Yksityisten sote-palvelujen käyttäjien kuluttajansuojaan luvassa parannuksia – hyvitystä lääkäriin pääsyn viivästymisestä

Kuluttajalle tulisi oikeus vaatia hyvitystä, jos palvelun joutuu hankkimaan kalliimmalla muualta viivästymisen takia. Uudet säännöt eivät koskisi palvelusetelipalveluja.

Hallituksen esitys uudeksi kuluttajansuojalaiksi toisi yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelut kuluttajansuojalain piiriin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuluttajalle tulisi oikeus vaatia esimerkiksi vahingonkorvausta tai hinnanalennusta kuluttajansuojalain perusteella, jos yksityisessä sosiaali- tai terveyspalvelussa on virhe tai viivästys.

Ehdotuksen piirissä ovat muun muassa yksityiset lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut sekä laboratorio-, fysioterapia-, hieronta- ja ambulanssipalvelut. Sosiaalipalveluista sääntely koskisi esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten palveluasumista sekä päihdekuntoutusta.

Ehdotukset eivät koske kunnan palvelusetelillä tuotettuja yksityisiä palveluita. Palvelusetelipalvelut kuuluvat jo nykyisin kuluttajansuojan piiriin: niihin sovelletaan muun muassa kuluttajansuojalain olemassa olevia palveluja koskevia säännöksiä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettua lakia. Palvelusetelipalvelun virhettä koskevasta asiasta voi esimerkiksi valittaa kuluttajariitalautakuntaan, ja niin olisi jatkossakin.

”Palvelustelipalveluiden jääminen [lakiehdotuksen uuden] 9a-luvun soveltamisalan ulkopuolelle ei ole erityinen puute, vaan palvelusetelillä annettujen palvelujen kuluttajansuoja on järjestetty eri tavoin”, Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Jukka Kaakkola toteaa.

Lakiehdotus koskee laajaa kirjoa palveluita, joihin on tähän asti sovellettu muun muassa kuluttajansuojalain 8. lukuun kirjattuja palveluja koskevia yleisiä oikeusperiaatteita.

Kaakkola pitää tärkeänä, että yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin saadaan nimenomaiset säännökset palvelujen virhe- ja viivästystilanteisiin.

”Se, että tähän asti näihin ja muihin henkilöpalveluihin on jouduttu soveltamaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita, ei ole ollut tyydyttävä tilanne. Uudet säännökset selkeyttävät oikeustilaa sekä kuluttajien että elinkeinonharjoittajien kannalta, ja henkilöön kohdistuvien palveluiden erityispiirteet voidaan myös ottaa nykyistä paremmin huomioon.”

Hallituksen esityksen mukaan on ollut epäselvyyttä siitä, mitä lain säännöksiä voidaan käytännössä soveltaa henkilöön kohdistuviin palveluihin. Ne ovat usein luonteeltaan henkilökohtaisia ja koskevat haavoittuvassa asemassa olevia asiakasryhmiä, kuten vanhuksia. Lisäksi niitä koskevat sopimukset voivat olla kertaluonteisia tai toistaiseksi voimassa olevia.

Viivästyminen voi aiheuttaa varallisuusvahinkoja

Yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja säännellään jo useissa eri laeissa. Näitä ovat esimerkiksi yksityisestä terveydenhuollosta annettu laki, potilaslaki sekä potilasvakuutuslaki. Viimeksi mainitussa säännellään terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä sattuneista potilasvahingoista ja niistä maksettavista korvauksista.

Mihin tarvitaan uusia sosiaali- ja terveyspalveluja koskevia säännöksiä, ja millaisissa tilanteissa niistä voisi olla kuluttajalle hyötyä?

Potilasvakuutusjärjestelmä säilyy uudistuksessa ennallaan, sanoo KKV:n Jukka Kaakkola.

”On arvioitu, että terveyspalveluissa vahingonkorvausta koskevat uudet säännökset tulisivat harvemmin sovellettaviksi, sillä henkilövahinkojen korvauksia haettaisiin jatkossakin todennäköisesti potilasvakuutusjärjestelmästä”, Kaakkola sanoo.

Sen sijaan kuluttajansuojalain uusista säännöksistä voisi olla Kaakkolan mukaan apua vähäisempien vaatimusten esittämisessä. Ne voisivat koskea esimerkiksi tilanteita, joissa kuluttaja vaatii hinnanalennusta tai korvausta esine- ja varallisuusvahingoista.

Varallisuusvahinkoa voi aiheutua esimerkiksi siitä, että viivästymisen vuoksi kuluttajan on hankittava korvaava palvelu kalliimmalla toiselta palveluntarjoajalta.

”Vahinkoa kärsinyt voisi valita, vaatiiko hän korvausta potilasvakuutuslain, vahingonkorvauslain vai kuluttajansuojalain vai mahdollisesti kaikkien näiden perusteella. Korvausperusteet ja korvattavat vahingot voivat jonkin verran vaihdella sovellettavan lain perusteella. Sääntönä kuitenkin on, ettei kuluttaja voi saada samasta vahingosta päällekkäisiä korvauksia eri lakien perusteella.”

Kaakkolan mukaan lakiuudistus mahdollistaa hyvityksen saamisen sellaisissa tapauksissa, joissa se ei aiemmin ole ollut mahdollista.

”Jos yksityisen terveys- tai sosiaalipalvelun ajankohdasta on sovittu, ja palveluun pääsy viivästyy olennaisesti, uutta olisi se, että kuluttaja voisi jatkossa vaatia viivästystä vastaavaa hinnanalennusta.”

Tavanomainen viivästys ei jatkossakaan oikeuttaisi hinnanalennukseen. Esimerkiksi hammaslääkärille pääsyä voisi edelleen joutua odottamaan jonkin aikaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.