Palvelut

 • HINTA EI VASTANNUT SOVITTUA

  Urakoitsija oli arvioinut salaojitusurakan hinnaksi ennen sopimuksen tekoa noin 5 000 – 7 000 euroa. Kuluttajalta laskutettu kokonaishinta oli kuitenkin 18 000 euroa.

  Lautakunnan mielestä näinkin suuren työn teettämisestä olisi pitänyt sopia kirjallisesti. Ammattitaitonsa perusteella urakoitsijan olisi pitänyt kyetä antamaan toteutunutta tarkempi arvio syntyvistä kustannuksista. Lisäksi urakoitsijan olisi tullut kertoa kuluttajalle, mitä mahdolliset lisätyöt vaikuttavat urakan kokonaishintaan jo ennen niihin ryhtymistä. Lautakunta ei pitänyt suuntaa-antavaa hinta-arviota sopimuksen mukaisena ja suositti urakoitsijaa alentamaan laskuaan 2 500 eurolla.

 • HUONOA MULTAA

  Tilaaja sai kuusitoista kuutiota multaa. Se osoittautui käyttötarkoitukseensa – nurmikon perustamiseen – liian savipitoiseksi. Myyjä vaihtoi mullan, mutta sekin oli hortonomin lausunnon mukaan soveltumatonta nurmikon alustaksi. Asiakas vaati kaupan purkua ja lausunnon hankkimisesta syntyneiden kulujen korvaamista.

  Kuluttajariitalautakunta piti hortonomin lausuntoa luotettavana ja suositti myyjää purkamaan kaupan sekä korvaamaan virheen selvittämiseksi tarvitun lausunnon kulut.

 • PARKETTI HOIDOLLA PILALLE

  Lattia oli parkettivahalla käsittelyn jälkeen laikukas ja tahmea. Vahan valmistaja lähetti siivousliikkeen paikalle sillä seurauksella, että lattialle kaatunut ämpärillinen vettä pilasi lattian lopullisesti. Kuluttaja vaati lattian kunnostamiskustannusten ja korjauksen aikaisesta muualla asumisesta syntyneiden kustannusten korvaamista.

  Parkettivahapullossa oli virheelliset käyttöohjeet, sillä aikaisemmin käytettyä vahaa ei neuvottu poistamaan ennen vahausta. Entinen ja uusi vaha reagoivat toisiinsa niin, että lattia oli puhdistettavissa vain hionnalla. Valmistajan oli maksettava lattiasta 600 euron korvaus. Kuluttajariitalautakunta otti korvausta vähentävänä tekijänä huomioon sen, että parketti oli jo 10 vuoden ikäinen.

 • ASIANAJAJAN LASKU

  Asiakas piti asianajajalta saamaansa 923,94 euron laskua perusteettomana ja joka tapauksessa kohtuuttomana, koska asianajajan piti vain arvioida ottaisiko hän tietyn jutun hoitaakseen. Asiaan perehdyttyään tämä ilmoitti, ettei hoitaisi asiaa. Asianajaja viittasi tutkimaansa yli 300 sivuiseen aineistoon ja totesi, ettei siihen tutustuminen voinut olla pelkkä esitoimi ennen toimeksiantoa.

  Kuluttajariitalautakunnan mukaan asiakkaan, joka ennenkin oli käyttänyt oikeuspalveluita, oli täytynyt ymmärtää, ettei asianajaja tutustuisi laajaan aineistoon ja vastaisi yksityiskohtaisiin kysymyksiin veloituksetta. Palveluksesta veloitettu hinta oli kuitenkin korkea, kun huomioon otettiin toimeksiannon sisältö. Asianajajan velvollisuus olisi ollut tarkentaa se ja huomauttaa, että hän laskuttaa asiaan tutustumiseen ja kysymyksiin vastaamiseen käyttämästään ajasta tuntityönä, vaikka ei ottaisikaan asiaa hoidettavakseen. Asiakkaalle laskuttaminen oli jäänyt epäselväksi. Kohtuullinen hinta oli puolet laskutetusta summasta eli 461,97 euroa.

