaan ollut mitään vikaa.
Hinta on aivan tolkuton työhön , ja varsinkin sen turhuuteen, nähden. Itse viemärin kuvauksessa meni aikaa reilu tunti, ja eihän niissä viemäreissä tietenkään mitään vikaa ollut. Lisäpalveluna viemärihuoltosopimuksen hinta sisältää usd- taltioinnin, millä ei luonnollisesti tee toimivissa viemäreissä yhtään mitään.

Tämä tapahtui Kuopiossa heinäkuun alussa 2018
Eli suosittelisin välttämään kaikin keinoin kotisun oy yritystä.

Nyt on ainaki sitte videolla kiiltävää putkee ja varmuus, että ovat ehjät. Hinta tosin kuulostaa kalliilta. Mutta olisin tyytyväinen itse nopeasta hyvin tehdystä työstä. Kuin halvasta huonosti tehdystä ja tai vaikka hyvinkin mutta jos kestää kauemmin. Laadusta voi maksaa. Ja mahtaa olla jtn erikoistyökalui ja matkakuluakin mistä hinta koostuu, ei vain siittä kauan asunnolla 🤔

Tänään 29.11.2018 sama saatanan frma oli käynyt 81v isälläni kuvaas ja allekirjoituttamassa 1200€ vastaavan….ja viddu sielä ole ollut tarvetta millekkään.. Aamulla kun aukeavat saavat saatana soiton ja email peruutuksen…..että voivat pyyhkiä sopimuksella perseensä ja sinne talolle ei saatana tarvi enään ikinä astua. ONNEKSI soitin tänään!!!!. Vituttaa niin saatanasti että viitsinkö jättää veljen ja siskojen kanssa asiaa edes pelkkään sopimuksen mitätöintiin!!!!

Tässä faktaa, jota KotiSunia puolustelevissa kommenteissa peräänkuulutettu: ”Tunteja kestävät remontti­esittelyt piinaavat vanhuksia – Kuluttaja-asiamies puuttui yritysten aggressiiviseen kotimyyntiin” https://www.hs.fi/talous/art-2000005726920.html

Omakohtainen kokemus hinnoista: KotiSunin tarjous käyttövesiputkien uusimisesta ok-taloon pitkän tinkimisen jälkeen 7800€.

Paikallinen putkifirma teki saman remontin yhdellä ylimääräisellä vesipisteellä hintaan 5200€. Ei tarvinnut edes tinkiä.

IDEKO
KOTISUN
KOTIVO
LVITUIKKU
LVITURVA
LÄMPÖLUX
PISARON
POHJOLAN ENERGIA
RESTAKOTI
TÄHTIREMONTIT

Luottelin tuossa kotimyyntiä harrastavat tietämäni remonttifirmat, jotka toimivat saman vanhuksia huijaavan konseptin mukaan. Lisätkää listaan muita, joita tiedätte.

Oma kokemukseni: Vanhempani asuvat varsinaissuomalaisessa 1978 rakennetussa omakotitalossa, he ovat molemmat täyttäneet 90 vuotta, molemmilla on lääkärin antama dementiadiagnoosi. Molemmilla on harkintakyvyn heikkoutta, he eivät osaa käyttää internetiä eivätkä älypuhelinta. Heillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta verrata eri remonttifirmojen tarjousten asiallisuutta. Toinen näkee lukea vain suurennuslasia käyttäen, toinen kuulee vain huudetun puheen. Heidän puhelimessaan on telemarkkinointikielto. Siitä huolimatta tänä vuonna heillä on käynyt vähintään 3 yllämainittujen eri remonttifirmojen myyjää. Kaikki ovat onnistuneet saamaan vanhemmiltani ensimmäisen käynnin aikana allekirjoituksen sopimukseen, jossa on sovittu 5000€-23000€-maksavista remonteista.

Näillä firmoilla näyttää olevan paljon yhteistä. Ne kykenevät hankkimaan tietoa potentiaalisista asiakkaista eli iäkkäissä omakotitaloissa asuvista vanhuksista. Jos teet kaupan, tuntuu, että tieto hyvästä asiakkaasta leviää nopeasti muillekin firmoille. Ensin tulee soitto ”ilmaisista tarkastuksista”. Kun siisti nuori myyjä pääsee sisälle, alkaa asiakkaan ja tämän asunnon kehuminen. Mielistelyn jälkeen alkaa ”tarkastus”, jossa aina todetaan putkien, viemäreiden, katon, hormien jne. olevan vaarallisen huonossa kunnossa. Pelottelun jälkeen aletaan suunnitella ”välttämättömän tarpeellista” remonttia. Sitten kaivetaan sopimuspaperi, joka kannattaa allekirjoittaa heti, koska nyt saa hyvän hinnan, kun ”firma on alueella ja voidaan tehdä edullinen yhteishankinta”. Kotikäynti voi kestää 2-6 tuntia. Vanhus on puhuttu ympäri, hän ei kehtaa kieltäytyä, kun ”mukava ja luotettava poika” on tehnyt jo tuntikausia tuttavuutta.