 • PAKKAUS PETTI

  Laivayhtiö lähetti asiakkaalle kirjekuoressa tämän laivan hyttiin unohtamat kuusi sormusta. Kuori oli rikkoutunut ja sormukset hävinneet matkalla. Postista löytyi sittemmin kaksi sormusta ja asiakas vaati sekä laivayhtiöltä että postilta neljästä sormuksesta korvausta 120 euroa. Sormukset oli pantu tavalliseen kirjekuoreen ilman pehmusteita tai vahvistamatta kirjekuorta.

  Laivayhtiön työntekijän olisi pitänyt ymmärtää, että metalli keveydestään huolimatta voi rikkoa kirjekuoren. Laivayhtiön puolella oli siten huolimattomuutta ja se oli vastuussa sormusten katoamisesta. Asiakas oli myötävaikuttanut vahinkoonsa sopiessaan sormusten lähettämisestä tavallisena postilähetyksenä. Sen vuoksi kuluttajariitaautakunta suositti, että laivayhtiö maksaa korvausta puolet vaaditusta summasta ja toinen puoli vahingosta jää asiakkaan itsensä kannettavaksi. Posti ei ollut vastuussa, koska vahinko oli aiheutunut lähettäjän ja vastaanottajan syystä.

 • HYVÄ PALVELU, HUONO LOPPUTULOS

  Tyttärentytär päätti ilahduttaa mummiaan piirtämillään muotokuvilla ja lähetti niitä kolme kertaa postitse tilaa vievinä kirjeinä (koko A3). Postinjakaja ajatteli säästää iäkkään asiakkaan vaivoja ja työnsi kirjeet postilaatikkoon, jolloin kuvat taittuivat ja menivät pilalle. Asiakas reklamoi postille vasta sen jälkeen, kun kolmaskin lähetys oli pilattu. Posti vetosi kahden ensimmäisen lähetyksen osalta reklamaation myöhästymiseen, mutta korvasi viimeksi lähetetystä kuvasta 84 euroa sekä palautti postimaksun. Asiakas vaati korvausta 250 euroa lähetykseltä sekä asianhoitokuluista 84 euroa.

  Postipalvelujen yleiset toimitusehdot edellyttivät, että muistutus vahingosta on tehtävä lähetystä vastaanotettaessa ja viimeistään seitsemän työpäivän kuluessa siitä. Asiakas ei ollut tehnyt ensimmäisten lähetysten osalta virheilmoitusta ajoissa ja menetti sen vuoksi oikeutensa korvaukseen. Postinjakaja olisi todennäköisesti toiminut toisin, jos ensimmäisen lähetyksen pilalle menosta olisi ilmoitettu. Kuluttajariitalautakunnan mielestä postin maksama korvaus viimeisestä lähetyksestä oli myös riittävä.

 • MATKAPUHELIN KATOSI POSTISSA

  Asiakkaan ulkomaille lähettämä, matkapuhelimen sisältävä kirje ei koskaan saapunut vastaanottajalle. Asiakas vaati korvausta ja syytti Postia siitä, ettei se ollut huomauttanut lähetyksen vastaanottaessaan, ettei sitä olisi pitänyt lähettää tavallisena kirjelähetyksenä, vaan kirjattuna, vakuutettuna tai pakettina.

  Asiakas ei ollut tiedustellut Postin toimihenkilöltä, kuinka puhelin olisi pitänyt lähettää. Postilla ei voinut olla tietoa lähetyksen sisällöstä. Posti ei sen vuoksi ollut vastuussa siitä, ettei asiakas ollut osannut valita turvallisempaa lähetystapaa. Kuluttajariitalautakunta ei suosittanut korvausta, sillä voimassa olevien määräysten mukaan Posti ei ollut velvollinen korvaamaan kirjeen katoamisesta aiheutunutta vahinkoa.

 • KADONNUT POSTILÄHETYS

  Kuluttaja halusi palauttaa postitse Yhdysvalloista tilaamansa arvokkaat golfmailat. Asiakas tiedusteli Postista sopivaa lähetystapaa ja toimi postikonttorista saamiensa neuvojen mukaan ja maksoi postimaksun. Lähetyksen vakuuttamistarpeesta tai Postin vastuunrajoituksista ei puhuttu mitään. Asiakkaalle selvisi vasta jälkikäteen mailojen hävittyä, ettei Posti vastaa lähetyksen katoamisesta. Asiakas oli olettanut, että kallis postimaksu takaa lähetyksen perillemenon. Posti katsoi, ettei sen tarvitse käydä läpi asiakkaalle erilaisia vastuunrajoituksia eikä sillä ole velvollisuutta selvittää lähetysten vakuuttamistarvetta

  Lautakunnan mukaan Postilla on niin paljon palveluita ja sen toimitusehdot ovat niin vaikeaselkoiset ja laajat, ettei yksittäinen kuluttaja voi käytännössä tutustua ehtoihin. Lautakunta piti todennäköisenä, että asiakas olisi ottanut mailoilleen vakuutuksen, jos sitä olisi hänelle tarjottu. Posti ei ollut neuvonut asiakasta eikä konttorissa olevin opasteinkaan ohjannut ottamaan arvolähetyksiin vakuutusta, vaikka asiakas oli nimenomaisesti kysynyt sopivaa lähetystapaa. Lautakunta suositti, että Posti palauttaa postimaksun ja korvaa kadonneiden mailojen arvon.

 • KOHTUUTON VALUUTANVAIHTOPALKKIO

  Rahanvaihtoyritys peri 10 prosentin kuluttajalta suuruisen palkkion tämän vaihtaessa 10 000 Ruotsin kruunua euroiksi. Yritys vähensi vaihtokurssin mukaisesta 1 074,88 eurosta palkkionaan 107,33 euroa. Kuluttaja piti perittyä palkkiota kohtuuttomana. Yritys kiisti vaatimuksen ja piti palkkiota sopimuksen mukaisena.

  Jos kulutushyödykesopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Lautakunnan selvityksen mukaan valuutanvaihdon toimitusmaksut vaihtelivat 2 eurosta 4 euroon. Lautakunta piti kuluttajalta perittyä välityspalkkiota valuutanvaihtopalvelujen yleiseen hintatasoon nähden kohtuuttoman korkeana. Lautakunta päätyi sovittelemaan palkkiota siten, että kuluttajan maksettavaksi jäi 40 euron suuruinen palkkio.

 • LASKU HOTELLIHUONEEN SIIVOUKSESTA

  Hotellivieras kuoli yöpyessään hotellissa. Hotelli vaati kuolinpesää korvaamaan huoneen desinfioinnista, otsonoinnista sekä tekstiilien pesetyksestä aiheutuneen laskun. Perikunta piti vaatimusta aiheettomana.

  Lautakunta totesi, että vahingonkorvausvelvollisuus sopimussuhteessa syntyy yleensä vain silloin, kun sopijaosapuoli on aiheuttanut vahingon tuottamuksellaan. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa huolimattomuutta. Koska vahinko ei johtunut tässä tapauksessa hotellivieraan huolimattomuudesta, hotellin korvausvaatimus todettiin perusteettomaksi.

 • LISÄTÖIHIN PYYDETTÄVÄ LUPA

  Ompelukoneliike laskutti asiakastaan koneen huollosta 110 euroa. Asiakkaan mielestä tämä oli perusteetonta, koska työn hinnaksi oli sovittu etukäteen 65 euroa. Liike perusteli hinnan korotusta sillä, että huollon yhteydessä koneessa oli ilmennyt vika, joka oli järkevää korjata samassa yhteydessä.

  Jos palvelusta suorittaessa ilmenee tarvetta lisätöihin, on niiden tekemiseen pyydettävä tilaajalta lupa. Mikäli lupaa ei ole pyydetty, palvelun suorittajalla ei eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta ole oikeutta laskuttaa lisätöistä. Kun lisätöistä ei ollut sovittu, liikkeellä oli oikeus ylittää antamansa hinta-arvio enintään 15 prosentilla. Huoltomaksusta oli palautettava siten 35 euroa.

 • PUUSTON HARVENNUSHAKKUUN HINTA

  Mökkitontin omistaja oli tiedustellut paikalliselta metsänhoitoyhdistykseltä puuston harvennushakkuun hintaa ja jäi siihen käsitykseen, että puista saatava hinta riittäisi hakkuun maksamiseen. Yhdistys toimitti kuitenkin työn tehtyään laskun, jonka mukaan tilaaja oli vielä maksamassa harvennushakkuusta yli 300 euroa.