Näiden firmojen remonttitarjoukset ovat säännöllisesti 30-70% kalliimpia kuin paikallisten remonttitoimijoiden. Ne myyvät vanhuksille, joilla ennen kotimyyntitilannetta ei ole ollut mitään remonttisuunnitelmia. Niillä on iso myyntiorganisaatio, paljon vaihtuvia työntekijöitä ja ammattimaisesti toteutetut nettisivut. Niiden tekemiä sopimuksia on vaikea perua eivätkä ne vastaa kirjallisiin reklamaatioihin. Usein niiden toimitusjohtaja ja ylemmät toimihenkilöt ovat 25-40-vuotiaita nuoria miehiä, jotka ovat kotoisin isoista vanhoillislestadiolaisista perheistä Oulun, Pohjois-Pohjanmaan ja Jyväskylän seudulta. Nämä nuoret miehet esiintyvät mielellään somessa menestyjinä, joiden ulkomaanmatkoista, urheiluharrastuksista, metsästysjahdeista ja isoista perheistä on paljon kuvia.

Eikö näin laajaa vanhusten moraalitonta hyväksikäyttöä saada yhteiskunnassa kuriin?

Koti Sun ja Koti Vo. Molemmat harjoittavat erittäin epäeettistä myyntiä vanhuksille. Sama henkilö väsytys taktiikalla myynnyt ja pelotellut yksinäiselle vanhukselle 10 tonnien remontit. Myyjä viettänyt 3h molemmilla kerroilla kohteessa. Myyntipapereista rajattu kaikki mahdollinen pois ja kyseessä kohde johon ei kumpakaan käyttövesi eikä sähköremppaa ole tarvetta tehdä. Laitettu kotivähennykset alennuksina, mitä pienituloinen eläkeläinen ei edes ikinä tule saamaan, jos remontti toteutuum. Ensimmäisen kerran palaute Koti Sunille tuotti sen, että sama kaveri yritti uudestaan Koti Vo yrityksen kautta. Päijät-Häme. Tällaiset firmat pois markkinoilta!

Äidin naapurille tehty KOTIVOn remontti 17000€ Sähköjohdot ja taulu vaihdettu 2-3päivän työ. Äiti pyysi tarjouksen 25m2 hirsimökistä, jossa sähköjohtoja uusiminen olisi maksanut 9600€!!! Onneksi äiti oli ymmärtänyt sanoa, että hänellä on omaishoitaja, eivät soitelleet perään. Käsittämättömiä summia huijataan kotikäynneillä!

Olisikohan korkea aika laittaa omistajaohjausta peliin sijoitusyhtiö Capman, Teollisuussijoitus Oy TESI ja työeläkevakuutusyhtiö Varma: onko sijoitus Kotisun oyn kaltaiseen liiketoimintamalliin kestävällä pohjalla? Yrityksen toimintakulttuuri ei näiden edelleen jatkuvien kommenttien pohjalta näytä olevan muuttumassa mihinkään.

Kotivo on ollut nyt aktiivinen myös Iitissä, huijaa yli 80-vuotiaita vanhuksia sähkösopimuksiin, olemme nyt omaisina huomanneet ja yrittäneet irtautua sopimuksesta, joka on tehty painostamalla monta tuntia vanhuksia ja puhuttu päät pyörälle niin ettei ole ymmärretty laskun loppusummaa ja että mitä on tullut tilattua.

Tällaiset sopimukset eivät ole lainvoimaisia, koska ne on tehty painostamalla ja käyttämällä vanhuuden heikkoutta. ottakaa avuksi kuluttajasuojaneuvonta ja tehkää vaikka rikosilmoitus. Kuluttavirasto auttaa myös.

Lukekaa koko keskustelu läpi, on jännää huomata että näiden ”pakko myynti firmojen uhriksi” joutuneita asiakkaita ja ennen kaikkea heidän perinnön perässä juoksevien perillisten. Kommentit työstä, toteutuksesta ja työn laadusta ei ole yhtään negatiivistä kommenttia. Eli ne ovat luultavasti onnistuneet hyvin.
Te nuoret perilliset hommaatte seuraa ilotaloista kalliilla rahalla. Onko se väärin jos TEIDÄN vanhemmat ja isovanhemmat ostavat itselleen edes kerran vuodessa hyvää seuraa ja juttu kavereita hyvän remontin yhteydessä. Te rahan himoiset perilliset vaivaidutte silloin käymään kylässä, kun kuulette et ”teidän perintö rahoja” tuhlataan. Muulloin kyllä vanhukset saavat itsekseen iltoja istua. Käsittämättömiä pellejä.

Ei mennyt läpi tuo 😀
Melko säälittävä yritys.
Mene oikeisiin töihin,
älä kuseta vanhuksia.

Just kuulin äsken että 81v isä oli allekirjoittanut 1200€ sopinuksen jostain vitun putkien avaamisesta!!!!Ja ekana autos googletukses firmasta tuli tää vasta!!! perkele

Meizin pihassa k.o miehet käyny vuodessa 5-6-kertaa mutta Juhannusaaton aattona se ehkä loppui koska
kaveri alkoi kauppaa jälleen ilmasta kuvausta ja hänen lippiksessä luki k.o firman logo.
Kysyin pitääkö lippiksen logo kutinsa myyjä sanoi että pitää, samaan hengenvetoon sanoin et olis ollu tarve
uusia käyttövesiputket taloon mutta en pysty teiltä tilaan koska Järviradiossa varoitettiin teistä 15min.sitt
johon myyjä pahoitteli että sori hän tekee työtään josta maksetaan palkkaa.
Surullista jouduin käyttämään paikallista putkifirmaa joka uusi radiaattorit ym. putket todella sopivasti eli
kotiasukit käyttäkää yrityksiä joista ei radiot varoittele eikä niistä kirjoitella potaskaa ja etuna vielä jos ei tekijäporrasyritys olis asiakasvalituksissa kuluttajaviraston listauksissa TopTen ykkösenä.