  Jos hintatieto on annettu, se voidaan perustellusta syystä ylittää vain 15 prosentilla, huomautti kuluttajariitalautakunta. Yhdistyksen alueneuvoja oli leimannut kaadettavat puut ennen hintatiedon antamista, joten toimeksiannon sisältö oli ollut tiedossa. Kaadetuista puista saatava myyntitulo sen sijaan ei ollut tuolloin täsmällisesti arvioitavissa. Ilmoitus siitä, etteivät puun korjuukustannukset todennäköisesti ylittäisi puun myynnistä saatavaa tuloa, oli sen vuoksi ollut vain suuntaa-antava hintatieto. Alueneuvojan olisi tosin pitänyt ilmoittaa selkeämmin tilaajalle se mahdollisuus, että korjuukustannukset saattavat ylittää puun myynnistä saatavan hinnan. Tämä laiminlyönti ei kuitenkaan oikeuttanut saamaan laskusta alennusta. Lasku oli eritelty ja toimenpiteistä veloitetut yksikköhinnat olivat yleisen hintatason mukaiset.

 • VASTUU VÄHENEE TIETOJA ANTAMALLA

  Bernhardinkoiran pentu oli ostajalle neljän kuukauden ikäisenä luovutettaessa terve. Pentu sai hyvää hoitoa, mutta alkoi kolmen-neljän kuukauden kuluttua ontua vasenta etujalkaansa ja vaiva paheni seuraavien kuukausien aikana. Eläinlääkäri tutki koiran vajaan vuoden ikäisenä ja totesi molemminpuolisen nivellisäkkeen kiinnittymättömyyden kyynärnivelessä, laajan nivelrikon ja liikerajoittuneisuuden. Tietyillä roduilla on perinnöllinen taipumus tällaiseen vikaan. Ostaja vaati kauppahinnan palauttamista ja eläinlääkärikulujen korvaamista. Myyjä vetosi muun muassa kauppakirjan ehtoon, jossa oli mainittu, että rodussa esiintyy runsaasti lonkka-ja kyynärvian syntymistä. Ehdoissa oli myös kerrottu, että leikkaushoitokustannukset ovat useita tuhansia markkoja.

  Kuluttajariitalautakunnan mukaan koira oli sovitun mukainen, sillä ostaja oli saanut riittävät tiedot koiran sairastumismahdollisuudesta. Eläinlääkärin mukaan ei ollut täysin selvää, oliko vika perinnöllinen vai kasvun myötä syntynyt, joten myyjäkään ei ollut voinut antaa tarkempaa tietoa koiran mahdollisuudesta sairastua kyynärvikaan.

 • KOIRA SAI VAMMAN KOIRAHOTELLISSA

  Koira sai koirahotellissa vammoja, joiden hoidosta syntyi kustannuksia. Omistaja vaati koirahotellia korvaamaan hoitokulut. Hotelli vetosi sopimuksen kohtaan, jossa koiran omistaja vakuutti olevansa tietoinen siitä, että hän vastasi koiransa itselleen ja muille eläimille tai ihmisille aiheuttamista vahingoista sekä kaikista muista vahingoista niiden laadusta riippumatta.

  Kuluttajan lainmukaisia oikeuksia rajoittava ehto on mitätön, totesi kuluttajariitalautakunta. Hoitosopimuksen ehto vähensi kuluttajan oikeuksia, joten sitä ei tarvinnut soveltaa. Sopimussuhteessa elinkeinonharjoittajan pitää osoittaa toimineensa huolellisesti, jotta se voisi vapautua vastuusta esimerkiksi silloin, kun hoitoon jätetty koira vahingoittuu. Koirahotelli ei ollut tuonut esille mitään seikkaa, joka olisi osoittanut, ettei koiran vahingoittuminen olisi ollut sen vastuulla. Asiakkaalla oli oikeus saada korvaus.

 • TOIMENPITEESEEN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ KERROTTAVA

  Kissan leukaluu murtui hammasta poistettaessa, minkä vuoksi kissa oli lopetettava. Omistaja vaati hampaan poistaneelta eläinlääkäriltä hyvitystä hampaan hoitokuluista sekä kissan tuhkauksesta.
  Lääkäri kiisti vaatimuksen, koska hoito oli edellyttänyt syöpyneen hampaan poistoa.

  Lautakunta totesi hampaan poistoon liittyvän riskejä, joista asiakkaan tulee saada tietää toimenpiteen kannattavuuden arvioimiseksi. Koska kissan omistajalle ei ollut kerrottu toimenpiteeseen liittyvistä riskeistä, lääkärin palvelus oli virheellinen. Lautakunta suositti lääkäriä palauttamaan 183 euron suuruisista hammashoitokuluista 80 euroa, koska virheen korjaaminen ei ollut enää mahdollista.

 • VAATESÄILYTYKSESTÄ KADONNEET TAVARAT

  Kuluttaja vaati viihdetapahtuman järjestäjältä korvausta tavaroista, jotka olivat kadonneet maksullisesta vaatesäilytyksestä. Tapahtuman järjestäjä kiisti vastuunsa, koska säilytys oli ammattimaisesti hoidettu ja valvottu. Järjestäjä katsoi vastuunsa ulottuvan enintään kadonneisiin päällysvaatteisiin, koska arvotavaroiden säilytystä koskevasta vastuunrajoituksesta oli kerrottu asiakkaille tapahtumapaikalla olleissa kylteissä.

  Lautakunta katsoi viihdetapahtuman järjestäjällä olevan samanlainen vastuu vaatesäilytyksestä kuin ravintolalla. Vastuuta maksullisesta palvelusta ei voi rajoittaa esimerkiksi seinällä olevin kyltein. Rahan ja arvoesineiden säilytykseen ei vastuu kuitenkaan ulotu ilman eri sopimusta. Koska tapahtuman järjestäjä ei voinut osoittaa, ettei katoaminen johtunut sen puolella olleesta huolimattomuudesta, järjestäjä oli vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Korvausvelvollisuus kattoi päällysvaatteiden lisäksi kadonneen laukun sisältöineen, koska kyse ei ollut arvoesineistä, vaan tavaroista, joita tavanomaisesti pidetään tällaisissa tilaisuuksissa mukana.

 • RISTIRIITAISET ENNUSTUKSET

  Kuluttaja sai puhelimitse toimivalta ennustajalta lyhyen ajan sisällä kaksi aivan erilaista ennustusta tulevaisuudestaan. Kuluttaja vaati ennustajaa palauttamaan puheluista perityn hinnan, koska ristiriitaisista ennustuksista ei ollut mitään hyötyä. Ennustajan mielestä soittajan olisi pitänyt ymmärtää, että kyse on ajanvietteestä, joten rahojen palauttamiseen ei ollut perusteita.

  Lautakunta totesi, että lähtökohtaisesti kuluttajansuojalain säännöksistä ilmeneviä periaatteita voidaan soveltaa myös ennustuspalveluihin. Kuluttajan tulee kuitenkin ymmärtää, että kyse on viihdepalvelusta riippumatta siitä, mitä palvelua markkinoitaessa on lupailtu. Kuluttajan tulee ymmärtää näin ollen myös se, ettei ennustuspalvelulta voi edellyttää sisällöllistä luotettavuutta. Ristiriitaiset ennustukset eivät sen vuoksi oikeuttaneet kuluttajaa saamaan rahojaan takaisin.

 • SANOMALEHDEN JAKELU

  Asuinalueelle muuttanut oli tyytymätön siihen, ettei saanut joka-aamuista lehteään ovenvieruslaatikkoon, kuten edellisessä asunnossa. Lehtitalo viittasi postin vuonna 1991 aloittamaan laatikkokampanjaan, jolloin Etelä-Suomeen oli muodostunut niin sanottu kaksilaatikkojärjestelmä: vanhoilla omakoti- ja rivitaloalueilla palvelutaso säilytettiin ja lehdet jaettiin entisiin paikkoihin eikä postin ryhmittelemiin uusiin laatikoihin. Eri maksusta lehti jaettaisiin ovenvieruslaatikkoon.