Minulle kaksi Kotisun huijarifirman puhelimyyjää sanoivat eilen firman omistajaksi Suomen valtion, eikä mitään muita tahoja, kun firman omistajaa heiltä tiedustelin. Uskottavaa eikö totta……

Minulle Kotisun edustaja teki tarjouksen käyttövesiputkien uusimisesta pinta-asennuksena komposiittiputkilla 10.800€, teetin paikallisella lvi firmalla 3.500€. Eikö tehty pimeänä, koska sain kotitalousvähennyksen. Rehellistä liiketoimintaa vai rosvousta?

Vanhana kotisunin asentajana voin sanoa että 90%viemäri sukituksista/huolloista täyttä huijausta,todennut kyseiset huijaukset läheltä ja voin sanoa että on niin härskejä tyyppejä johtoa myöden. Ja jos remontti on pakollinen,kilpailuttakaa!!!hinta putoaa puolella

LVIkuntotarkastukset Jyväskylästä toimii kuten kotisun. Soittivat erittäin iäkkäälle vanhukselle ja ilmoittivat, että tulevat tekemään ilmasen tarkastuksen viemäreihin, ilmoitti ajankohdan,. Vanhus kertoi, ettei ymmärrä asioista mitään, täytyy puhua sukulaisten kanssa.
Vanhuksen puhelimeen on markkinointikielto. Vanhukselle jäi pelokas olo, tuleeko ne väkisin.

– Olisivat tulleet, ellen olisi soittanut ko. numeroon ja kertonut, että ovat rikkoneet markkinointikieltoa,
ilmottaneet yksipuolisesti tulevansa tekemään tutkimuksia.. tämä on kotirauhan rikkominen. EIvät ole ottaneet kuuleviin korviinsa, että vanhus kielsi tulemasta.

Vastaukseksi peruivat käynnin ja pahoittelivat tapahtunutta.
Saman jouduin käymää kotisunin kanssa, muistaakseni hormeista.

Tämän tyyppinen markkinointi täytyy tehdä laittomaksi. Puheluihin nauhoitus. Jos on laadukasta työtä tekevä ja luotettava yritys,se ei toimi näin.

Tänään minulle soitti Kotisun edustaja joka ensin varmisti osoitteeni jonka jälkeen kysyi putkiston ikää. Kerroin että ihan sopivan ikäinen eikä kiinnosta yhtään.
Tämä oli toinen kerta kun sama yritys otti yhteyttä kyseiseen osoitteeseen muuttoni jälkeen. En koskaan lähde tuhansien eurojen kaupantekoon puhelimitse. Tarvittaessa osaan netistä selvittää mistä palveluita saa kun niitä tarvitsee. Tämä viisaus opittiin aikoinaan lehtimyyjien kautta.

Tervehdys. Mulla kävi kotisun työn tekijät sukittamassa taloni pohjaviemärin.Piti sukittaa kellarin lattia kaivo ,pohja viemäri kunnan jätevesiviemäriin saakka.Vaan eipäs tehty todettiin vaan sopimuspaperit on suuntaa antavia.Aika paska firma älkää tilatko .Ter.Ari Syvälähde

Kotisun soitti ja varmisti hankkimansa tiedot osoitteesta ja omistajasta. Alkoi kyselemään putkistojen ikää. Kerroin että kaikki on kunnossa eikä mitään tarvita. Kyseli olenko kotona huomenna klo 12 kun ovat alueella tekemässä ”kartoituksia” ja ilmoitti tulevansa käymään. Ilmeisesti kuulossa tai ymmärryksessä oli vikaa.
Saas nähdä mitä vielä yrittävät.

Lämpöluxin huijarit soittelee jatkuvalla syötöllä ja kauppaavat ylihintaisia ikkunaremonttejaan! Älkää ostako, älkääkä ottako edes kaupustelijoita vastaan!

Kotivosta soitettiin vanhemmilleni ja oltiin kauppaamassa sähköremppaa. Sanoivat useaan otteeseen, etteivät sellaista tarvitse, mutta myyjä vaan jankkasi ja jankkasi ja ilmoitti vain seuraavana päivänä tulevansa klo x. No, onneksi osasivat googlata, millainen huijaus/pakkomyynti kyseessä ja häipyivät kotoa tuoksi aikaa. Uskomatonta, että tällaiset firmat saavat edelleen toimintaansa jatkaa…

Kirjoittajissa on paljon huijattuja asiakkaita ,mutta selvästikin firman omistajia puolustamassa huijausten ”laillisuutta”!

Putkiremontteja myyvät pelottelevat vakuutusyhtiöillä ,että putkistot ikääntyvät korjauskuntoon juuri sen ikäisenä kuin sinun kämpän putkistot on ,eikö muuten osata huijata kuin menemällä vakuutusyhtiöiden selän taakse, halavatun tunarit.

Huvittavia nuo kehu kirjoitukset , on kotisun johto asialla ,epä tässä muuta ,on kokemusta tästä yrityksestä ,ja mm talous Sanomat kirjoitti miten ei kotisun myyjän moraali kestänyt ,sekä lähes kaikki Suomen mediat ovat varoitelleet kotisun myyjistä ,sekä eräistä muista yrityksistä ja parhaiten ne löytyvät KKV kilpailu ja kuluttaja viraston asiamiehen sivuilta !
Mm ET lehti on varoitellut vanhuksia aivan viime aikoina !
Eli nuoret valvokaa ja varoittakaa vanhuksianne jotka vielä asuvat omakotitalossa ,näistä nuorista ,mielyttävistä myyjistä, ovat aivopestyjä pettureita ,rahastajia !

Kymppiremontit käyttävät härskiä psykologiaa asiakkaita kohtaan mihin vanhukset haksahtavat. Kouluttavat väkensä tällätavalla ja iskostavat nämä valheet myyjillensä. Myyjät sitten ovat niin tyhmiä että huiputtavat asiakkaat kirjoittamaan sopimuksen. Yhtälailla tähän paskapuheeseen liittyy kingi kateruuvi. Lessujen idea ja lessujen käytössä ylihintainen tuote. Harmittaa että tälläinen toiminta on laillista?

No johan pomppasi.
Kaikki seuraavaksi kirjoittamani on keksittyä, enkä ole valmis ottamaan siitä minkään sortin vastuuta.

Tunsin ala-aste ja yläaste aikoina yhden kaverin joka tuli mieleeni samankaltaiseen nimeen törmättyäni. Päätin selvittää internetin ja somen ihmeellisestä maailmasta mitäköhän hänelle kuuluu.
Kaveri muunmuassa kouluaikoina jäi kiinni muistaakseni lievästä petoksesta pullonpalautusautomaateilla leikkiessään. Laittoi pullon automaattiin, ja koneen luettua viivakoodin hän nykäisi sen nopeasti koneesta pois, ja palautti uudestaan. Fiksuna kaverina hän harrasti tätä paljonkin jääden siitä kiinni. Koska hän sai vanhemmiltaan rahaa aina kun pesi hampaansa, hän pesi hampaansa useita kertoja päivässä kehuskellen tällä tienaamistavallaan. Hän oli jälkeenpäin ajateltuna ehkä hieman liian hemmoteltu, epäluotettavan oloinen ja rahanperään oleva kaveri hän tuntui jo silloin olevan, mutta tämä on vain minun mielipiteeni.
Kävin tosiaan hänen mieleeni juolahdettua kurkkaamassa hänen instagram-tiliään joka on täynnä kaikenmoisia kalliita harrasteita ja kalliita autoja pursuava. Kyllä hän onnelliselta näyttää, se oli ensimmäinen mielikuvani.
Sähköautoja, omakotitalo, harrastuksia jotka vaativat ulkomailla harrastamista ja ties mitä.
Hetken kuluttua perisuomalaisesti mietinkin, miten hän tienaa niin pirusti, vai onko kyseessä vain pirulliset velat?
Katsoin hänen facebook tiliään ja sieltähän paljastui hänen olevan kotisun myyjä. Myyjän työ kotisunilla ei sinällään avannut minulle vielä työn luonnetta tarkemmin joten googletin sitten kotisunin. Ja yllätys yllätys, päädyin lukemaan useita viestejä, muun muassa näistä kommentista.
Enää en ihmettele mistä rahat ovat tulleet, enkä hetkeäkään epäile ettei työ olisi hänelle täydellinen. Harkitsin häneen yhteyden ottamista, mutta mielummin en tapaa häntä enää ikinä.
Jo tämän perusteella en ikinä suosittelisi kyseistä firmaa kenellekään.

Jos mielii Lars Leevin kanssa meinaa yhteistyötä tehdä, niin kannattaa ensin tutustua uskontojen uhrien tukeen. Sen verran rankkaa kairaamista ainakin jotkut näistä ”alansa edelläkävijöistä ja esimerkin käyttäjistä” harjoittaa.

Lestadiolaisten putkiremonttipalvelua. Jos haluat hyvän putkiremontin10x hinnalla, niin ei muuta kun yhteyttä Kotisunille heti. Itse suosittelen että kierrät mahdollisimman kaukaa!

Ostakaa operaattorilta vanhusten kännykkään vastaaja, joka maksaa kuukaudessa yhden euron.

Neuvokaa vanhustanne VASTAAMAAN VAIN NIIHIN PUHELUIHIN ,
jotka kännykän ruutu näyttää tulevan tutulta hänen puhelinluettelossaan olevalta sukulaiselta tai ystävävältä.
Mikäli teillä riittää energiaa, niin vanhuksen puhelimeen voi asetuksissa kontaktihenkilöiden soittoäänen kohdalle ladata soittoääni viestin, joka kuuluttaa normaalin soittoäänen lisäksi useaan kertaan peräkkäin kuka soittaa.
Esim: ” Matti soittaa”

Ne vastaamattomat roskapuhelut menevät näin 30 sekunnin sisällä vastajaan, josta te sitten voitte tarkistaa vanhuksenne viestipalveluun ajautuneiden viestien aiheellisuuden/aiheettomuuden .

Itse aloin käyttää tätä mahdollisuutta, jotta vältyn roskapuheluiden vastaamiselta ja kuitenkin voin selvittää, olisiko soitto ollut minulle tarpeellinen.