  Kuluttajariitalautakunnan mukaan palvelutaso ei poikennut muiden saman alueen asukkaiden palvelutasosta. Lehtitalon perusteet jakeluhinnoittelun erilaisuudelle eri asuinalueella olivat hyväksyttävät. Palvelutaso ei ollut kohtuuttoman huono, koska lehti oli noudettavissa laatikosta 30-50 metrin päästä. Tilaaja sai tyytyä siihen.

 • TAKKI HÄVISI RAVINTOLAN VAATESÄILYTYKSESTÄ

  Elokuun lämpimässä illassa ei päällysvaatteita tarvittu ja asiakkaan nahkatakki jäi lunastamatta kotiin lähdettäessä. Takkia ei sittemmin enää ravintolan vaatesäilytyksestä löytynyt. Asiakas vaati ravintolaa korvaamaan takista 70 euroa.

  Elinkeinonharjoittaja on yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti vastuussa, jos maksulliseen säilytykseen otettu omaisuus katoaa. Korvausvastuusta voi vapautua osoittamalla, ettei katoaminen johtunut säilyttäjän huolimattomuudesta. Ravintola ei tällaista voinut osoittaa, joten kuluttajariitalautakunta suositti sen maksamaan asiakkaalle 70 euroa.

 • LIPPUJEN VÄLITTÄJÄN VASTUU

  Oopperaesitys peruuntui järjestäjän konkurssin takia. Ostaja vaati myyjäyritykseltä korvausta kymmenestä hyödyttömäksi käyneestä lipusta yhteensä 790 euroa.

  Kuluttajariitalautakunta ei suosittanut korvausta. Oopperaa oli markkinoinut tilaisuuden järjestäjä ja lipuissakin oli kerrottu, että tilaisuudesta ja sen mahdollisesta peruuntumisesta vastaa järjestäjä. Myyjä oli toiminut siten vain välittäjänä. Välittäjä ei ole vastuussa tilaisuuden järjestelyistä tai peruuttamisesta, vaan ainoastaan oman välitystehtävänsä huolellisesta ja ammattitaitoisesta hoitamisesta.

 • MATTAPINTAISET VALOKUVAT

  Kuluttaja oli tyytymätön matkakuviinsa, jotka oli valmistettu mattapintaiselle paperille ja vaati kuvapistettä palauttamaan kehitysmaksun sekä kehittämään kuvat uudelleen kiiltäväpintaisiksi.

  Kuluttajariitalautakunta totesi, ettei kuluttaja voi olettaa, että valokuvat kehitetään kirkkaalle paperille. Kuvapisteellä oli ollut oikeus toimittaa kuvat mattapintaisina, koska muusta ei ollut sovittu. Kuvat eivät olleet virheellisiä.

 • LASKETTELURINTEEN KUNTO

  Lautailija karautti laskettelurinteen keskellä olleisiin kiviin, jolloin lumilauta vaurioitui ja hissilippu jäi käyttämättä. Laskettelukeskus kiisti korvausvastuunsa vahingosta, koska rinne oli ollut tapahtuma-aikaan tyydyttävässä kunnossa. Kukaan sadoista laskettelijoista ei ollut valittanut sen kunnosta.

  Alalla noudatettavien yleisten ehtojen mukaan laskettelukeskus on vastuussa kuluttajalle ja hänen omaisuudelleen aiheutuvista vahingoista, jos laskettelurinne ei täytä ehdoissa mainittuja turvallisuusmääräyksiä. Ehdoissa sanotaan, että rinteiden pitää olla sää- ja maasto-olosuhteisiin nähden tyydyttävässä kunnossa. Sääolosuhteet olivat olleet vahinkopäivänä hyvät, pakkasta useita asteita ja tuuliolot normaalit. Rinteessä ei ollut varoitettu yleisesti kivistä tai merkitty esillä olleiden kivien kohtaa. Kuluttajariitalautakunta suositti, että laskettelukeskus maksaa korvausta lumilaudasta, käyttämättä jääneestä hissilipusta ja puhelinkuluista yhteensä 65 euroa.