Häiritseviin myyntipuheluihin tympääntynyt Risto Espoosta

Vanhempani muistisairaita yli 80v. Kotisun oli käynyt myymässä remontin jolle ei tarvetta. Onneksi satuttiin heti paikalle ja saatiin peruttua. Mutta pari kuukautta myöhemmin iski Lämpöpartio Oy ja ehtivät tehdä turhan remontin viikon sisällä kaupoista. Oltiin vanhempien kanssa sovittu että ei osteta enään mitään kotimyyjiltä ja ilmoittavat heti jos yritetään kaupata, mutta ei onnistunut. Täällä annetaan neuvoja miten noiden kanssa tulee menetellä, mutta meistä kaikista tulee vanhana puolustuskyvyttömiä eikä noista neuvoista ole silloin mitään apua. Vanhukset on laillista riistaa; 14 päivän perumisoikeuttakin heikennettiin muutama vuosi sitten. Ainoa mahdollinen selitys miksi vanhuksien asemaa ei paranneta on se että päättäjät saavat henkilökohtaista hyötyä näistä kotimyyntiyrityksistä. Puhelinmyyntikiellon tapainen kotimyyntikielto pitäisi olla saatavilla edes lääkärintodistuksella jos ei muuten.

Juu samoja on kokemukset,erehdyin joskus puheluun vastata,no kerroin selkeellä suomen kielellä että naapurina lvi-firma,poikani sähköasentaja ja itse kirvesmies !!! Silti vaan tyrkyttävät väkisin palveluita ja kartoituksia,no nyt jos paikalla itse niin”haulenheitin”olkapäällä kerron sitten mistä maantielle pääsevät Nopeinta reittiä,t:ylöjärven suunnilta

Kotivo on selkeästi jäänyt kiinni huijauksesta . Asiakas kertoi tarinan ja kysyi neuvoa , seuraavasta myyntiyrityksestä : Myyntimies tulee ja pyytää saada tehdä ilmaisen tarkastuksen omakotitalon sähköistä menee sähkökeskukselle ja kohta on dignoosi valmis : ”Talon sähköjohtojen eristysresistanssi on laskenut sellaiseen arvoon että sähkökaapelit ja johtimet on uusittava .” Rakennus on noin 30 vuotta vanha . Asiakas kysyi tätä sähkömieheltä . Sähkömies vastasi lyhyesti : ”Sinua yritetään huijata ” . Sähkömies kysyi oliko tämä myyntimies sähkömies , vastaus oli että kyseessä oli merkonomi . Sähkömiehellä oli taustatietoa tästä firmasta , tunsi sen toimintatavat ja L- taustat.

TALOS OY sähköremonttia ja aurinkopaneelia
POKAS OY ikkunoita
Tarkistapa, ettei oma vanhuksesi ole Pokaksen poka.

Pokas Oy kauppaa erittäin aggressiivisesti vanhuksille aurinkopaneeleita Pirkanmaan alueella.

KotiSunia ja Kotivoa kannattaa välttää kuin ruttoa. Myivät tuhansien eurojen Kotivo-lämmitysjärjestelmän ja lopettavat nyt palvelun noin vain. Laitteet menevät roskiin ja lämmitysjärjestelmä täytyy palauttaa manuaaliseksi.

Voi perkele noita lesta-firmoja! Sipilän kaverit yrittää ottaa kaikki rahat vanhuksilta ja muiltakin.

Homma toimii hyvin, kun vastaa vain niihin soittoihin, joiden numero räväyttää näyttöön esille omanssa puhelinluettelossa olevia henkilöitä tai laitoksia.

Mielenkiinnosta googlaan numeron tai katson Fonectasta soittajan.

Sitten vaan roskasoittajat mustalle listalle ja kommentit sivulle ”kuka soitti? ”

EnergiaYkkönen ja LämpöYkkönen samaa kastia edellä mainittujen kanssa! Muistisairaille isovanhemmille myytiin EnergiaYkkösestä ylihintainen lämpöpumppu, jonka LämpöYkkönen kävi asentamassa. Olikohan asennuksen hinta n. 6000 € puolen päivä työstä. Koska vanhuksilla ei (vielä) ole edunvalvontaa niin tämä on ilmeisesti ihan laillista toimintaa. Asia on selvityksessä toki, josko jotain olisi tehtävissä vielä.

Samaa asiaa selvitellään. Yli 80v vanhuksille myyty yhtä ja toista ylihintaan. Nyt alkanut selviämään, että kyseinen yritys on luultavasti kaikkien viimevuosina tehtyjen remonttien takana. Aivan käsittämätöntä huijausta!

Voin vahvistaa että EnergiaYkkönen on juurikin näitä firmoja, joiden toiminta perustuu vanhusten höynäyttämiseen. Myyntimies käytti hyväkseen iäkkään äitini kohteliaisuutta ja tuntikausien väsytystaistelun ja hymyyn verhottujen pelottelun ja painostuksen avulla sai hänet allekirjoittamaan sopimuksen tehdä täysin turha ja noin kaksinkertaisesti normaalihintaa kalliimpi lämpöpatterisaneeraus. Äiti menetti yöunet ja heti seuraavana aamuna soitti peruakseen kaupan. Myyjällä oli otsaa väittää että pattereita oli jo ehditty leikata – huolimatta siitä ettei hän ollut ottanut minkäänlaisia mittoja – joten kauppoja ei voida perua. Myöhemmin Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojan avulla kauppa saatiin peruttua. ”Nämä ovat näitä lestadiolaisfirmoja” sieltä todettiin. En mikään teologi ole, mutta ei oikein kristilliseltä hommalta vaikuta.