 • KOIRAN KIVESVIKA

  Bokserin urospentua koskevassa kauppakirjassa oli ehto, jonka mukaan myyjä lupasi palauttaa koiran kauppahinnasta kolmasosan, jos koira todettaisiin kivesvikaiseksi. Eläinlääkäri totesi vuoden kuluttua kaupasta, ettei koiran oikea kives ollut laskeutunut ja ostaja vaati myyjää täyttämään lupauksensa kauppahinnan palautuksesta. Myyjä oli sitä mieltä, ettei tällaisesta velvoitetta ollut, koska ostaja oli tiennyt jo kauppaa tehtäessä koiran vioista, joita oli muitakin kuin kiveksen laskeutumattomuus. Sovittu kauppahintakin kertoi siitä, sillä virheetön koira olisi maksanut yli kaksi kertaa enemmän.

  Kuluttajariitalautakunta suositti myyjää palauttamaan kauppahinnasta kolmasosan kauppakirjan ehdon mukaisesti, koska tätä ehtoa ei kumonnut se, että koirassa oli ollut muita vikoja. Sitä paitsi kivesvikaa ei edes varmuudella voida todeta vielä niin nuoressa pennussa kuin kyseinen pentu oli myytäessä ollut.

 • VIDEOKASETIN PALAUTUS

  Kuluttaja palautti videokasetit vuokraamon tiskille. Hän ei saanut niistä kuittia. Vuokraamo huomasi myöhemmin kasettien puuttuvan ja vaati asiakkaalta niistä korvausta. Asiakkaan mielestä hänen vastuunsa oli päättynyt kasettien palautukseen. Koska kuittia ei ollut, kuluttaja ei voinut todistaa asiaa, mutta hänellä oli uskottava kertomus palauttamisesta.

  Videovuokraamon palautusjärjestelmän on oltava kuluttajien oikeusturvan kannalta riittävän turvallinen. Jos kuluttajalle ei anneta kuittia kasettien palauttamisesta, jää vastuu epäselvyyksistä vuokraamolle. Tällöin vuokraamon on pystyttävä osoittamaan, että kasettien häviäminen johtuu kuluttajan puolella olevasta syystä, jotta se voisi vaatia niistä korvausta. Lautakunta suositti, että vuokraamo ei voi periä kaseteista korvausta, koska vuokraamo kantoi riskin kasettien katoamisesta.

 • KOIRAN HOITOPALVELU

  Kahdeksankuinen narttukoira tuli ensimmäiseen juoksuaikaansa. Koska perheessä oli myös uroskoira, päätettiin narttu sijoittaa hoitolaan 10,09 euron vuorokausimaksua vastaan. Koira karkasi hoitolasta ja alkoi odottaa pentuja. Omistaja vaati raskauden keskeytyksestä ja hoidosta aiheutuneiden kulujen korvaamista.

  Hoitolan oli kuluttajariitalautakunnan mukaan korvattava vaaditut 148,85 euroa. Koiran karkaaminen hoitolasta oli aiheutunut hoitolan virheestä, josta oli seurannut koiran hedelmöittyminen. Koiran nuoren iän vuoksi raskauden keskeytys oli ollut tarpeellinen toimenpide, joten hoitola oli velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneet kustannukset.

 • KÄYTTÖKELVOTTOMAKSI KUIVATTU UNTUVATAKKI

  Kuukauden käytössä ollut untuvatakki pilaantui pesulassa käyttökelvottomaksi. Kuluttaja vaati pesulaa korvaamaan takin ostohinnan sekä palauttamaan pesumaksun. Pesula kiisti vaatimuksen, koska takki oli pesty ja kuivattu pesuohjeiden mukaisesti.

  Lautakunta totesi takissa olleen pesuohjeen takille oikeanlaiseksi, joten tuotteessa ei ollut myyjän vastuulla olevaa virhettä. Vaurio oli tapahtunut takin kuivausvaiheessa ja siten pesulan vastuualueella. Huomioon ottaen takin lyhyt käyttöikä lautakunta suositti pesulaa korvamaan takin täyden ostohinnan sekä palauttamaan perityn pesumaksun.

 • VAHINGONKORVAUKSEN MÄÄRÄ PESULAVAHINGOSSA

  Pari vuotta aikaisemmin ulkomailta ostettu ulkoilutakki vietiin pesuun, josta se palautui käyttökelvottomana. Asiakas vaati 270 euroa maksaneesta takista korvausta 200 euroa sekä pesumaksun palauttamista. Pesulan mielestä sen maksama 85 euron korvaus oli riittävä. Lisäksi pesumaksu oli palautettu. Suomen Pesuteollisuusliiton ja kuluttaja-asiamiehen hyväksymän käyttöikätaulukon mukaan takin käyttöikä on neljä vuotta, jonka perusteella korvaus oli ostohinnasta 70 %. Koska asiakas halusi pitää takin itsellään, maksettiin osakorvauksena vain 40 %.

  Kuluttajariitalautakunta oli eri mieltä pesulan kanssa siitä, miten korvaukseen vaikuttaa se, että asiakas piti takin. Vahingoittuneen esineen omistussuhteet eivät muutu vaikka siitä maksetaan vahingonkorvaus, ellei niin sovita. Korvauksen alentamiselle ei siten ollut perustetta, kun asiakas halusi pitää käyttökelvottoman tuotteen itsellään. Oikea korvaus oli 189 euroa.

 • PESUA KESTÄMÄTTÖMÄT PUUVILLAMATOT

  Kolmesta pesetetystä puuvillamatosta yksi nelimetrinen kutistui pituussuunnassa 17 cm ja leveyssuunnassa epätasaisesti 4,5 – 6 cm. Yksi matoista oli pesun jälkeen tiimalasin ja toinen tynnyrin muotoinen. Kuluttaja vaati sekä mattojen myyjältä että pesulalta korvausta matoista. Pesula kiisti pesuvirheen ja myyjäliike viittasi matoissa olleisiin pesuohjeisiin, joiden mukaan matot piti pestä 30 asteessa. Jos puuvillamatto pestään ohjeen vastaisesti, se voi sekä kutistua että venyä liikaa. Viidestä seitsemään prosentin kutistuma on puuvillamatolle sallittua.

  Kuluttajariitalautakunta piti nelimetrisen maton käyttäytymistä pesussa normaalina eikä suosittanut sen osalta korvausta. Kahden muun maton muodonmuutos ei ollut voinut johtua vähäisestä pesulämpötilan ylittämisestä, vaan matoissa oli käytetty ominaisuuksiltaan erilaisia kuteita liian suurilla yhtenäisillä alueilla. Näin ollen matot menettivät pesussa muotonsa, koska eri tavoin käyttäytyviä kuteita ei ollut sekoitettu tasaisesti keskenään. Myyjäliike oli vastuussa virheellisistä matoista. Koska matoista oli ollut jo käyttöhyötyä ennen pesettämistä, lautakunta suositti niiden hinnan palauttamista vain osittain eli 170 euroa. Mattojen hankintahinta oli ollut 270 euroa.

 • VAIKEAT PUNAVIINITAHRAT

  Iranilaisen silkkimaton värit levisivät pesussa, mihin se oli viety viinitahran vuoksi. 1 600 euroa maksanut matto oli täysin pilalla ja omistaja vaati matosta täysimääräistä korvausta. Pesula selvitti maton olleen pilalla jo pesuun tuotaessa, koska punaviinitahra oli suuri ja värjännyt mattoa. Matto pestiin tasopesussa kuten pitikin, mutta siitä alkoi heti lähteä väriä.

  Maton omistaja jäi vaille korvausta, koska pesula ei ollut tehnyt virhettä. Kuluttajariitalautakunnan mukaan punaviinitahraa ei ole mahdollista saada pois kemiallisessa pesussa. Matto puolestaan ei kestänyt vesipesua, vaan väri irtosi siitä huolimatta, että pesu oli ollut niin varovaista kuin maton materiaali oli edellyttänyt.

 • EPÄONNISTUNUT JAKKUPUKU

  Raakasilkistä tehdyn jakkupuvun yläosa oli ensin liian pieni ja korjauksena tehty uusi jakku liian iso. Asiakas menetti kärsivällisyytensä ja vaati maksamansa 504,56 euron tekopalkkion palauttamista.

  Kuluttajariitalautakunta luotti ompelualan asiantuntijan lausuntoon työn ammattitaidottomasta ja huolimattomasta suorituksesta. Pukua ei olisi voitu saada korjaamalla kuntoon, joten asiakkaalla oli oikeus saada maksamansa summa takaisin, kun hän palautti jakkupuvun ompelimoon.

Alkuun