Edes koronavirus ei estä EnergiaYkköstä myymästä ja asentamasta tuotettaan vanhuksille. Vanhusten piti olla hyvin suojassa ylimääräisiltä käynneiltä. Edes omaisia ei suositeltu olemaan lähikontaktissa.
Moraali on aika heikoissa kantimissa ainakin EnergiaYkkösellä. Mitä jos….vanhus olis saanut koronaviruksen?

Meidän ovenpielessä on lappu, jossa lukee mm. että markkinointi ovella ehdottomasti kielletty. Kuitenkin vuoden aikana on käynyt kolmen firman edustajat ovella. Yksi kyseli olisiko mitä korjattavaa, ja päätti itse sitten, että ulko-ovi on uusittava ja kysyi sopiiko ensi torstaina. Ei sopinut, käännytin pois ja valitin ko. firmaan asiasta. – Toinen tapaus: Kaksi tyyppiä tuli ovelle, sanoivat olevansa jostakin remppafirmasta, Ei tietoa firman nimestä. Halusivat ehdottomasti mennä vintille jostakin syystä, ja tavata vielä emäntääkin. Eipä onnisunut, kun vedin oven kiinni. Kolmas tapaus: Tämä mies kertoi että heillä on tällä alueella kattojen uusimisurakakointi monessa kohteessa. Kysyi että saako käydä katolla, sanoin että saahan siellä käydä jos huvittaa. Kävi ja valokuvaili. Sitten löysi kattoluukun ja työntäysi vielä vintillekin. Sitten näytti tosi läheltä otettuja makrokuvia muka kauheista halkeamista, ja alkoi tyrkyttää peltikattoa, vaikka entinen palahuopakatto on vasta 22 vuotta vanha. Kävin itse tarkastuskäynnillä katolla ja totesin, että oli etsinyt pienet laikut katon reunasta, joissa ne ”hirveät halkeamat” olivat. Katsoin että pieni bitumin sipaisu niihin riittää, ja katto on muuten täysin uudenveroinen. Veti sekin tyyppi vesiperän. Jatkossa aion heti kärkeen olla tyly, sanoa että ettekö osaa lukea, ja komennan: ”Poistukaa !” – Harmittaa vain niiden puolesta, jotka uskovat niiden pötypuheita.

Edelliseen (olen sama ”anonyymi”) lisäisin vielä, että nimi ja firman nimi on hyvä merkitä muistiin jos kertoo, että voi ko. firman johdolle huomauttaa. Ainakin ensimmäisessä tapauksessani (jokin tunnettu firma) sieltä tuli pahoittelut.

Tarjotaan ILMAISTA sähköjohtojen, putkistojen, peltikaton jne. tutkimusta, et muka missään tapauksessa sitoudu mihinkään.
Tutkimuksen jälkeen sanotaan, ”Nämä ovat niin huonossa kunnossa että ne pitää uusia välittömästi ja koska nyt olette tietoinen niiden huonosta kunnosta ja jos vahinko sattuu, kyse on laiminlyönnistä eikä silloin vakuutus korvaa jos talo palaa/ sattuu vesivahinko tms. Ette saa lanttiakaan korvauksia”.

Energiaykkönen Oy kävi kanssa solmimassa ylihintaisen energiaremontin muistisairaan ja 80 v naapureiden luona. Hinta n. 20k, eivät kertoneet peruutusmahdollisuudesta. Lapset puuttuivat peliin ja auttoi heitä perumaan kaupan. Silti myyjät häiritsivät ja ahdisteli ja väitti että oli liian myöhäistä perua. Miten on maailma mennyt tälläiseksi ettei omat ikäihmiset ole turvassa ja varsinkin korona aikaan vielä. Tuntuu että kunnioitus ja moraali on kadonnut.

Minulla on paperilla kaksi vuotta sitten annetut tarjoukset viemärin sukituksesta, nyttemmin Taloturvaksi nimensä muuttaneen Pohjolan LVIturvan 8000€ ja Masterpipen 3900€.
Tuon ko. remontin voin itsekin helposti tehdä alle 300:lla eurolla.

Mikäs firma on tällanen Aito Remontit Oy. Onko kokemusta, myy sähkösaneerauksia??

Huijareita,
Heidän myyjänsä väittävät, että sähkölaitteet pitää tarkistuttaa 30v. välein.
Posliinisulakkeet ”pitää” vaihtaa automaattisulakkeisiin.
”Me tulemme käymään ja tarkistamaan sähkölaitteenne”

Armotonta kusetusta ja valheelisia väittämiä.
Kohderyhmäksi valinneet iäkkäämmät ihmiset ja omakotitalot.

Ei näin…

Hirveää luettavaa!!

Olen itse entinen putkialan yrittäjä ja nykyään työnjohdossa isossa putkiliikkeessä pks seudulla. Putkimiehen uran aloittelin 80 luvun lopulla ammattikoulusta ja siitä asti kokemusta on karttunut.

Osaan arvioida kokemuksella ja silmämääräisesti hyvin pitkälti putkien ja laitteistojen kunnon.

Viemäriputket:
Jos talossa on käytetty muoviviemäreitä pvc tai uudempaa pp materiaalista tehtyjä Htp putkia ei niissä ole yleensä mitään ongelmia jos kaadot on vain kunnossa. Nämä eivät syövy kuten valurautaiset putket.
Muovia käytetty jo 1970 luvun alusta asti.
Jos valurautaa on käytetty vaikkapa 50 luvun taloissa, se on vanhaa mustaa paksuseinämäistä joka on kestävämpää kuin uudemmat pannoilla asennetut punaiset valuraudat.
Ongelma vanhoissa valuraudoissa on yleensä että putket alkaa tukkeultumaan sisältäpäin. Myös keittiön voimakkaat pesuaineet saattaa syövyttää vaakaputken yläosaan aukon. Tämäkään ei haittaa paitsi kunnes viemäri tukkeultuu ja vedet valuvat aukosta yli. Tämän rassauksen voi paikallinen putkiliike tehdä edullisesti.
Nykyajan punainen valurauta on ohutta ja syöpyy nopeasti muovisen sisäpinnoituksen kuluttua, tai liitoksista koska putken katkaisukohdat on pinnoittamatta jääneet aikoinaan.

Vesijohdot:
Kupariputket voivat syöpyä veden ominaisuuksien takia, liikaa kalkkia tai liian matala Ph arvo vedessä nopeuttavat pistesyöpymien syntymistä. Jos on lämpimän veden kierto liian suuri veden kiertonopeus kuluttaa putken puhki mutkista.
Muutoin kupariputket kestävät erinomaisesti, mm pääkaupungissa tehdään kaikkiin uusiinkin kerrostaloihin kuparilla nykyäänkin vesiputkistot,
Vanhat 1960-70 luvun kuparin liitokset jotka juotettu messingillä ovat heikkoja paikkoja. Uudemmat Fosforikuparilla juotetut liitokset on taas varmoja kestoltaan.
Muoviset PEX vesijohtoputket on pääsääntöisesti uudemmissa rakennuksissa. Harmaata muoviputkea käytettiin 80 luvulla ja sen jälkeen materiaalit on parantuneet.
Näissä muoviputkissa ei ole suurta tarvetta uusia yleensä.
Sinkityt vesijohdot joita ennen laitettiin kylmäänveteen alkavat monesti tukeultumaan ja ruostuvat sisältäpäin. Niiden uusiminen on yleensä suositeltavaa jos vähääkään vanhempi rakennus kyseessä.
Mutta toisaalta niissä esiintyvät vuodot on yleensä hyvin pieniä ja antavat aikaa toimenpiteille. Tai veden tulo alkaa pikku hiljaa hiipumaan vuosien saatossa putken alkaessa tukkeltumaan.

Lämpöjohdot:
Tämä asia ärsyttää eniten koska olen nähnyt huijarifirman uusivan turhaan täydellisen hyvät taidokkaasti tehdyt mustan putken lämpöjohdot valkoisilla komposiittiputkilla joista tuli aivan kaamean näköiset!

Musta teräksinen lämpöjohtoputki kestää 100 vuotta tai yli jos se ei saa ulkopinnalleen kosteutta tai verkoston vettä ei vaihdeta liian usein. Eli se ei ruostu tai kulu sisäpuolelta vaan ulkopuolelta esim tuulikaapin tai saunan patteri tai putki joka kastuu saunottaessa voi alkaa ruostumaan pinnalta ja 5-10 vuotta saattaa ruostua reikä. Tämäkään ei aiheuta tulvaa vaan pienen tihkuvuodon johon ehditään reagoimaan ilman isoja korjauksia.
Paikallinen putkiliike voi uusia patterin tai pätkän putkea edullisesti ilman kokoputkiston uusimista.
Helsingissä on paljon kivitaloja joissa on yhä alkuperäiset rautaiset patteriputket yhä käytössä 100 vuotta tai vanhempia olen itse nähnyt tälläisestä katkaistuja putkia jotka oli yhä täysin kunnossa.

Eli älkää antako vaihtaa ” lämpöverkko” putkia uusiin ennen paikallisen putkiliikkeen putkimiesten arviota! Tämä olisi täysin turhaa rahan ja materiaalin haaskuuta.

Komposiittiputket:
Nämä ovat lisääntyneet voimakkaasti viimeisten 15-20 vuoden aikana. Valmistajia on useita, ja osat eivät käy ristiin joitain harvoja poikkeuksia lukuunottamatta. Tunnettuja ovat mm. Uponorin Unipipe. Tähän saa tulevisuudessakin varmaan osia. Komposiitti on muoviputkea kerroksittain ja välissä alumiiniputki antamassa lujuutta. Liitokset puristetaan puristuskoneilla ja oikeilla leuoilla.
Kysykää puristuskoneen Kalibrointitodistusta! Jos kone tai leuat ovat huonot liitokset eivät pidä, tämä tapahtui juuri naapurissani jossa 20mm liitokset eivät olleet puristuneet loppuun asti ja tihkuivat vettä. Virolainen asennusporukka oli tietysti kadonnut takuineen ja naapurit pyysivät minua paikalle asian tutkimiseksi. Onneksi minun puristuskoneeni oli samoilla leuoilla ja saimme puristettua liitokset näin myöhemmin tiiviiksi.

Nämä huijariputkifirmat eivät halua alkaa tekemään kierre tai juotos liitoksilla putkia vaan tekevät kaikkki puristamalla koska se on nopeinta ja helpointa heille. Ja samalla syy uusia kaikki putket vaikka pieni korjaus riittäisi.

Terveisin Putkimies 48

Lisäksi ” Viemärihuolto” ???
Näiden huijarien keksimä termi jolla saadaan rahastettua täysin turhasta hommasta. Viemäri kuvataan , pesu / huuhtelu, desifiointi? ja kuvaus.
Täysin turhia toimenpiteitä enkä varsinkaan ymmärrä tuota desifiointi juttua.
Normaalin ok talon muoviviemäreitä on aivan turha kuvailla tai varsinkaan desifioida koska sillä ei saada mitään hyötyä asukkaalle.
Jos viemärissä on veto tai muita ongelmia niin silloin asiaa voi harkita toimenpiteitä mutta yleensä kuvaaminen paljastaa vain likaiset putket joka on täysin normaalia!

Eli ÄLKÄÄ suostuko niiden turhiin vaatimuksiin isoista töistä vaan ottakaa paikallinen yrittäjä tai viraabelimies katsomaan ensin ne ongelmat.
T Putkimies 48

Lisäksi pinta asennuksena tehdyt komposiitit on aina järkyttävän ruman näköisiä koska taivutukset, mutkat yliheitot yms on aina suunnilleen tehtyjä ja laajoilla epämääräisillä kaarilla. Putki ei ole koskaan suorassa ja pinta asennuksena se on kaamean näköinen kuten tuolla naaapurissa nyt se ”lämpöverkko”.

Älkää uusiko ”lämpöverkkoja”!!!
Tai pattereita koska ei niissä ole 98% mitään vikaa.
Lämpöpattereihin voi paikallinen putkiyrittäjä uusia termostaattiset patteriventtiilit jolloin niiden tointa on taas varmistettu seuravaksi 25 vuodeksi. Ei Muuta!
Putkimies 48

Lämpöpartio kauppaa lakisääteista vuosihuoltoa ilma-vesilämpöpumpuille. Lähettävät vanhuksille tekstiviestejä linkin kera zeffin sivuille, jossa tarjotaan lakisäätesitä alennuksella hintaan 390 🙁

Homma ei ole muuttunut mihinkään. Kylillä kierrellään korona-aikaan ja pyritään tarkastamaan vanhusten milloin sähköjohtoja, milloin viemärisukitusta. Jos harkitsette remonttia, kysykää useampi tarjous ja useamman tahon ehdotus työn laajuudesta. Jos myyntitilanne puhelimessa tai kasvotusten tuntuu vähänkin painostavalta tai kiireellisenä, ottakaa aikalisä. Rehellisellä myyjällä on aikaa palata asiaan ja perustella paremmuutensa, kun teillä on toinenkin tarjous harkittavana.

Aito remontit.

Olivat saaneet 80 vuotiaat vanhempani vakuutettua että sähkö pistorasiat ovat vaarallisia , sulaketaulu vaihdettava ja valotkin tulisi vaihtaa 12 000€ kokonaisedulliseen hintaan – kotitalousvähennys…

Ei tule onnistumaan vaan sopimus mitätöidään , onneksi satuin paikalle ennen 14 päivän kulumista.

Talos Oy aurinkosähkö myynti.
Ei kirjallista tarjousta, kaupat piti päättää heti, kotitalousvähennys, … myyntipuheissa paneelit loppuu maailmasta ja sähkön hinta karkaa pilviin.
Hinta olisi ollut vain rapiat 12000€ kun muut myy samankokoista järjestelmää 8000€

Iäkkäälle (myyntien alkaessa n. 87 vuotias, vuodesta2017 löytyi ensimmäiset sopimukset)) sukulaiselleni myyty remontteja Kotisunin ja Energiaykkösen toimesta. Emme edes tiedä mitä kaikkea, aurinkopaneelit, jotain viemärijuttuja. Sukulainen menehtyi viime talvena, hänellä ei ollut omia lapsia, jotka olisivat ehkä voineet asiaan puuttua. Me ”kaukaisemmat” emme asiasta tienneet, eivätkä hänen omat sisaruksensakaan. Perunkirjoituksessa selvisi, että velkaa on. 60 000 € eli rahoitukset näihin remontteihin. Laskin, että maksettavaa on n. 850 € /kk. Harvalla eläkeläisellä on tälläiseen varaa, eikä hänelläkään olisi ollut, ei olisi kyennyt eläessäänkään maksamaan. Hänen talossaan olisi kyllä pitänyt tehdä remonttia, esim. kattoremontti, mutta ei välttämättä näitä, mitä on tehty tai ainakaan niistä aloittaa. Talon hinnalla ei välttämättä saa velkoja katettua (talo huonokuntoinen), pesä on ehkä annettava konkurssiin.
Sillä ei ole väliä, että perikunnalle ei jää mitään…mutta turhat ja kallit remontit, joita huijataan ikäihmiset teettämään, on todella törkeää toimintaa!!! Nämä koijarit pitäisi saada edesvastuuseen.

Energia ykkönen on todella härski firma omakotitalossa asuvia vanhuksia kohtaan.
Väkisin yritetään myydä täysin tarpeetomia remontteja.Olen lähipiiristä kuullut pari tapausta.
Mutta onneksi on vanhus ymmärtänyt sululaisilta hommata ”apuvoimia”paikalle kun myyntimiehet saapuvat.
Ja mämä myyjät kutsuva itse itsensä puhelimessa paikalle vaikka kuinka kieltäisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.